Om nogen Piser vnder sig om Natten eller Kannd iche hollde sit Wand.

Tag Stiennbreche Frøe, Søden i Winn och druchit det hielper.

Om mand Piser i drabetal.

Tag Klintte och støed dennem Smaa, och lad der nogen Winn paa, och rør det Vell omb, lad det siden staa och siunche ehnn Time eller 3. Sie det siden igiennem it Klede, och giff den Siuge det at driche det hielper hannem, och driffuer gandsche Snarlig.

råd mot sengevæting

Råd mot sengevæting

Oversatt til moderne norsk:

Om noen pisser på seg om natta eller ikke kan holde på vannet.

Ta steinbrekkfrø kokt i vann og drikk det. Det hjelper.

Om man pisser i dråpetall

Ta klinte (Agrostémma githágo) og finstøt den, slå over litt vin og rør godt om. La det stå og synke en time eller tre. Sil det gjennom et klede og la den syke drikke det. Det hjelper og virker drivende ganske snart.

Anm: "Stiennbreche" - steinbrekk, sildre (Saxifraga) inngikk i en rekke midler mot galle- og nyrestein (Brøndegaard: Folk og Flora. København 1978-1980 3:42)..