Helsevesenet

1.januar 2002 overtok Staten ansvaret for alle de tidligere fylkeskommunale og kommunale sykehusene. Alle offentlige sykehus er nå organisert i 4 statlige helseforetak.

Riksarkivet har mottatt arkivmateriale fra sykehus som også var statlige før sykehusreformen, blant disse kan nevnes Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Statsarkivene har mottatt noen arkiver fra statlige sykehus rundt om i landet. Du bør kontakte det aktuelle sykehuset hvis du er interessert i opplysninger om ditt eget sykehusopphold, det kan være at dokumentene er oppbevart der.

Arkivene etter distrikslegene og pasientjournaler for statlige hjem innen omsorgen for psykisk utviklingshemmede avleveres til statsarkivene.

Trygdevesenet

Landets trygdekontorer er statlige og arkivene blir etter hvert avlevert til statsarkivene. Det varierer en god del i hvilken grad saksmapper for enkelte trygdede personer er avlevert til statsarkivene. Dessuten skal ikke mappene for alle personer oppbevares for evig.

Riksarkivet har mottatt arkivene etter det tidligere Rikstrygdeverket (RTV), som var sentral myndighet med ansvar for gjennomføring av trygdeordningene. RTV ble i 2006 slått sammen med Aetat og kommunenes sosialtjenester til Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

For sjømannspensjon, se Fartstid for sjøfolk.