701 Leksvik

Leksvik og Stranda var i 1589 et residerende kapellani under Frosta med kirker på Røstad og Hindrem. Leksvik ble eget prestegjeld fra midten av 1600-tallet. Grensene har vært uendret. Ved kgl.res. 14.12.1895 ble det tillatt å rive kirken for Stranda sokn på Hindrem og å oppføre ny kirke for soknet på Østre Vanvik. Stranda kirke ble innviet 4.5.1897. Leksvik prestegjeld ble ved kgl.res. 25.6.1971 overført fra Stjørdal prosti til Nord-Fosen prosti med virkning fra 1.1.1972.

Ministerialbøker

701.A01 1717-1731 02 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1717-1731.

701.A02 1738-1752 05 Hele prestegjeldet. 1736-1738; sokneprest Jens Danielsen Hvedings ministerialia fra hans tid i Trondheim, hvor han dels assisterte prestene der, dels soknepresten i Støren. Noen ministerialia for Leksvik 23.3.-7.5.1738. Ført kronologisk som kirkebok for Leksvik 11.5.1738 til 24.9.1752, konfirmerte fra 1739. Egen avdeling for Stranda sokn 1738-1753. Div. opptegnelser 1755-1781, fol. 110-118.

701.A03 1751-1783 06 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1751-1783. Egne avd. for F/K/Forl og V/D/Dr 1778-1781. Opptegnelser bakerst i boka.

701.A04 1783-1816 05 Hele prestegjeldet. Ført kronologisk 1783. F/K/D 1783-1816. V 1783-1816 (siden som dekker tiden mellom 11.7.1790-23.5.1792 mangler). Dr 1783-1816. Kommunikanter (antall) 1783-1817.

701.A05 1816-1825 06 Hele prestegjeldet, egne avd. for Leksvik og Stranda. F 1816-1825. K 1817-1824. V/D 1817-1825. Fl 1817-1825.

701.A06 1825-1841 12 Hele prestegjeldet. F/D 1825-1841. K/V 1826-1841. Fl 1826-1841. Vaks 1827-1841. Dr 1825-1841. Series pastorum bak i boka.

701.A07 1842-1854 14 Hele prestegjeldet, egne avd. for Leksvik og Stranda. F/V/D 1842-1854. K 1842-1853. Fl 1842-1854. Vaks 1842-1853. Dr 1842-1854.

701.A08 1854-1863 15 Hele prestegjeldet, egne avd. for Leksvik og Stranda. F/K/V/D 1854-1863. Fl 1854-1863. Vaks 1855-1862. Dr 1854-1863.

701.A09 1864-1882 10 Hele prestegjeldet, egne avd. for Leksvik og Stranda. F/K/V/D 1864-1882. Fl 1864-1882. Vaks 1864-1867. Dr 1864-1882.

701.A10 1883-1899 10 Leksvik sokn. F/V/D 1883-1899. K 1883-1898. Df 1883-1898. Innf 1884-1899. Utf 1883-1899. Utm 1898. Dr 1883-1896. Utdelte bibler, fol. 307.

701.A11 1899-1915 11 Leksvik sokn. Dåp 18.6.1899-12.12.1915. Dødf 1899-1912. Konf 1899-1915. Vigsel 20.10.1899-20.11.1915. Borgerlig vigsel 1911. Gravl 4.7.1899-11.1.1916. Innfl 1899-1913.

Klokkerbøker

701.C01 1817-1825 06 F 1816-1825. V/D 1817-1825. Df 1817-1824. Fl 1817-1825.

701.C02 1868-1872 01 F/D 1868-1872. Fol 169-206 og 214-227 er skåret ut.

702 Stranda

Historikk og ministerialbøker før 1883; se 701 Leksvik.

Ministerialbøker

702.A01 1883-1897 04 Dåp 28.1.1883-26.12.1897. Dødfødte 1885-1896. Konf 1883-1897. Vigsel 14.5.1883-15.11.1897. Gravl 7.1.1883-5.12.1897. Innfl 1882-1898. Utfl 1883-1894 (forts i kb for Leksvik sokn).

702.A02 1898-1914 05 Dåp 27.2.1898-16.8.1914. Dødfødte 1898-1914. Konf 1898-1913. Vigsel 11.4.1898-19.12.1914. Gravl 27.2.1898-27.10.1914. Inn-og utfl 1898-1914. Innmeldte 1906. Utmeldte 1898-1919.

Klokkerbøker

702.C01 1868-1869 01 F 1868-1869.

703 Øvre Stjørdal (Hegra)

