Fiskerne, Maleri av Tidemand, fra Skillingsmagasinet 30.01.1858

Fiskerne, Etter et maleri av Tidemand, fra Skillingsmagasinet 30.01.1858


Det var ordføreren og de andre medlemmene av formannskapet som sendte denne søknaden til Kirke- og undervisningsdepartementet. Den er datert 22. mars 1860, men ettersom den ble sendt tjenestevei, ble den ikke journalført i departementet før den 30. juni. Da hadde den allerede vært innom sogneprest Jens Jæger i Vikøy og prost Anton Smitt på Voss. Den 22. juni var søknaden tilbake på Vikøy prestegård. Her ble den behandlet av biskopen i Bergen, Jens Kaurin, som var på visitas i Vikør. Både sognepresten og prosten anbefalte søknaden, mens bispen tok et forbehold om størrelsen på støtten. Formannskapet søkte om 30 spesidaler, men biskopen ville bare anbefale en statlig støtte på mellom 20 og 25 spesidaler.

Takket være journalen og kopiboka til Kirkekontoret er det lett å finne fram til departementets avgjørelse. Saken ble behandlet 11. oktober sammen med en rekke andre søknader fra hele landet. Vikøy fikk en støtte på 20 spesidaler..