Her følger avskrift av brevet som er gjengitt på forrige side.

En Fattig-Lem her i Præstegieldet navnlig Hans Christophersen Fieldspladsen udi Schie Annex-Sogn, har nu i 16 Aar maattet holde Sengen i den allerynkværdigste Tilstand, da et Saltflod har fortæret Hans heele Ansigt, Øyne, Næse etc. saa at der er næsten intet tilbage af menniskelig Skikkelse; Han har 2de Gange været paa Sygehuuset i Christiania, men er kommen i samme Tilstand tilbage; Men aldrig har jeg seet Hans Forfatning beklageligere, end i Gaar, da jeg blev kaldet til Ham, og fandt Hans Mund næsten ganske tilgroet. saa at der ikke er større Aabning, end at man kunde maaskee neppe stikke den mindste Finger derigiennem;

Da det er altsaa umueligt, at han i denne Tilstand kan nyde saa meget, som han behøver til Livets Underholdning, Ligesom han og, i sær hvis Munden endnu meere groer til, vil af Mangel paa Luft, qvæles og omkomme, har jeg holdt det for min Pligt, underdanig at anmelde Deres Høyvelbaarenhed samme, og ansøge den Foranstaltning, at Fogderiets Medicus, Hr. Doctor Baumgarten maatte jo før jo hellere reise til ham, for at undersøge, om det ey er mueligt, at giøre Mundens Aabning større, at han dog den Tiid, han endnu efter Guds Villie skal leve, kunde baade nyde fornøden Luft og Underholdning, hvorhos jeg til Hr. Dr. Baumgartens Efterretning i dette Fald maa melde, at Veyen til Gaarden Field, under hvilken den Syge opholder sig, gaaer over Ryen-Biergene, og Søen Langen, altsaa Iis Vey for det meeste, og derfor fremkommelig med Slæde; Fra Christiania til Gaarden Field kan ungefær være 1½ Miil. -

Krogstad Præstegaard d. 22de Jan. 1795

J.Hørbye.