Samarbeid

Arkivsenteret i Trondheim

Statsarkivet i Trondheim samarbeider med Interkommunalt arkiv Trøndelag, Trondheim Byarkiv, NTNU Universitetsbiblioteket og Forsvarsmuseets bibliotek i Trøndelag. Alle disse institusjonene er samlokalisert i Arkivsenteret på Dora. Vi samarbeider om lesesal, formidling, ordning og katalogiserng av arkiv, privatarkiv og mye annet. Arkivsenteret har en egen hjemmeside.

Arkivveiledning på tvers

Etter at arkivsenteret på Dora ble etablert, fikk våre brukere en unik mulighet til å benytte arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor på en og samme lesesal. Det ble da tydelig at arkivene fra ulike sektorer utfyller, og iblant overlapper, hverandre. Behovet for en veiledning, som gjør det mulig å utnytte det brede spektret av informasjon som finnes i arkivene i arkivsenteret på Dora, ble derfor etterspurt. Med hjelp av midler fra ABM-U utvikliet vi i 2008-09 en arkivveiledning på nett for arkivene i Arkivsenteret på tvers av institusjonsgrensene. Kontaktperson: Maria Press.

Samarbeid med DIS-Sør-Trøndelag

Vi samarbeider med DIS Sør-Trøndelag når det gjelder aktiviteter for interesserte i slektsforskning og lokalhistorie. Blant annet har vi i fellesskap innredet et Slektsverksted på lesesalen. En rapport fra vårt felles prosjekt "Slipp eldrebølgen inn!" finner du nedenfor under avsluttede prosjekter.

Kildenett

Arkivsenteret har vært med på å bygge opp nettstedet Kildenett.no for ungdomsskolen og videregående skole i Trøndelag. På Kildenett.no finner du ca. 500 dokumenter som er hentet fra våre magasiner, samt digitale kopier av fotografier, gjenstander, aviser og bøker fra flere museer og bibliotek i Trøndelag. Tilsammen utgjører dette en del av det historiske råmaterialet som man kan bruke om man vil forske i Trøndelags historie. På nettstedet finnes også oppgaver for skoleelever, knyttet til læreplanene. Les mer på www.kildenett.no . Kontaktperson: Maria Press.

Pågående prosjekter

Innvandrerbutikker bryter barrierer og endrer matkultur i Trøndelag

Statsarkivet i Trondheim og Trøndelag folkemuseum ,Sverresborg har fått midler fra Kulturrådet for prosjektet" Innvandrerbutikker bryter barrierer og endrer matkultur i Trøndelag". 

Prosjektet går ut på  samle in dokumentasjon fra innvandrerbutikker i byen. Følgende er sakset fra søknaden til Kulturrådet:

Dersom vi vil at arkivinstitusjonene og museene skal gjenspeile vårt samfunn må alle som vokser opp i Norge finne noe om seg selv, men også finne noe om sine forfedres historie som startet et sted, med minner om en reise som ender i et fremmet land, Norge. Dette skal være med å styrke dokumentasjonen om og formidlingen av innvandrernes historie. For innvandrere handler det blant annet om identitet, anerkjennelse og kvalitet.

Det handler også om at vi er et flerkulturelt samfunn som må dokumenteres før det er for seint, fordi samfunnsbildet endres hele tiden. I programmet hører vi om en reise fra krig og usikkerhet til trygge Norge som gir rom for nytt liv.

Digitaliseringsmiljø for audio/video

Statsarkivet i Trondheim samarbeider med Rockheim, NTNU Universitetsbiblioteket og Vitenskapsmuseet  i prosjektet Digitaliseringsmiljø for audio/video.  Rockheim (MIST) som eier prosjektet fikk i 2012 tildelt 350 000 kr fra Kulturrådet for prosjektet som har et todelt formål; 

Målet for prosjektet er å etablere et operativt praksisfellesskap rundt digitalisering mellom institusjoner i MiST, NTNU Universitetsbiblioteket, Statsarkivet (Trondheim) og Vitenskapsmuseet. Gjennom etablering av studio/digitaliseringslab muliggjøres delprosjekter som metodisk tilnærming til digitalisering av kulturarv. Et sekundært mål er derfor å bidra til utvikling av retningslinjer for digitalisering av audio/video, og metodikk for dokumentasjon av digitalisert audio/video, samt nasjonal kompetansebygging på området. Kontaktperson: Maria Press. 

