Personellmapper

Riksarkivet har større samlinger personellmapper for militært mannskap. Disse inneholder normalt rulleblad og helsekort. Hvis mannskapet har vært sikkerhetsklarert, vil klareringsbevis normalt også ligge der. For befal inneholder mappene også normalt de siste tjeneste-uttalelsene, og det forekommer korrespondanse. For menige som har vært i FN-tjeneste i Libanon (UNIFIL) finnes det i tillegg en ”dimisjonskonvolutt” med kontraktsdokumenter.

  • For mannskaper født før 1941 har vi normalt papirer på befal i hær og luftforsvar så sant disse har vært i alliert tjeneste under krigen eller i tjeneste etter krigen. Mapper på befal i sjøforsvaret forekommer også, men mer mangelfullt. Mapper på menige forekommer bare unntaksvis.
  • For mannskaper født i perioden 1941-1948 har vi normalt papirer på befal i hæren og flyvåpenet samt de fleste av de menige.
  • For mannskaper født i perioden 1949-1957 har vi papirer på befal i hæren og flyvåpenet som var slettet av rullene før ca. 2005. Vi har også mapper på nesten alle menige.
  • For mannskaper født 1958 og senere er normalt Vernepliktsverket på Hamar rette vedkommende. Riksarkivet har her bare papirer på noen av de mannskapene som ble kjent udyktige på 1980- og 1990-tallet i Nord-Norge og på Sørlandet.

For alle periodene gjelder det at det ikke finnes papirer på mannskaper som ble kjent udyktige på sesjon eller som ble dimittert som udyktige fra rekruttskolen. Papirer mangler også på et større antall mannskaper som ble dimittert som udyktige under tjeneste, både førstegangs-tjeneste og repetisjonsøvelser. Disse papirene antas å ha blitt makulert av Forsvaret. For mannskaper som er overført til Heimevernet kan personellmapper fortsett være oppbevart i HV-avsnittet.

Innsyn

Ved henvendelser om innsyn/kopier, må du oppgi fullt navn, også tidligere navn om navnet er endret, fødselsdato, militær grad og våpengren.

Taushetsplikt

Rulleblad, tjenesteuttalelser og korrespondanse kan inneholde personopplysninger underlagt taushetsplikt. Helsekort inneholder alltid opplysninger underlagt taushetsplikt. Taushetspliktige opplysninger vil normalt bare kunne utleveres til den personen opplysningene gjelder.