Ullensvang prestegård - malt av Catharine Hermine Kølle

Ullensvangs Kirke og Præstegaard. Akvarell fra ca. 1830 malt av Catharine Hermine Kølle (1788-1859). Originalen er i farger og er oppbevart ved Bergen Museum, de kulturhistoriske samlinger. Hovedbygningen vi ser like nedenfor kirken er den som ble bygget opp igjen etter orkanen i 1806. Den hadde to fløyer som ble bundet sammen av en mellombygning. Hertzbergs ettermann, sogneprest Irgens, rev bygningen og satte opp en ny i 1866 som fremdeles står.

No. 4 Overdelen af Storstuebygningen

at opsette imellem de 2 andre Bygninger og tillægge det fornødne som følger: -

Til at rydde og lægge Grunden vil ikkun medgaae Arbejde for 4 Rigsdaler. – Tvende Omfar og Tværvægs Grundstokke vil udfordre 16 Trær, de 8te, 15 Alen Lange, de andre 8te, 12 Alen lange som at hugge den beneficerede Skov og transportere her til Stedet, vil komme at koste i Alt 14 Rdr.

20 Theel Aaser at lægge Gulvet paa til 11 Alen lange, at lade hugge og bringe til Stedet vil koste 10 Rigsdaler.

Standerværk til Gangen for at Combinere Bygningerne, vil koste at lade hugge og bringe til stedet 6 Rigsdaler. –

Til Gulvet udfordres 18ten Tylter forsvarlig 5 Alens Bræder, som vil koste at fælde, sauge og transportere til stædet 15 Rdr. –

Fire Trær til Rænder hver 15 Alen Lang, vil koste at fælde, hugge og transportere til Stedet 3 Rdr 3 mrk. Tillegg til Spærrer, Suetag, Sømdræger og Lægter vil med gaae, samt til Bord at Bordklæde Gangen, i alt 20 Rigsdaler, hvor i tillige er indberegnet Kjøl og Vindskier. –

Til at tække Gangen, og erstatte de nu ved Stormen knuste og manglende Tagsteen (Pander) vil udfordre 1900 Tagsten som vil koste 44 Rigsdaler 2 Mark – Spiger til Gulv, Suetag, Bordklædning, Lægter etc. vil medgaae 5000 a 4 mrk 4 s. pr Hundrede er 18 Rdr 4 Mrk 8 S.

Til at opføre denne Bygning 6 Mand i 5 Uger paa egen Kost og med deres egne Redskaber, vil medtage Arbejdsløn i alt 120 Rdr.

Tvende Skorstens Piber at opføre fra Bjelkerne, vil koste 20 Rdr. - Den gandske Bygning at opføre for uden Maling, vil komme at koste 275 Rdr 3 Mrk 8 s.

No. 5 Dageligstuebygningen

I henseende denne Bygning, erklærede Hans Velærværdighed: at alle de i Besigtigelsesforretningen af 14de october 1805, anførde og taxerede Mangler er af Hans Velærværdighed i Standsatte, undtagen Loftet over Spindestuen, Gulvet i Kjøkkenet og Gangen, og den anførde Maling som endnu ikke er anbragt og forfærdiget, hvor efter Hans Velærværdighed begjærede at Retten vilde tage denne Bygning i Øjesyn og taxere den Skade som Stormen paa samme har foraarsaget. –

Retten tog bemeldte Bygning i Øjesyn og Begrandskning og erfarede, de af Hans Velærværdighed anførde Reparationer.

Storelven

Storelven

I henseende den af Stormen foraarsagede Skade, da er det ene fagh Vinduer i Dageligstuen med Korssen eller Vindues-Posten, med Rammer, Glas og Alt, knuset og i tueslaget, samt her ved og i øvrigt i Bygningen, indblæst og knuset i alt 48 Ruder, som i alt vil komme at koste at i standsætte 18 Rdr 3 mrk. – Kjøkkenskorstenen i dette Huus, er ved Husets Rysten af Stormen, brusten paa 2 stæder, og Jerenstangen som støtter Mantelen ved Rystelsen nedfalden, hvor over Skorstenen maa riges saa langt som Bristerne gaae ned, nemlig til ned mod Gruen. –

Samme at nedtage og igjen at opsætte med Tillæg af Kalk og Muursteen vil koste 40 Rdr. – Af Tagsten findes af blæst og i tueslagne 450 stykker – Kjøl og Vindskier ere og afblæste, hvilket alt at anskaffe og i standsette, vil koste 16 Rdr til sammen den af Stormen foraarsagede Skade paa dette Huus, er den Summa 74 Rdr 3 Mrk..