Riksarkivet

Riksarkivet i Oslo oppbevarer arkivene etter sentrale statlige myndigheter og andre landsomfattende embeter og institusjoner. Eksempler er Regjeringen, departementene, direktoratene, Høyesterett og Forsvaret. I tillegg oppbevarer Riksarkivet et stort antall privatarkiv.

Statsarkivene

Statsarkivene oppbevarer arkiv etter lokale og regionale statlige myndigheter og institusjoner innenfor sin region. Eksempler er fylkesmenn, sorenskrivere, trygde- og sosialkontorer, politikamre, prestekontorer og høyskoler. Statsarkivene oppbevarer også privatarkiv. Det finnes statsarkiv i Hamar, Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Samisk arkiv

Samisk arkiv er beliggende i Kautokeino og har ansvar for offentlige arkiv av betydning for samisk samfunn, historie og kultur, blant annet arkiv fra Reindriftsadministrasjonen og Sametinget. Arkivet har også ansvar for samiske privatarkiv, og depotansvar for Kautokeino kommunes historiske arkiv.

Norsk helsearkiv

Norsk helsearkiv skal etableres på Tynset. Arkivet skal være nasjonalt depot for pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten, og inngår som en del av Arkivverket.

Arkivinstitusjoner utenfor Arkivverket

Kommunale og fylkeskommunale myndigheter avleverer ikke sine historiske arkiv til Arkivverket. Dette materialet finner du i interkommunale arkivdepot (IKA) eller i kommunenes og fylkeskommunenes ordinære arkiv. Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø har egne byarkiv.

Nasjonalbiblioteket, museene og ulike kulturhistoriske sentre rundt i Norge oppbevarer store mengder privatarkiv med personal-, slekts- og lokalhistorisk materiale.