I 1589 hørte Hegra og Meråker til Stjørdal prestegjeld med kirke i Hegra. Kirken på Skjølstad ble da nedlagt. I Meråker ble det ifølge Helland bygd kapell på Kirkeby på 1600-tallet. Ved kgl. res. 28.7.1849 ble Stjørdal prestegjeld delt, og Øvre Stjørdal prestegjeld kom til å bestå av hovedsoknet Hegra og annekset Meråker. Prestegjeldet skulle ha både sokneprest og residerende kapellan. Ved kgl.res. 28.10.1861 ble det tillatt å bygge et kapell på Stordalen i Meråker sokn til bruk for oppsitterne i Stordalen og Teveldalen. Stordalen kapell fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 11.9.1901. Ved kgl.res. 4.6.1873 ble det bestemt at Meråker annekskirke skulle flyttes til Funtaunet og at det skulle opprettes en kirkegård der. Ved kgl.res. 22.6.1903 ble Flora kapell tillatt bygd på gården Flornes med 12 gudstjenester årlig. Ved kgl.res. 11.6.1904 ble gitt tillatelse til å bygge Okkelberg kapell på Østre Okkelberg for den nordlige del av Skjelstadmarka i Hegra sokn. Okkelberg kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig. Begge disse kapellene fikk kirketilsyn ved kgl.res. 27.11.1909. Ved kgl.res. 14.3.1908 ble det pålagt den residerende kapellan i Øvre Stjørdal prestegjeld å m¢te 1 gang årlig for å holde jordfesting på hjelpekirkegården som var tillatt anlagt på plassen Lilleåmoen i Verda l prestegjeld. Ved kgl.res. 29.6.1917 ble gnr 236 bnr 2-7 (Færen s¢ndre) i Vuku sokn i Verdal prestegjeld overf¢rt til Meråker sokn. Kopperå kapell ble bygd av a/s Meraker Smelteverk etter arkitekt Roar Tønseths tegninger i 1936, og ved kgl.res. 29.5.1936 ble kapellet tillatt brukt til kirkelige handlinger (jfr brev fra KUD til Nidaros stiftsdireksjon 16.6.1936). Kopperå kapell skulle ha 12 gudstjenester årlig.

Ministerialbøker før 1850; se 709 Stjørdal/Nedre Stjørdal.

Ministerialbøker

703.A01 1850-1862 08 Hegra. F/K/V 1850-1862. D 1850-1863. Fl 1850-1862. Vaks 1850-1862. Dr 1850-1862.

703.A02 1863-1879 06 Hegra. F/K/V 1863-1879. D 1863-1880. Fl 1863-1879. Vaks 1863-1866. Dr 1863-1879.

703.A03 1880-1892 06 Hegra. F/K/V 1880-1892. D 1880-1893. Df 1880-1892. Innf 1880-1891. Utf 1880-1892. Dr 1880-1892.

703.A04 1893-1914 09 Hegra sokn. Dåp 1893-1914. Dødfødte 1893-1914. Konf 1893-1914. Vigsel 1893-1914. Gravl 1893-1914. Inn- og utfl 1893-1914. Innmeldte 1913. Utmeldte 1907. Dagreg 1.1.1893-29.12.1908.

Klokkerbøker

703.C01 1864-1870 01 F 1866-1871. V 1864-1870. D 1864-1865. Mange sider mangler, bl.a. er første del av F og siste del av D bortrevet.

706 Meråker

Historikk: se 703 Stjørdal/Nedre Stjørdal.

Ministerialbøker

706.A01 1850-1861 06 F/K/V 1850-1861. D 1849-1861. Fl 1850-1861. Vaks 1850-1861. Dr 1850-1861.

706.A02 1862-1877 05 Med Stordal kapell. F/K/V 1862-1877. D 1862-1878. Fl 1862-1877. Vaks 1862-1866. Dr 1862-1877.

706.A03 1878-1892 05 Med Stordal kapell. F/K/V 1878-1892. D 1878-1893. Df 1878-1892. Innf 1880-1891. Utf 1878-1892. Utm 1891. Dr 1878-1893.

Klokkerbøker

706.C01 1864-1895 11 F/V/D 1864-1895. K 1865-1895. Innf 1864-1891. Utf 1864-1889. Vaks 1864-1865.

707 Stordal

Historikk: se 703 Øvre Meråker.

Klokkerbøker

707.C01 1864-1897 03 F 1864-1897. K 1865-1895. V 1864-1893. D 1865-1896. Innf 1866-1874. Utf 1866-1884.

709 Stjørdal/Nedre Stjørdal (Værnes)

I 1589 var det 3 kirker det ikke lenger var behov for, Auran og Fløan i Skatval og Skj¢lstad i Hegra. Det ble da igjen 4 kirker i Stjørdal prestegjeld, hovedkirken Værnes og anneksene Skatval, Hegra og Leksdal (Lånke). Disse kirkene skulle betjenes av to prester. Ved kgl.res. 28.7.1849 ble Stjørdal prestegjeld delt, og Nedre Stjørdal prestegjeld kom til å bestå av Værnes (Stjørdal) hovedsokn og anneksene Lånke og Skatval. Prestegjeldet fikk en sokneprest og en kapellan. Ved kgl.res. 6.7.1892 ble det tillatt å bygge kapell på gården Elvran nordre i Lånke sokn. Elvran kapell fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. 2.3.1901. Ved kgl.res. 14.7.1911 ble gnr 172 bnr 1-2 og gnr 173 bnr 1-3 Jøssås m.fl. overført fra Lånke sokn til Malvik sokn i Malvik prestegjeld.

Ministerialbøker

709.A01 1714-1729 03 Stjørdal prestegjeld. Forl/V 1714-1729.

709.A02 1714-1738 02 Stjørdal prestegjeld. Ført kronologisk 1714-1730. Dr med kirkegangskvinner og OS 1731-1738.

709.A03 1730-1739 13 Stjørdal prestegjeld. F 1730-1737, s 484-651 og 1738-1739, s 696-721. Forl/V 1730-1739, s 756-, i 1738-1739 mangler noen sider. D 1730-1737, s 658-695, 1738, s 652-656 og 1739, s 722-725. Dr med kirkegangskvinner og OS 1739, s 726-737.

