Håvard ble døpt i Valle i Setesdal i 1758. Familien bodde forskjellige steder i Setesdal for å livnære seg. I 1776 var det noen som anklaget Håvard for å ha hatt "en unaturlig Omgiængelse med en Koe". Både han og vitnene måtte forklare seg om hva som egentlig skjedde.

Barndom

Her ser vi dåpsinnførselen for Håvard i kirkeboka for Valle. "Hover" ble døpt 16. juli 1758. Vi kjenner ikke fødselsdatoen. På den tida skrev prestene som regel bare dåpsdatoen til barna. Håvard var ganske sikkert født i 1758, kanskje få uker før dåpen. Det står at foreldrene het "Folche Torjussen Helle" og "Targier Hoversdatter". Håvards foreldre bodde altså på Helle i Hylestad i Valle i Setesdal da Håvard ble født. I Setesdals-dialekten blir Helle til "Hedde". Folke var oppvokst på Helle. Targjerd kom fra Viken i Valle. Kirkeboka for Valle viser at Targjerd og Folke ble gift i 1741.

En eldre bror av Folke overtok farsgården under Helle. Derfor måtte Folke finne seg gårdsarbeid rundt omkring. Targjerd og Folke bodde mest under Helle og Viken i 1740-1750-årene. Man kan finne dåpen til flere av barna deres i kirkebøkene for Valle. Det første barnet ble døpt i 1742. Da det yngste barnet ble døpt i 1764, bodde familien på Nedre Langeid i Austad i Bygland. Folke står som bruker under Nedre Langeid i ekstraskattemanntall for 1760-årene og i andre kilder fram til 1773. Langeid er den gården som nevnes i visa. Seinere kom Håvards foreldre til Valle igjen. Folke ble begravd der i 1776 og Targjerd i 1781.

Sodomi-anklagen 1776

Håvards far ble begravd 12. mai 1776. Få uker etter ble den farløse 17-årige Håvard utsatt for en ny prøvelse. I juni dette året fikk presten i Valle kjennskap til noe som han var nødt til å anmelde. Knut Arnesen Homme hadde nemlig fortalt ham at "Halvor Folkesen Helde af Hylestad Sogn" skulle ha forbrutt seg mot lovens 6. bok, 13. kapittel, 15. artikkel. Der sto det: "Omgængelse, som er imod Naturen, straffis med Baal og Brand". Hvis man ble funnet skyldig i å ha hatt seksuell omgang med dyr, risikerte man altså å bli brent. Kildene i denne saken ligger i arkivet for Stiftamtmannen i Kristiansand, journalsaker. Håvards navn er av og til skrevet "Halvor". Presten ba lensmannen om å innhente opplysninger i saken og anmeldte så Håvard i brev til fogden 18. juni 1776.

Den 20. juni ble Håvard og vitnene avhørt. Lensmannen hadde arrestert Håvard fordi gutten skulle ha hatt "en unaturlig Omgiængelse med en Koe". Håvard opplyste at han var 17 år og ikke konfirmert. Han forklarte at han gjorde tjeneste på gården Berge. I pinsen skulle han gå på besøk til mora si på Helle. Da han kom til Rysstad-dammene, "… paakom ham en Nødvendighed at løse sine Buxer for at giøre sit Behov". Han benektet å ha gjort det som han var beskyldt for.

Håvard skulle altså besøke mora si i pinsen. Pinsehelga det året var 14 dager etter farens begravelse.

Det ene vitnet var Ole Arnesen Rysstad, 18 år og konfirmert. Det andre var Torjus Hallvardsen Rysstad, 16 år og ukonfirmert. De forklarte at de så Håvard på avstand over to gjerder som sto på en haug. Der så de Håvard ved siden av ei ku som tilhørte enka Gro Rysstad. Ole innrømte at de "… syntes i en Hast at see til som at Haavor havde Omgiængelse med Koen, men vist kunde han intet sige derom, da han intet blot Lem saae, og det var et temmelig langt Stykke fra, saa de kunde ikke see vel".

Fogden bedømte det hele til å være "Sladder og Børneværk". Det ene vitnet var ukonfirmert og det andre "ikke gandske ved sin samling". Håvard ble løslatt og saken oversendt til stiftamtmannen. Verken rettsprotokollene i statsarkivet eller fogderegnskapene i Riksarkivet for 1776 inneholder noe om saken, så den ble antakelig ikke anlagt.

I ungdommen ble altså Håvard Hedde utsatt for onde rykter, dvs. trakassering eller mobbing. Han sto langt nede på den sosiale rangstigen, og sannsynligvis måtte Håvard arbeide med gjeting, vedhogst eller annet på gårdene rundt omkring fra tidlig alder for å livberge seg. Saken må ha blitt godt kjent i Setesdal i lang tid etter. Den kan kanskje ha ført til at det ble enda vanskeligere for ham å få arbeid. På kjærlighetsfronten ble Håvards stilling neppe styrket i årene framover etter disse ryktene. Vi må regne med at ingen jente med respekt for seg selv ville finne det komfortabelt å være sammen med en gutt som hadde vært beskyldt for sodomi. Saken er viktig som bidrag til å forstå Håvards liv og skjebne.

Konfirmasjon 1779

Håvard var nok ikke av den typen som hadde så lett for å tilegne seg boklige kunnskaper. Han var 21 år da han ble konfirmert. Kirkeboka for Valle viser at "Havor Folchesen Helde" var konfirmant våren 1779. Det var ikke uvanlig at de som hadde manglende kunnskaper i kristendom, måtte vente inntil flere år før de kunne konfirmeres..