Rulleføringen etter reglement 1859


Fra 1860 må rullene hos innrulleringssjefen betraktes som rene sjømannsruller som følge av verneplikts- og utskrivningsloven 1857. Registreringene ble ført kronologisk og et patentnummer ble fortløpende tildelt hver enkelt sjømann. Rullene gir opplysninger om blant annet:

 • navn, fødselsdato, fødested og oppholdssted (senere også foreldres navn)
 • mannskapets fart
 • forhyring
 • flytting
 • overføring til annen rulle
 • permisjon
 • avgang

Oversikten under viser de forskjellige typer mannskapsruller som ble ført av krigskommisærene i tinglagene og kjøpstedene.


Annotasjonsruller

Annotasjonsrullene ble ført kretsvis og inneholder mannskap med sjømannspatent som var av midlertidig karakter. Samtlige mannskaper under utskrivningsalder skulle registreres inntil se oppnådde halvbefarenhetsgrad, men dette gjaldt kun fram til 1. juli det året de fylte 22 år. Denne graden fikk de etter ett års tjeneste i utenriksfart etter fylte 15 år. Annotasjonsrullene omfattet ikke

 •   *  de som hadde fått utskrivningsutsettelse inntil oppnådd halvbefarenhetsgrad
 •   *  utskrevne mannskaper til distriktstroppene som hadde fått tillatelse til utenriksfart
 •   *  ikke-vernepliktige utlendinger


Hovedruller

Hovedrullene ble ført kretsvis over det mannskap

 • som ønsket sjømannspatent ved oppnådd halvbefarenhetsgrad
 • som var i besittelse av fripass
 • som på annen måte kunne godtgjøre at de var fritatt for verneplikt (se skipper og styrmannsruller).

Fra 1883 ble hovedrullene delt i henholdsvis en A-serie for matroser og B-serie for maskinister og fyrbøtere (se B-ruller).


Skipper- og styrmannsruller

Skipper- og styrmannsrullene skulle inneholde samtlige skippere og styrmenn innenfor hver krets. Der ble de stående inntil de etter avtjent verneplikt forlangte å bli slettet eller avgikk med døden. Føring av disse rullene utgikk i 1868, og skulle deretter inngå i hovedrullene.


Utskrivningsruller

Alt utskrivningspliktig mannskap skulle registreres av innrulleringssjefene og oppføres etter rode. Disse rullene skulle kun gi opplysninger om utskrivningsforhold, og mannskapet ble stående inntil deres tjenesteplikt opphørte eller de avgikk med døden.