709.A04 1740-1756 09 Stjørdal prestegjeld. Ført kronologisk 1740-1755. Forl/V 1740-1750 og 1751-1756.

709.A05 1755-1780 12 Stjørdal prestegjeld. Ført kronolgosik 1755-1780. K fra 1775. Forl/V 1756-1780. Deler av sider mangler først og sist i boka.

709.A06 1781-1797 09 Stjørdal prestegjeld. Ført kronologisk 1781-1797. Forl/V 1781-1796.

709.A07 1797-1815 10 Stjørdal prestegjeld. Ført kronologisk 1797-1812. F/D 1813-1815. K 1813-1814. Forl/V 1797-1815. Df 1803-1810.

709.A08 1815-1819 09 Stjørdal prestegjeld, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1815-1819. Fl 1815-1819.

709.A09 1820-1821 03 Stjørdal prestegjeld. F/K/V/D 1820-1821. Df 1821. Fl 1820-1821. Vaks 1856-1858. Denne boken består egentlig av to interimskirkebøker. Den første, som er autorisert 8.3.1820, har forretninger 1820 med avd. for de enkelte sokn. Den andre er autorisert 3.1.1821 og har forretninger 1821 uten sokneinndeling, samt vaksinerte 1856-1858.

709.A10 1822-1832 15 Stjørdal prestegjeld. F 1822-1832 (1821-1822 i avskrift fra forrige bok, fol 196-). K 1822-1832 (1820 i avskrift fra forrige bok, fol 648-). V 1822-1832 (1820 i avskrift fra forrige bok, fol 391-). D 1822-1832. Fl 1822-1832 (1821-). Vaks 1822-1832 (1820-). Dr 1822-1832. Opptegnelser og statistikk bakerst i boka.

709.A11-12 1833-1844 17 Stjørdal prestegjeld. F/V/D 1833-1844. K 1833-1840. Fl 1833-1844. Vaks 1833-1839. Dr 1833-1844. Statistikk og opptegnelser ang. prestegården bakerst i boka.

709.A13 1841-1844 02 Stjørdal prestegjeld. K 1841-1843. Vaks 1841-1844.

709.A14 1845-1858 21 Stjørdal prestegjeld 1845-1849. Nedre Stjørdal prestegjeld fra 1850. F/K/V 1845-1858. K 1844-1858. Fl 1845-1858. Vaks 1845-1855 (1856-1858; se 709.A09). Dr 1845-1858. Statistikk bak i boka.

709.A15 1859-1870 15 Nedre Stjørdal prestegjeld. F/K/V/D 1859-1870. Fl 1859-1870. Vaks 1859-1867. Dr 1859-1870. Statistikk bak i boka.

709.A16 1871-1879 09 Nedre Stjørdal prestegjeld. F/K/V/D 1871-1879. Fl 1871-1879. Dr 1871-1879.

709.A17 1880-1895 09 Værnes sokn. F/K/V/D 1880-1895. Df 1881-1894. Innf 1880-1895 (1879-). Utf 1880-1896 (1879-). Innm 1894. Utm 1890-1893. Dr for hele prestegjeldet 1880-1894.

709.A22 1896-1916 10 Værnes sokn. Dåp 01.01.1896-13.02.1916. Dødf. 1896-1915. Konf. 1896-1915. Vigsel 05.01.1896-06.11.1915. Borgerlig vigde 1896-99 (fol. 188). Gravl. 04.01.1896-18.02.1916. Innfl. 1896-1915. Utfl. 1896-1916. Innmeldte 1903-1904. Utmeldte 1896-1915.

709.A23 1916-1928 07 Værnes sokn. Dåp 20.02.1916-26.12.1928. Dødf. 1916-1928. Konf. 1916-1928. Vigsel 13.02.1916-29.12.1928. Gravl. 26.02.1916-20.12.1928. Døde dissentere 1926. Innfl. 1914-1925. Utfl. 1916-1927. Innmeldte 1926. Utmeldte 1918-1927.

Klokkerbøker

709.C01 1892-1913 07 Værnes (Stjørdal) sokn. F/V/D 1892-1913. K 1892-1893. Df 1892-1904.

709.C02 1914-1934 07 Stjørdal sokn. Dåp 1914-1934. Dødf. 1916-1929. Vigsel 1914-1934. Gravl. 1914-1934.

710 Lånke

Historikk og ministerialbøker før 1880; se 709 Stjørdal/Nedre Stjørdal.

Ministerialbøker

710.A01 1880-1914 09 Dåp 01.01.1880-26.12.1914. Dødf. 1884-1912. Konf. 1880-1914. Vigsel 16.02.1880-22.11.1914. Gravl. 16.01.1880-22.04.1914. Innfl. 1880-1907. Utfl. 1880-1915. Innmeldte 1894. Utmeldte 1889-1894.

Klokkerbøker

710.C01 1892-1925 06 F 1892-1925. K 1894-1922. V/D 1892-1924. Df 1892-1912.

712 Skatval

Historikk og ministerialbøker før 1880; se 709 Stjørdal/Nedre Stjørdal.

Ministerialbøker

712.A01 1880-1900 07 F/K/V/D 1880-1900. Df 1880-1900. BV 1899, fol 195. Innf 1880-1900. Utf 1880-1900 (en innførsel fra 1904). Utm 1899.

