Avskrifter av brevene fra Kaurin og Grønvold

Brev fra prest Kaurin i Eiker

Eker 20 Januar 1887
Hr Sognepræst Grønvold
 
En Omstreifer ved Navn Karl Vilhelm Jensen, der opgiver at have Hjemstavnsret paa Modum, har hos mig begjæret Daab og Confirmation. Han omtaler, at en Broder af ham for ikke meget længe siden er døbt og confirmeret paa Modum. Disses Forældre angives at være Omstreifer Jens Olsen og Anne Sofia fra Vasbond paa Modum.
Jeg vilde bede Dem oplyse mig om der i den senere Tid er confirmeret nogen Omstreifer, der kan antages at være en Broder af Karl Wilhelm eller med andre Ord om nogen Confirmand findes i deres Kirkebog at være confirmeret paa Modum i et af de senere Aar med et Faders og Moders Navn, som kunde lede Formodningen hen paa, at han har været en Broder af omhandlede Karl Wilhelm. Denne opgiver, at Broderen blev døbt og confirmeret i den voksne Alder.

Skulde det virkelig forholde sig saa, at nogen Broder af denne Omstreifer er døbt og confirmeret paa Modum, saa vil dette meget bestyrke mig i den Tanke, at Karl Wilhelm heller ikke er døbt, hvorom jeg søger Oplysning fra alle Kanter. Denne Karl Wilhelm paastaar, at han aldrig har seet sin Fader, og at hans Moder døde paa et Hospital i Christiania, da han var 3 Aar gammel. Siden denne Tid har han været bortsat i Christiania, i Nannestad og endelig af Hjemstavnskommunen (Modum) Tagen til Opfostring paa Fattighjemmet paa Ihlen i Modum (fra 1874 til -?) hvorfra han rømte i 12 à 13 Aars Alderen og siden har flakket om i hele Landet, 3 Gange straffet o.s.v., o.s.v.

Han opgiver nu at være omtrent 22 Aar.
Den Broder, som efter hans Sigende er konfirmeret paa Modum skal være yngre.
Broderligst
E. R. Kaurin

Brev fra prest Grønvold i Modum

Hr. Sognepræst Kauarin!
Det forholder sig, som af Angjældende forklaret: Laurits Jensen blev confirmeret og døbt her d. 1ste Octbr. 1882, efter at der var anstellet vidtløftige Undersøgelser om han skulde være døbt i nogen af de Præstegjælde, hvor Forældrene skulde have vanket, da intet heraf resulterede, blev han efter Biskopens Bestemmelse døbt og confirmeret samtidig. Forældrene ere: Omstreifer Jens Olsen og Gunhild Olsdr. Berget under Sønsteby, men Moderens Navn er vist ikke anført rigtig, jeg skulde formene, at hun hete Anne Sofie eller Gunneld Sofie Olsdr. ialfald var hun Datter Husmand under Sønsteby: Ole Berget ved Vasbund. Laurits er antaget født i 1866, Datoen vides ikke. En af disse Brødre (jig tror der var 3) kom engang fra Bodsfængslet til mig for at faa nogle Kroner, som var mig tilstillet fra Direktionen, og blev der da aftalt mellem ham og mig at han skulde blive bortsat her for Fattigvæsenets Regning til brave Folk og begynde at forberedes til Confirmationen, men han strøg sin Vei og siden har jeg ikke seet ham. Det skulde være glædeligt, om Carl Vilhelm nu var kommen til en bedre bekjendelse og virkelig vilde gjøre Alvor af at forlade Fantestien. De Præstegjelde hvor jeg søgte Oplysninger om Laurits Daab var: Nedre Romerike, Aker og Follo og formentlig Øvre Borgesyssel. Kunde det her Meddelte være Dem til nogen Nytte, skulde det være mig kjært.
Broderligst
Heggen 25 Januar 1887 Grønnvold.