Hovedkatalogen er inndelt etter emner. Hver arkivkatalog eller -liste har fått et nummer, og dette vil stå foran katalogtittelen. I de tilfeller der det står 0, henvises det til andre katalognumre.

Administrasjon
  Amtmenn/Fylkesmenn
Statens bygge- og eiendomsdirektorat/Statsbygg
Pristilsynet/konkurransetilsynet
Finans- og toll
  Skatte-/ligningsvesen og folkeregister
Statistisk Sentralbyrå/Folketellinger
Tollvesenet
Fiskeri
  Fiskeri
Kystverket
Forsvar
  Militære enheter
Justis- og politi
  Grunnboksblader (ikke tilgjengelige)
Sorenskrivere
Fogde-sorenskrivere (bare i Finnmark)Fogder
Byfogder
Lagmannsrett
Statsadvokat
Politiet
Sivilforsvaret
Sysselmannen på Svalbard
Lensmenn (med branntakst- og oppmålingsprotokoller)
Fengselsvesenet
Skjønnskommisjon
Rådgivende organ
Kriminalomsorgen
Produkt- og elektrisitetstilsynet
Kirke- utdannings- og forskning
  Geistligheten:
  -Kirke- og klokkerbøker
-Biskop, amts- og stiftsdireksjon, bispedømmeråd, kirkefond, synsstyrer, prestegårdstilsyn, familierådgivning
-Proster og prester
  Skoleverket
Meteorologisk/observatorier
Kommunal- og arbeid
  Kommunale HVPU-institusjoner:
  -Sørreisa kommune (Fredlund hjem)
  Kommunale arkiver:
  -Kommunale arkivsaker (diverse)
-Folkeregister
-Forliksvesen
-Vergeråd
-Fattig- og skolekommisjoner/-styrer, bygdekommisjoner
-Kirketilsyn/menighetsråd og prestegårdstilsyn
-Lønnings- og grunnbyrdefond
-Andre kommisjoner og råd m.m.
  Arbeidsformidlingen
Arbeidstilsynet
Kretsmeglingsmenn
Kultur  
  Arkivverket
Bibliotek
Museum
Sakkyndige råd
Norsk Rikskringkasting
Landbruk  
  Landbruk/jordbruk
Statens forskingsstasjoner i landbruk
Skogbruk
Jordskifteverket
Reindrift
Direktoratet for vilt og ferskvannsfiske - distriktstjenesten
Veterinærvesen
Miljø  
  Statens kartverk
Norsk Polarinstitutt
Nærings- og energi  
  Bergvesenet
Vassdrags- og energivesen
Justervesenet
Samferdsel  
  Statens vegvesen
Samferdselskontor
Postverket
Televerket
Reiseliv
Luftfartsverket
Sosial- og helse  
  Helsevesen:
  -Fylkesleger og -tannleger
-Distriktsleger/helseråd
-Distriktsjordmødre
-Sykehus
-Psykiatriske institusjoner
-Institusjoner for psykisk utviklingshemmede (HVPU)-Annet
  Trygdevesen
Utenriks  
  Sjøfart/Skipskontrollen
Innovasjon Norge. Statsbanker og andre finansinstitusjoner  
  Gjenreisningsorganer