712.A02 1901-1916 07 Dåp 02.01.1901-26.11.1916. Dødf. 1901-1914. Konf. 1901-1916. Vigsel 11.01.1901-02.12.1916. Gravl. 11.01.1901-26.11.1916. Innfl. 1903-1914. Utfl. 1901-1916. Utmeldte 1907.

712.A03 1916-1929 06 Dåp 27.08.1916-10.11.1929. Dødf. 1917-1924. Konf. 1917-1929. Vigsel 03.02.1917-20.07.1929. Gravl. 20.01.1917-17.08.1929. Utfl. 1918-1925. Utmeldte 1924.

Klokkerbøker

712.C01 1878-1917 08 F/V/D 1878-1917. Df 1899-1902. Statistikk bak i boka.

712.C02 1917-1939 08 Dåp 1917-1939. Dødf. 1917-1938. Konf. 1917-1939. Vigsel 1917-1939. Gravl. 1917-1939.

713 Frosta

Frosta prestegjeld hadde i 1589 5 kirker betjent av to prester. Logtun hovedkirke, og annekskirkene Vang og Lo skulle betjenes av en prest, og Røstad kirke i Leksvik og Hindrem kirke i Stranda sokn skulle betjenes av en residerende kapellan. Ifølge Erlandsen ble Leksvik og Stranda utskilt som eget prestegjeld i 1665. Vang kirke i Åsen ble ved kgl.res. 30.7.1856 flyttet til Vedul, og det ble vedtatt å nedlegge Lo kapell. Åsen nye kirke ble innviet 9.12.1858. Ved kgl.res. 27.12.1862 ble det vedtatt å nedlegge Logtun kirke, og ny hovedkirke skulle bygges på Presthus. Den nye hovedkirken ble innviet 24.10.1866. Ved kgl.res. 19.1.1903 ble det tillatt å bruke forsamlingshuset "Breidablik" til gudstjenester i Åsen sokn inntil det var bygd ny kirke etter den som brant julenatten 1902.

Ministerialbøker

713.A01 1750-1778 03 Frosta og Åsen. Ført kronologisk 1750-1778. På bakerste side liste over sokneprest Eiler Schøller Rosenvinges barn, avskrevet av hans etterfølger etter en familiebibel.

713.A02 1778-1811 07 Frosta og Åsen. Ført kronologisk 1778-1811.

713.A03 1812-1816 03 Frosta og Åsen. Ført kronologisk 1812-1816. Bak i boka; series pastorum.

713.A04 1817-1827 07 Frosta og Åsen, avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1817-1827. K 1817-1826. Fl 1817-1826.

713.A05 1827-1839 13 Frosta og Åsen, avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1827-1838. K 1827-1837. Fl 1827-1838. Vaks 1827-1839. Dr 1827-1838. Besiktigelse av Frosta hovedkirke, kirkegårdene, prestegården og enkesetet 29.6.1838, fol 357b). Opptegnelser bak i boka. Aller bakerst i boka er heftet inn en lysningsbok 1827-1839.

713.A06 1838-1851 11 Frosta og Åsen, avd. for de enkelte sokn. F/D 1838-1851. K 1838-1850. V 1839-1851. Fl 1838-1850. Vaks 1840-1850. Dr 1838-1850.

713.A07 1851-1877 19 Frosta og Åsen, avd. for de enkelte sokn. F 1851-1875. K/V/D 1851-1877. Fl 1851-1877. Vaks 1851-1868. Dr 1851-1878. Statistikk, fol 771b. Om innvielse av kirkene, fol 772b.

713.A08 1875-1877 02 Frosta og Åsen, avd. for de enkelte sokn. F 1875-1877.

713.A09 1878-1887 05 Frosta sokn. F/K/V/D 1878-1887. Df 1878-1887. Fl 1878-1887. Dr 1878-1887. Bakerst; opptegnelser om kallet, bl.a. med series pastorum.

713.A10 1888-1898 07 Frosta sokn. F/K/V/D 1888-1898. Df 1888-1898. Innf 1885-1898. Utf 1874-1898. Innm 1891. Utm 1892. Dr 1888-1898.

713.A11 1899-1910 08 Frosta sokn. F/K/V/D 1899-1910. Df 1899-1910. Innf 1899-1900 (1897-). Utf 1899-1911 (1893-). Innm 1899. Utm 1906-1907. Dr 1899-1910.

Klokkerbøker

713.C01 1817-1827 05 F/V/D 1817-1827. K 1818-1824. Fl 1817-1827.

714 Åsen

Historikk og ministerialbøker før 1878; se 713 Frosta.

Ministerialbøker

714.A01 1878-1896 05 F 1878-1891. K/D 1878-1895. V 1878-1896. Df 1880-1895. Innf 1878-1893. Utf 1878-1895. Dr 1878-1886.

714.A02 1896-1918 07 Dåp 19.01.1896-10.02.1918. Fødte dissentere 1911-1914 (fol. 83). Dødf. 1896-1917. Konf. 1896-1917. Vigsel 10.03.1896-
26.10.1918. Borgerlig vigde 1897-1900 (fol. 137). Gravl. 1896-10.01.1918. Innfl. 1896-1906. Utfl. 1896-1918. Innmeldte 1900. Utmeldte 1899-1913.

Klokkerbøker

714.C01 1817-1824 03 F/V/D 1817-1824. K 1818-1823. Fl 1818-1824.

714.C02 1865-1877 04 F/K/D 1865-1877. V 1865-1878. Innf 1865-1867.

