Ad 1210 A60

 Til

 Den Kongelige Norske Regjerings

 Departement for Kirke- og Under-

 Visnings Væsenet !

Communebestyrelsen for Vigøer Sogn Fra Bestyrelsen for den i sommer

I Vigøer Præstegjeld i i Hardanger, Søn- stiftede Læseforening i Vigøer Sogn

dre Bergenhus Amt, ansøger under- er under 12 te Januar til underskrevne

danigst om et Bidrag stort 30 Spd. Formand og Representanter indkommet et

af Oplysningsvæsenets fond,til Andragende, om Oprettelse af et offentligt

I forbindelse med den her bestaaende Almue-Bibliothek for Vigøer Sogn led-

Læseforenings Gavn, at anvendes til saget af Foreningens Tilbud om, i

Opretelse af et offentligt Almue- saa Tilfælde, at ville uden Godtgjø-

Bibliotek for Vigøer Sogn. relse overdrage til Formandskabets

 videre Omsorg Foreningens hele

 Bogsamling bestaaende af 25 Bind

 nye Bøger værd Cir.15 Spdlr, men

 undertegnede Cummunebestyrelse maa

 dybt beklage, at den i Betragtning

 af Bygdens allerede fortrykte Tilstand hverken

 ved extraordinære Foranstaltninger

 -f. Ex. Laan- eller med directe Be-

 skatning i den hensigt finder det

 raadeligt eller vover at gjøre ydder-

 Ligere Bevillinger til nye foreta-

 gender.

 Imidlertid finde vi Bestyrelsens

 Andragende tidsmæssigt og vel begrun-

 det og Foreningens høihjertede Tilbud

 at fortjene vor hele Anerkjendelse

 og velvillig Imødekommen. Og

 vi finde os derfor meget ubehageligt

 situerede ved ikke at see os i stand

 til kraftig at kunne gribe Initia-

 tivet, for at see iverksat en for

 vor Tid, saa paatrængende, nødvendig

 Foranstaltning til vore Medborgeres

 Oplysning og fremskridt.

s. 2

Af de, ved mange almeennyttige Foranstaltningers Iverksættelse

inden vor Commune foranledigede, Byrder, som under denne

Sags Overveielse belager os Frimodigheden til kraftig her at skride

Ind ville vi, foruden de betydelig forøgede Skole og Fattigudgifter ,

blot tillade os at nævne: forrige Aars Bevilling af 30 Spd., der tillige-

med et lignende af Statskassen bevilget Tilskud , som denne Vinter

af hr. Statsagronom O. T. Christensen anvender til Indkjøb og

hidsendelse af et Sæt nye og gode Agerdyrkningsredskaber, dernæst

Bygdeveiens henlæggelse under offentlig Bestyrelse og sammes

Oparbeidelse, der til vaaren skal tage sin Begyndelse og fort-

sætter i 5 - 6 paa hindanden følgende Aar, i hvilket Tidsrum

tillige en kostbar Bro skal opføres, og endelig ditto saa-

snart de dertil nødvendige Midler af Formandskabsdistriktet

kunne utredes eller tilveiebringes.

 For nu ikke lengere at lade den saa ofte paa Bane-

bragte Sag gaae sin egen Gang eller henstaae i den uvisse

Fremtid, og i Haab om at det kongelige Departement med det

Anførte for Øie, vil lade Hensynet til hvad Communen

selv gjør for Sagens fremme ude af Betragtning, er

det undertegnede Communebestyrelse herved underdanigst

tillader sig at ansøge om, at 30 Spdlr., af de til Under-

støttelse for Almue- Bibliotheker bestemte Midler af Oplys-

ningsvæsenets Fond, naadigst maa blive bevilget, til

Oprettelsen af et offentligt Almuebibliothek for Vigøer Sogn,

mod at Communebestyrelsen forpligter sig til nøie at paa-

see at de Regler som Departementets, ifølge kongelig

Resolustion af 15de September 1851, affattede Cirkulære be-

stemmer punktligen vorde iakttagne. – Og hvad

Bibliothekets Vedligeholdelse angaaer, saa holde vi

os forvissede om dets fremtidige Bestaaen tilstræk-

kelig vil være sikret ved folkets levende Interesse for Sagen,

det vil sige ved Laantagernes aarlige Contingent, som vi fore-

s. 3

løbig have antaget bør være fra 12 til 24 s. aarlig. Trangen

til større Oplysning og Sandsen for en alsidigere og mere

tidssvarende Dannelse er vaagnet og et friskt Liv spøres,

hvilket ved en velvillig Imødekommen end ydderligere

vilde vækkes og styrkes og, som vi troe, paa en gavnlig

Maade kunne ledes i en ønskelig Retning, hvorfor vi

ere overbeviste om, at det kongelige Departement med

sædvanlig Nidkjærhed og Omsorg vil glæde og gavne Vigøers

Almue ved naadigst at indvilge det ansøgte.

Landhandlerstedet Sandven i Vigøer den 19 de Marts 1860

 Underdanigst

 J S Nætteland

 Ordfører.

 Tosten Jørgensen Nedsthuus

 Formand

 Lars Ellingsen Nætteland

 Sven Arnesen Røsseland

 Niels Olsen Sandven

 Erik Johannesen Stene

 John J. Skaalem

 Repræsentanter

Da det er utvivlsomt, at Læselysten i Vigør er i

stadigt Tiltagende, og at offentlig Understøttelse til Oprettelse af et for

Alle i Sognet tilgjængeligt Almuebibliothek vil med Taknemme-

lighed modtages, samt da jeg er overbeviist om, at et saadant

Bibliothek vil flittigt blive benyttet og meget bidrage til Folkeop-

lysningens fremme, saa kan jeg ikke andet end herved paa det bed-

ste anbefale det Ansøgte til gunstig Tilstaaelse.

Vigør Præstegaard den 30te: Marts 1860. Aller ærbødigst

 J: Jæger

 verte

s. 4

Da Vikørs Pæstegjeld ikke saavidt meg bekjent, tidlige-

re har modtaget nogen Understøttelse av det Offentlige til en

Almuebogsamlings Opprettelse, tillader jeg mig herved paa det

Beste at anbefale anstaaende underdanige Andragende til naa-

gist Indvilgelse

Voss Præstegaard den 8de Mai 1860. A G Smitt

 Provst

Underdanigst Erklæring.

Paa Grund af Foranførte anbefales Vigørs Menighed

til under de i Ansøgningen anførte Betingelser naa-

digst at tilstaaes 20 a 25spd til Oprettelse af et Al-

muebibliothek for Sognet af de i Dette Øiemed bevilgede

Midler.

Vigørs Præstegaard, den 22 juni 1860.

 J. Kaurin..