Stortinget vedtok også at Oljedirektoratet skulle ligge i Stavanger.

I anledning 40-årsdagen har Statsarkivet i Stavanger valgt å markere begivenheten ved å legge ut de eldste arkivene fra Oljedirektoratets forløpere på nett. Dette er arkivene etter Oljerådet og Oljekontoret under Industridepartementet. Mer enn 12.000 dokumenter er lagt ut på vår nettside. Materialet er svært interessant og gir et nært og usminket bilde av norsk oljehistorie i pionerfasen fra 1963 til 1972. Ikke minst finnes det adskillig materiale om opprettelsen av Oljedirektoratet.

Dette er første gang norske myndighetsarkiver fra olje- og gass-sektoren i sin helhet åpnes for allmennheten og legges ut på nett.

Materialet er tilgjenglig på følgende nettsted:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivbevaring/Papirmateriale/Digitalisering/Skanning/Petroleumsarkiver

Før opprettingen av Oljedirektoratet (OD) var behandlingen av statlige kontinentalsokkelsaker lagt til Bergverkskontoret i Industridepartementet. Et kontinentalsokkelutvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens res. 8. november 1963 bisto Industridepartementet i utarbeidelse av lover og bestemmelser. Ved kgl. res. 9. april 1965 ble Statens Oljeråd opprettet. Oljerådet bistod Industridepartementet som rådgivende organ vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på sokkelen. I første konsesjonsrunde var Statens Oljeråd konsesjonsgivende myndighet. På grunn av stor økning i saksmengden ble det i 1966 opprettet et eget oljekontor i Industridepartementet.

Det er arkivmateriale fra disse virksomhetene som presenteres her. Ved opprettelsen av OD i 1972, ble dette arkivmaterialet overført fra Industridepartementet, fordi OD trengte dette for å kunne utføre sine oppgaver. Arkivene ble på et tidspunkt ordnet etter ODs arkivnøkkel. Materialet ble avlevert fra Oljedirektoratet til Statsarkivet i Stavanger for ca. 10 år siden.

Mer informasjon om Oljedirektoratets historie finnes på direktoratets egne nettsider: http://www.npd.no/Nyheter/Nyheter/2012/Oljedirektoratet-40-ar/