714.C03 1878-1898 04 F/K/V/D 1878-1898. Df 1878-1898.

714.C04 1899-1918 05 F/D 1899-1918. K 1899-1903. V 1899-1908. Df 1899-1917.

717 Skogn (Alstadhaug)

I 1589 var det 3 kirker i Skogn prestegjeld det ikke lenger var behov for, Veie, Svengård og Munkeby kirker. To prester skulle heretter betjene Alstadhaug hovedkirke og annekskirkene Ekne og Levanger. Ved reskript 2.3.1742 ble det opprettet et residerende kapellani, men det ble ved vakanse nedlagt ifølge reskript 25.3.1803. Kgl.res. 1.2.1855 delte Skogn prestegjeld, slik at Skogn og Ekne dannet det ene og Levanger kjøpstad og landsokn (Frol) det andre prestegjeldet. Ved kgl.res. 13.6.1885 ble det tillatt å bygge et kapell og anlegge en gravplass på Buran i Markabygda. Ved kgl.res. 6.6.1889 ble Markabygda eget sokn. Grensen for soknet skulle være linjen som dannet grensen mellom gårdene Søndre Gryte, Berget, Almlia, Myra, Langås og Venset på den ene side og tilstøtende gårder i Alstahaug sokn på den andre.

Ministerialbøker

717.A01 1747-1803 07 Hele prestegjeldet. F 1747-1782. K 1747-1803 (noen sider og deler av sider bortrevet). Forl/V 1747-1796. D 1747-1782. OS 1756-1779.

717.A02 1783-1809 07 Hele prestegjeldet. F hele prestegjeldet 1783-1801, fol 2-101, 1802-1805, fol 151-169. F Alstadhaug 1805-1809, fol 169-181, 256-259. F Levanger 1805-1810, fol 234-249. F Ekne 1806-1809, fol 272-274. Forl/V 1796-1809. D 1783-1809. Dr 1787-1804. I Dr finnes K 1804, fol 234. Notis om visitas 1793, fol 55. Series pastorum, fol 276.

717.A03 1810-1815 03 Hele prestegjeldet. F 1810-1815, egne avd. for Alstadhaug, Levanger og Ekne. V 1810-1815. D 1810-1815. Vaks 1817, s 469. Opptegnelser ang. det Westgaardske Legat 1822-1823, s 710-711.

717.A04 1816-1825 10 Hele prestegjeldet, egne avd. for Alstadhaug, Levanger og Ekne. F/K/V/D 1816-1825. Fl 1816-1825.

717.A05 1825-1836 11 Hele prestegjeldet, fra juni 1828 egne avd. for Alstadhaug, Levanger og Ekne. F/K/V 1825-1836. K 1827-1835. Fl 1825-1836. Vaks 1834-1835. Dr 1825-1836. Statistikk og opptegnelser, bl.a. series pastorum, fol 527-531.

717.A06 1836-1849 15 F/K/V/D 1836-1849. Fl 1836-1849. Vaks 1836-1849. Dr 1836-1849. Opptegnelser om folketall bakerst i boka. F/V/D har egne avd. for Alstadhaug og Ekne sokn. K/Fl/Vaks/Dr gjelder også Levanger. F/V/D for Levanger tatt ut og bundet inn i egen bok i forb. med at Levanger ble eget prestegjeld i 1855, se Levanger 720.A01.

717.A07 1850-1862 14 F/K/V/D 1850-1862. Fl 1850-1862. Vaks 1850-1862. Dr 1850-1862. F/V/D har egne avd. for Alstadhaug og Ekne. K/Fl/Vaks/Dr gjelder også Levanger fram til 1855. F/V/D for Levanger 1850-1855 er tatt ut og bundet inn i egen bok i forb. med at Levanger ble eget prestegjeld i 1855, se Levanger 720.A01.

717.A08 1863-1877 15 Hele prestegjeldet, egne avd for Alstadhaug og Ekne. F/K/V/D 1863-1877. D diss 1874, fol 448. Fl 1863-1877. Vaks 1863-1877. Utm 1868-1875, fol 446. Utdrag av folketellingene 1865 og 1875, fol 382b og 502b-503a. Dr 1863-1877.

717.A09 1878-1898 09 Alstadhaug sokn. F/K/V/D 1878-1898. Df 1879-1898. V diss 1889-1897, fol 224. Fl 1878-1898. Innm 1891-1898. Utm 1888-1898. Dr 1878-1898.

717.A10 1828-1850 07 Hele prestegjeldet. Lysn 1828-1850.

717.A11 1850-1895 06 Hele prestegjeldet. Lysn 1850-1895.

717.A12 1898-1923 11 Alstadhaug sokn. F/D 1898-1923. K 1899-1922. V 1898-1924. F diss 1903. Df 1899-1921. D diss 1902-1923. Innf 1899-1922. Utf 1898-1923. Innm 1899-1922. Utm 1899-1921. Dr 1898-1916.

Klokkerbøker

717.C01 1816-1834 04 F/K 1816-1833. V 1816-1824. D 1816-1834. Innf 1816-1836. Utf 1816-1835.

717.C02 1866 01 F/K/V/D 1866.

718 Markabygd

Historikk og ministerialbøker før 1890; se 717 Skogn.

Ministerialbøker

718.A01 1890-1923 04 F/K 1890-1922. V 1890-1921. D 1890-1924. Df 1891-1906. BV 1900, fol 79. Innf 1892-1923. Utf 1892-1922. Innm 1897. Utm 1896-1900.

