Opplysninger om fødsel og ekteskap

Disse kan ofte finnes i de aktuelle kirkebøkene som måtte være avlevert til statsarkivene. Dersom kirkebøkene ennå ikke er avlevert, må det aktuelle prestekontoret kontaktes. Attester fra kirkebøker leveres til private bare i de tilfelle hvor dette blir forlangt av annen offentlig myndighet.

Opplysninger om dødsfall

I dødsfallsprotokollene til skifteretten finnes ofte opplysninger om dødsfall. Dersom disse ennå ikke er avlevert til statsarkivet, må den aktuelle tingretten kontaktes direkte.


Arkivverket utsteder ikke attester i andre språk enn norsk. 

Attester og avskrifter gis ikke til hobbyformål!