Kommuner og fylkeskommuner


Statsarkivet i Oslo har tilsyns- og veiledningsoppgaver også overfor kommuner og fylkeskommuner i vårt distrikt. En målsetting har vært å få opprettet interkommunale arkivordninger for Akershus og Østfold. I 2002 ble det opprettet en interkommunal arkivordning i Østfold. Oslo kommunes Byarkiv dekker Oslo kommune.

Statsarkivet i Oslo tok i brev 17.06.2005 til kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune initiativ til å få utredet spørsmålet om en arkivordning i Statsarkivet for kommunale og fylkeskommunale arkiver i fylket. Arbeidsgruppen avga rapport 1. desember 2006. Den inneholder forslag om at Statsarkivet skal etablere en kommunal arkivordning som organiseres slik at den enkelte kommune og fylkeskommunen inngår avtale direkte med Statsarkivet om deponering og betjening av papirbaserte arkiver i Statsarkivets lokaler. Forslaget innebærer at arkiveierne selv må klargjøre arkivene for deponering. Kommunene og fylkeskommunen skal kunne deponere arkiver fra høsten 2008. Statsarkivet i Oslo sendte 12.03.2007 ut et tilbud til aktuelle kommuner.