719 Ekne

Historikk og ministerialbøker før 1878; se 717 Skogn.

Ministerialbøker

719.A01 1878-1900 03 F/K/V/D 1878-1900. Df 1880-1899. BV 1918, fol 76. Innf 1879-1897. Utf 1878-1900.

719.A02 1901-1923 04 F 1901-1923. K 1901-1921. V 1902-1922. D 1901-1922. Df 1904-1920. BV 1918, fol 78. Innf 1901-1918. Utf 1901-1923. Innm 1901.

Klokkerbøker

719.C01 1878-1940 04 F 1888-1939. K 1878 og 1920-1939. V/D 1920-1940. Utm 1924.

720 Levanger (Byen)

Levanger var i 1589 anneks til Skogn prestegjeld. Ytterøy var eget prestegjeld. Ved kgl.res. 1.2.1855 ble Skogn prestegjeld delt, og Levanger kjøpstad og landsokn (Frol) ble eget prestegjeld. Kgl.res. 10.8.1878 tillot å bygge ny kirke i Levanger prestegjeld i stedet for den som var brent. Ved kronpr. res. 21.5.1892 ble det tillatt å bygge kapell på Okkenhaug for østre del av prestegjeldets landdistrikt, og det ble tillatt å anlegge en gravplass. Ved kgl.res. 22.5.1970 ble Ytterøy sokneprestembete nedlagt og Ytterøy sokn overf¢rt til Levanger prestegjeld, og med kgl.res. 18.9.1970 ble det opprettet et residerende kapellani.

Ministerialbøker før 1836; se 717 Skogn.

Ministerialbøker

720.A01 1836-1855 08 Prestegjeldet. F/K/V/D 1836-1855. Da Levanger ble eget prestegjeld i 1855, ble denne protokollen opprettet ved at avdelingene for dåp, vigsel og begravelse i Levanger sokn i Skogn prestegjelds kirkebøker for perioden 1836-1855 ble tatt ut og bundet inn særskilt. Konfirmantlistene ser ut til å være en avskrift. For Fl/Vaks/Dr m.m., se Skogn 717.A06 og 717.A07.

720.A02 1855-1863 07 Prestegjeldet, fra 1857 egne avd. for byen og landsoknet. F/V/D 1855-1863. K 1856-1863. Fl 1855-1863. Vaks 1855-1863. Dr 1855-1863.

720.A03 1864-1874 04 Byen. F 1864-1874 (fol 40-41 har dåp for landsoknet 20.9.-26.12.1874). K/V 1864-1874. D 1864-1874 (fol 102 har døde for landsoknet 13.10.-29.12.1874). Fl 1864-1874. Vaks 1864-1867. Dr 1864-1874 (fol 148-152 har Dr for landsoknet 1.1.1873-29.12.1874).

720.A04 1875-1879 05 Prestegjeldet, egne avd. for byen og landsoknet. F/K/V/D 1875-1879. Fl 1875-1879. Dr 1875-1879.

720.A05 1880-1911 08 F/K/V/D 1880-1911. F diss 1881-1909. Df 1886-1910. D diss 1885-1910. Fl 1885-1911. Innm 1896-1910. Utm 1888-1911. Dr 1884-1911.

Klokkerbøker

720.C01 1880-1917 05 F/V/D 1880-1917. K 1880-1916. F diss 1881-1903, fol 48. Df 1882-1910. BV 1893-1914, fol 105. D diss 1888-1913, fol 126.

720.C02 1918-1941 06 Dåp 1918-5.10.1941. Konf. 1918-1941. Vigsel 1918-1.11.1941. Gravl. 1918-31.10.1941.

721 Levanger landsokn (Frol)

Historikk, samt ministerialbøker før 1864 og 1874-1879; se 720 Levanger (byen).

Ministerialbøker

721.A01 1864-1874 07 F 1864-1874 (forts. ut 1874; se Levanger byen 720.A03, fol 40-41). K/V 1864-1874. D 1864-1874 (forts. ut 1874; se Levanger byen 720.A03, fol 102). Fl 1864-1874. Vaks 1864-1866. Dr 1864-1872 (forts. i Levanger byen 720.A03, fol 148).

721.A02 1880-1911 09 F/K/V/D 1880-1911. F diss 1892-1898. Df 1880-1911. BV 1892-1900. D diss 1890-1902. Fl 1885-1911. Innm 1892-1911. Utm 1886-1911.

Klokkerbøker

721.C01 1880-1917 08 Med Okkenhaug kapell. F/K/V/D 1880-1917. F diss 1892-1912, fol 98. Df 1880-1913. D diss 1880-1917, fol 254.

721.C02 1918-1940 08 Med Okkenhaug kapell. Dåp 1918-17.11.1940. Konf. 1918-1940. Vigsel 1918-19.10.1940. Gravl. 1918-1940.

