Da Norge fikk sin første skolelov ved forordning av 23. januar 1739, var det starten på et allmueskolevesen på landet.

Plakat forordning 1741

Trykte forordninger 1737-1743

Til å administrere skolevesenet ble det opprettet en skolekommisjon for hvert prestegjeld. Kommisjonen besto av sogneprest, kapellan, lensmann og fire av sognets ”kyndigste og beste Mænd” (plakat 5. mai 1741). I følge loven skulle det legges vekt på undervisning i kristendom samt leseferdighet. Konfirmasjon som var innført fem år tidligere forutsatte nettopp kunnskaper i disse fagene.

Allmueskolen skiftet navn til folkeskolen med de nye skolelovene for by og land i 1889. De nye folkeskolelovene fra 1959 åpnet for forsøk med obligatorisk 9-årig skole. I 1971 ble det innført 9-årig grunnskole i hele landet.
.