Fra perioden ca. 1920-1938 er det bevart ett arkiv på i alt 85 hyllemeter. Arkivet gjenspeiler flyktningkontorets eller Fonds des refugies virksomhet og inneholder materiale på individnivå om krigsfanger, russiske flyktninger, asiatiske flyktninger, hungersnød i Russland, for å nevne noen stikkord.  Arkivet har i svært liten utstrekning vært gjenstand for vitenskapelige undersøkelser. Det befinner seg i en kritisk fysisk tilstand, som i 2000 utløste ett norsk initiativ til konservering av arkivet gjennom mikrofilming og digitalisering. Sammen med Stiftelsen Fritt Ord har Riksarkivaren i samarbeid med  FN-biblioteket i Geneve sørget for at arkivets informasjonsinnhold nå er overført til mikrofilm. Intensjonen i prosjektet er i neste omgang å digitalisere mikrofilmene og på den måten tilrettelegge materialet for forskning. 

Månedens dokument for november 2011 vil i sin helhet være viet dette arkivet og de tiltak som er gjennomført for å bevare det. ”Nansenarkivet” i Geneve vil samtidig bli nærmere belyst i artikkelform.

Utdeling av tran i Odessa, PA 750 Quisling, Vidkun Gk 1_2 glassplate 1, skannet i Riksarkivet. Originalen finnes i arkivet etter Maria Quisling i Nasjonalbiblioteket.

Utdeling av tran i Odessa, PA 750 Quisling, Vidkun Gk 1_2 glassplate 1, skannet i Riksarkivet. Originalen finnes i arkivet etter Maria Quisling i Nasjonalbiblioteket..