722 Ytterøy

I 1589 blir det sagt at det hadde vært 3 kirker i prestegjeldet, men det var ikke lenger behov for Røvik kirke som lå så nær hovedkirken. Presten skulle heretter betjene hovedkirken på Eid og Mosvik annekskirke. Ved reskript 28.2.1766 ble Verran sokn overført fra Inder¢y til Ytterøy prestegjeld. Ved kgl.res. 16.9.1882 ble det tillatt å bygge ny kirke for Mosvik sokn. Ved kgl.res. 31.7.1886 ble det tillatt å rive Ytterøy hovedkirke og bygge en ny med minst 450 sitteplasser nær eller på samme tomt, men dette ble ved kgl.res.10.6.1887 omgjort slik at den gamle kirken i stedet skulle ombygges. Ved kgl.res. 13.4.1889 ble det så bestemt at hovedkirken skulle flyttes til en tomt ca 70 meter nord for den gamle plass. Ved kgl.res. 26.10.1895 ble det tillatt å innvie kapellet som var bygd ved Selavatnet for fjellgårdene i Malm, Verran og Åfjord. En av de årlige 4 gudstjenestene skulle holdes av soknepresten Ytterøy. Det ble også tillatt å innvie et jordstykke ved kapellet til gravplass. Ved kgl.res. 22.10.1904 ble det tillatt å flytte Verran kirke til ny tomt i nærheten av den gamle. Soknepresten ble ved kgl.res. 15.8.1911 pålagt å møte to ganger årlig på Fines hjelpekirkegård i Verran for å forrette jordfesting. Ved kgl.res. 24.9.1915 ble det tillatt å vigsle Fines kapell, som da var under bygging. Kapellet skulle inntil videre ha 3 gudstjenester årlig. Ved kgl.res. 3.6.1966 ble Verran sokn i Ytterøy prestegjeld og Malm sokn i Beitstad prestegjeld slått sammen for å danne et nytt Verran prestegjeld. Kallskapellanstillingen i Ytterøy prestegjeld ble samtidig nedlagt. Ved brev fra KUD til Nidaros stiftsdireksjon 27.7.1967 ble Fram-Verran fra 1.1.1968 overført fra Verran sokn til Mosvik sokn etter følgende grense; "Fra Prestvågstrømmen i rett linje som f¢lger eiendomsgrensen mellom skogseiendommen "Fremtiden" og Hovd vestre, gnr 57, bnr 3 tilh¢rende Helge Ørsjødal, for siden å f¢lge eiendomsgrensen mot ¢stre Hovd kommuneskog, gnr 57, bnr 6, nærmere betegnet "Hårfjellteigen", fram til nåværende grense mot Leksvik." Ytterøy prestegjeld ble nedlagt ved kgl.res. 22.5.1970. Ytterøy sokn ble overf¢rt til Levanger prestegjeld og Mosvik sokn til Inderøy prestegjeld.

Ministerialbøker

722.A01 1692-1717 03 Prestegjeldet. F 1692-1717 (egen avd. for barn utenfor ekteskap 1708-1717, fol 76-79). Forl 1692-1718. V 1692-1717. OS 1708-1717.

722.A02 1718-1755 10 Prestegjeldet. F 1718-1755 (egen avd. for barn utenfor ekteskap, fol 140-158b). Forl 1719-1755. V 1718-1755. D 1718-1754. OS 1718-1747.

722.A03 1756-1816 06 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1756-1816. K fra 1758, ført i egen avd. bakerst i boka for årene 1780-1786. Fol 181 har anmerkning om at da Nannestad overtok som sokneprest, var kirkeboken bare ført ut 1814, ministerialia for 1815 og 1816 var bare ført på løse sedler. Etter prostevisitas 1820 er boken for 1815-1816 forsøkt rekonstruert, dels på grunnlag av disse sedlene, dels på grunnlag av innhentede opplysninger. Det er også gjort noen tilføyelser for 1813 og 1814.

722.A04 1817-1842 07 Ytterøy sokn. F/K 1817-1842. V/D 1817-1843. Innf 1818-1842. Utf 1817-1842.

722.A05 1843-1868 12 Ytterøy sokn. F/V/D 1843-1868. K 1843-1867 (1867 på anhang bakerst i boka). Fl 1843-1868. Vaks 1843-1867. Dr 1843-1868.

722.A06 1868-1880 07 Ytterøy sokn. F/K/V/D 1868-1880. Fl 1869-1880. Dr 1869-1880.

722.A07 1881-1908 09 F/K/V/D 1881-1908. Df 1889-1908. Fl 1881-1908. Innm 1887-1907. Utm 1887-1902. Dr 1881-1908.

722.A08 1888-1912 01 Ytterøy frimenighet. F 1881-1912. Df 1895-1904. V 1888-1911. D 1895-1912. Utmeldte av frimenigheten 1892-1912.

Klokkerbøker

722.C01 1871-1888 06 F/K/V/D 1871-1888. Fl 1871-1888.

722.C02 1889-1927 05 F/V/D 1889-1927. K 1889-1926. Df 1889-1909. Innf 1890-1910. Utf 1889-1901.