Nylig avsluttede prosjekter

Slipp eldrebølgen inn!

Statsarkivet i Trondheim startet i 2012 i samarbeid Arkivsenteret på Dora og DIS Sør-Trøndelag et prosjekt med navnet "Slipp eldrebølgen inn!" .Mange seniorer er interessert i slektsforskning og lokalhistore, men likevel er det svært få som kommer til lesesalen. Hvorfor? Og hva kan vi gjøre med det? Og hvilke kompetanser kan seniorer tilegne seg gjennom eget forskningsarbeid på Arkivsenteret? Dette forsøker vi å finne ut av i prosjektet. Våre tilbud for seniorer (og andre) finner du under "Arrangementer". Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og tar utgangspunkt i Inkluderingsmeldingen fra 2011-12. Prosjektet er nå avsluttet og du finner rapporten her. 

Er det sant?

Høsten 2010 ledet Statsarkivet et prosjekt for 8.klasser i Trondheim med tittelen "Er det sant?". I prosjektet samarbeidet flere arkiv, bibliotek og museer i Trondheim. Prosjektet var støttet av ABM-utvikling og ble distribuert gjennom Den kulturelle skolesekken i Trondheim. Følgende institusjoner deltok:NTNU Universitetsbiblioteket, Museene i Sør-Trøndelag, Trondheim folkebibliotek, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, kunstnerene Ørjan Aas og Cathrine Dahl. Les mer om prosjektet her Er det sant?  Kontaktperson: Maria Press.

Dora devised/Spor gjennom ingenmannsland

Arkivsenteret på Dora produserte i 2009 en teaterforestilling for skolungdom, som tok utgangspunkt i arkivmateirale, gjennom prosjektet Dora Devised. Forestillingen "Spor gjennom ingenmannsland" ble spilt 2.-8. mars og 4-8 september i 2009 for i alt 2000 elever i ungdomsskole og videregående skole gjennom den Kulturelle skolesekken. Forestillingen var nyskapende på flere måter og representerte noe helt nytt innen arkivformidling. Prosjektet Dora devised var et samarbeid mellom Statsarkivet, IKA-Trøndelag, NTNU Universitetbiblioteket og Trondheim byarkiv samt en frilansende regissør Erik Schøyen og dramapedagog Lene Helland Rønningen. Prosjektet var støttet av Norsk Kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og ABM-Utvikling. Les mer om arbeidsprosessen i prosjektet og forestillingen her: Spor gjennom ingenmannsland. Kontaktperson: Maria Press.

Vendepunkt

Statsarkivet startet høsten 2010 et 3-årig samarbeidsprosjekt for ungdomsskoler og videregående skoler sammen med IKA-Trøndelag, NTNU universitetsbiblioteket, forfatter Marte Huke og dramapedagog Lene Helland Rønningen. 2011 gjennomørte vi skriveverksteder på skolene og 2012 satte vi opp en teaterforestilling som gikk på turné og som tok utganspunkt i skriveverkstedene. Våren 2013 uke 5 og 6 settes forestillingen opp på nytt for videregående skoler i Sør-og Nord-Trøndelag. Vi setter opp 20 forestillinger som spilles for ca. 2000 elever. I 2012-13 skriver vi også en rapport om prosjektet som skal være trykt i april 2013. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd m.fl.. Les mer om Vendepunkt her. Kontaktperson: Tone Håseth.

Stemmerettsjublieet i 2013

Vi skriver på Lokalhistoriewiki om de første 100 kvinnene som ble valgt inn til kommunestyre i Norge. Statsarkivet i Trondheim skriver om Trondheimskvinnene. Kontaktperson: Maria Press.