I 1999 ble riksarkivar John Herstad kontaktet av lederen for FN-biblioteket i Genève, svenske Anna Svenson.

”Nansenarkivet” var, etter hennes oppfatning, det enkeltarkivet i bibliotekets varetekt som var i aller dårligst forfatning. Papiret var svært skjørt og surt, og skriften var i ferd med å blekes ut. Bibliotekets arkivmagasiner var heller ikke klimaregulert, og papirmaterialet var følgelig utsatt for ustabil temperatur og fuktighet. På sikt ville en redningsaksjon i form av mikrofilming og digitalisering være helt nødvendig for å bevare informasjonsinnholdet, mente hun. Ville det være mulig å søke bistand i Norge til en slik aksjon? Riksarkivaren tok henvendelsen alvorlig. Selv om dette i prinsippet lå utenfor hans virkefelt, følte han allikevel en moralsk plikt til å bidra til at unik dokumentasjon av Fridtjof Nansens gjerninger ble bevart for ettertiden. Bare kort tid i forveien var Nansen blitt kåret til århundrets nordmann av norske medier.

Riksarkivaren hadde selv ikke mulighet til å bidra over sitt budsjett. Viktige pågående mikrofilmprosjekter i Arkivverket hadde han nylig måttet stoppe på grunn av stramme budsjetter. Han tok derfor kontakt med Stiftelsen Fritt Ord, hvor han fikk en bevilgning på 1,4 mill. kroner. ”Dette er et ideelt prosjekt for oss å støtte. Nansen-papirene er en del av nasjonalarven, og når Nansen også nylig er kåret til århundrets nordmann i Aftenposten, er det ekstra viktig for oss å sørge for at arkivene blir preservert og gjort lettere tilgjengelig for forskere”, uttalte lederen for Stiftelsen Fritt Ord, professor Preben Munthe, til Aftenposten 29. november 1999.

Med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord har Riksarkivaren i samarbeid med FN-biblioteket i Genève sørget for at halvparten av arkivet er blitt mikrofilmet. Nå skal filmene digitaliseres slik at materialet kan legges til rette for forskning.

Krigsflykninger, Bespisning ved langbord.

Bespisning ved langbord. PA 750 Quisling, Vidkun Gk 1_2 glassplate 5, skannet kopi i Riksarkivet. Originalen finnes i arkivet etter Maria Quisling i Nasjonalbiblioteket..