Bevaring av privatarkiver

Statsarkivet i Oslo er del av det statlige arkivverk og har Akershus, Oslo og Østfold som sitt arbeidsområde. Arkivloven fastlegger Arkivverkets arbeidsoppgaver.

Arkivverket skal:

  • ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter og føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene
  • ta hånd om privatarkiver og veilede private arkivskapere
  • gjøre bevarte arkiver tilgjengelig for bruk

Statsarkivet i Oslo tar imot og bevarer privat arkivmateriale etter enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, næringsliv og bedrifter samt institusjoner i Oslo, Akershus og Østfold. Arkivene kan enten avleveres eller deponeres i Statsarkivet i Oslo, hvor publikum kan få låne dem på lesesal når arkivene er ordnet og katalogisert. I Statsarkivet finner du også private arkiv fra organisasjoner, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner

Ved avlevering til Statsarkivet i Oslo skal det inngås skriftlig avtale med arkiveieren hvor begge parters rettigheter og plikter fremgår.


Av kapasitetsgrunner kan Statsarkivet bare i beskjeden grad gå aktivt ut for å spore opp og samle inn privatarkiver. Men Statsarkivet kan bidra med arkivfaglige råd og hjelp til arkivskapere ved opphør av virksomhet, og ellers gi andre privatarkiveiere veiledning om arkivbevaring. Bare etter nøye vurdering av arkivskaper og/eller arkivinnhold vil Statsarkivet kunne ta imot privat arkivmateriale som eierne tar initiativ for å avlevere.

Statsarkivet er fylkeskoordinerende instans for privatarkivarbeidet i Østfold og har samarbeidsavtale med de tilsvarende organer i Akershus og Oslo. Etter behov kan tilsvarende avtaler også inngås med andre depotinstitusjoner i distriktet. For øvrig vil Statsarkivet normalt formidle lokale arkiver til lokale depotinstitusjoner i distriktet, men må, som andre, til syvende og sist følge arkiveierens uttalte ønske om hvor et bevaringsverdig privatarkiv skal bevares og gjøres tilgjengelig. Statsarkivet i Oslo samarbeider med disse arkivinstitusjonene i vårt distrikt når det gjelder oppbevaring av privatarkiver: