Hva finnes i arkivene?

Myndigheter og institusjoner, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner produserer og mottar store mengder dokumentasjon som følge av sin virksomhet. Dette materialet bevares og systematiseres i arkiv, slik at det blir mulig å gå tilbake og finne opplysninger om hva som er blitt gjort tidligere.

I arkivene kan vi finne korrespondanse, møtereferater, regnskapsmateriale, notater og rapporter. Arkivene kan også inneholde andre typer dokumentasjon som kart, tegninger, fotografier og lydbånd. Materialet i arkivene våre er fremdeles i hovedsak papirbasert, men nyere arkiv produseres og bevares i digital form.

Hva er en arkivskaper?

En arkivskaper er en institusjon, organisasjon, myndighet, enkeltperson eller et fellesskap av personer som har skapt arkiver. Ett arkiv kan ha én eller flere arkivskapere, og en arkivskaper kan ha avlevert flere forskjellige arkiver.

Hva kjennetegner arkivene?

Det er stor variasjon i arkivenes størrelse, struktur og fysiske tilstand, avhengig av type arkivskaper og hva som har skjedd med arkivene i årenes løp. Men alle arkivene har noen felles kjennetegn:

  • Hvert arkivdokument er unikt- det finnes kun ett eksemplar. Dette skiller arkivdokumenter fra for eksempel trykte medier som bøker og tidsskrifter
  • Arkivene har i større eller mindre grad en indre struktur, og et system for å gjenfinne informasjon
  • Et arkivdokument bevares i sin opprinnelige sammenheng. Ellers mister det verdi, både som historisk kilde og rettsgyldig bevis. Arkivene er derfor ordnet etter proveniensprinsippet - det innebærer at arkivets opprinnelige system bevares, og at hvert arkiv skal holdes samlet og ikke blandes med andre arkiver

Faguttrykk

Det eksisterer en del faguttrykk som betegner ulike deler av et arkiv. En oversikt over denne terminologien finner du her.