723 Verdal (Stiklestad)

I 1589 sies det at Verdal hadde hatt 7 kirker, men det var ikke lenger behov for Uglen ("Aulle"), Auskin, Lyng og Leklem kirker. De kirker som fortsatt skulle brukes, var Stiklestad hovedkirke og annekskirkene Vuku og Hallan. Kirkene skulle betjenes av to prester. Verdal soknekall var inntil biskop Hagerups død lagt til lektoratet i Trondheim, men ved reskript 21.6.1743 ble Verdal et selvstendig kall med sokneprest og residerende kapellan. Ved reskript 12.11.1813 ble kapellaniet nedlagt, men gjenopprettet med Vuku som kapellangård ved kgl.res. 21.4.1856. Hallan kirke brant ned etter lynnedslag i 1817, og ny kirke for soknet ble bygd på Vinne. Ved kgl.res. 11.6.1898 ble det tillatt å oppf¢re en kombinert kapell- og skolebygning for Vera i Vuku sokn, der det alt i 1877 var tillatt å anlegge en kirkegård. Kgl.res. 14.3.1908 påla den residerende kapellan i Øvre Stjørdal prestegjeld å m¢te 1 gang årlig for å holde jordfesting på hjelpekirkegården som var tillatt anlagt på Lilleåmoen i Verdal prestegjeld. Ved kgl.res. 29.6.1917 ble gnr 236 bnr 2-7 (Færen s¢ndre) i Vuku sokn overf¢rt til Meråker sokn i Øvre Stj¢rdal prestegjeld. Grensen mellom Vuku sokn og Ogndal sokn i Sparbu prestegjeld ble fastsatt ved kgl.res. 8.4.1938. I brev til Nidaros stiftsdireksjon 5.8.1980 bestemte Kirke og undervisningsdepartementet at Rossvollgrenda fra 1.8.1980 skulle overføres fra Stiklestad til Vinne sokn etter følgende grense;

"Fra det punkt hvor den nåværende soknegrense går ut i Verdalselva følger den nye grense midtlinjen av elva oppover, følger deretter eiendomsgrense mellom gnr. 110/10 og gnr. 112/5, deretter rett nordvest i eiendomsgrense mellom gnr. 112/5 og gnr. 119/9 fram til fylkesveg 153, videre langs fylkesveg 153 fram til riksveg 72. Her møter den nye grense den nåværende grense mellom Stiklestad sokn og Vinne sokn og følger da nåværende soknegrense videre sydover.

Ministerialbøker

723.A01 1705-1747 05 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1705-1747, med seksjoner for ca. 2 år av gangen for dåp, forlovelse og vigsel, begravelse og off. skriftemål. Innførsler mangler for 2. halvår 1705, se merknad fol 2.

723.A02 1748-1780 07 Prestegjeldet. F 1748-1781. K 1748-1780. Forl/V 1748-1780. D 1748-1780. Fl 1748, fol 246. Skriftemål 1748-1780, fol 111-135. Fattiges penger, fol 266-285b og 332-342. De fattiges legder i Stiklestad sokn, fol, 351-355. Kollekt til slavekassen, fol 355b.

723.A03 1781-1804 11 Prestegjeldet. F/Forl/V/D 1781-1804. K 1781-1800. Fl, fol 316b. Fattiges penger. De fattiges legder. Utdrag av kirkebøkene 1781-1821, fol 314b-315b.

723.A04 1805-1816 05 Prestegjeldet. F 1805-1816 (soknepresten har senere tilføyd opplysninger om konfirmasjon, vigsel, død m.m.) V/D 1805-1816. På siste side; opptegnelser og utdrag av kirkeboken.

723.A05 1816-1821 05 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F 1816-1821 (soknepresten har senere tilføyd opplysninger om konfirmasjon, vigsel, død m.m.). K 1817-1821 og 1838-1840. V 1817-1821. D 1816-1821.

723.A06 1822-1830 06 Prestegjeldet. F 1822-1830 (soknepresten har senere tilføyd opplysninger om konfirmasjon, vigsel, død m.m.). V/D 1822-1830.

723.A07 1831-1840 07 Prestegjeldet. F 1831-1840 (soknepresten har senere tilføyd opplysninger om konfirmasjon, vigsel, død m.m.). V/D 1831-1840.

723.A08 1841-1851 13 Prestegjeldet. F 1841-1851 (soknepresten har senere tilføyd opplysninger om konfirmasjon, vigsel, død m.m.). K/V/D 1841-1851. Fl 1841-1851. Vaks 1841-1865. Dr 1841-1851.

723.A09 1852-1860 13 Prestegjeldet. F 1852-1860 (soknepresten har senere tilføyd opplysninger om konfirmasjon, vigsel, død m.m.). K 1852-1859. V/D 1852-1860. Fl 1852-1860. Vaks 1852-1859. Utm 1858-1860, fol 502b. Dr 1852-1860.

723.A10 1860-1869 17 Prestegjeldet. F 1860-1869 (soknepresten har senere tilføyd opplysninger om konfirmasjon, vigsel, død m.m.). K/V/D 1860-1869. Fl 1860-1869. Vaks 1860-1867. Dr 1860-1869.

723.A11 1870-1880 11 Prestegjeldet. F 1870-1880 (soknepresten har senere tilføyd opplysninger om konfirmasjon, vigsel, død m.m.). K/V/D 1870-1880. Fl 1870-1880. Utm 1880, fol 420b, senere overstrøket). Dr 1870-1880.

723.A12 1822-1851 06 Prestegjeldet. K 1822-1837. Vaks 1829-1851. Fl 1829-1840.

723.A13 1881-1899 10 Prestegjeldet, fra 1891 bare Stiklestad sokn. F/K/V/D 1881-1899. F diss 1883-1897, fol 201. Df 1881-1899. Df diss 1887, fol 209b. V diss 1884-1898, fol 359. D diss 1882-1899, fol 403. Innf 1881-1899 (1874-). Utf 1881-1899 (1869-). Innm 1889-1899. Utm 1881-1899.

723.A15 1900-1917 13 Stiklestad sokn. Dåp 1900-1.4.1917 (fol 152 har fødte dissentere 1900-1915). Dødf 1900-1915. Konf 1900-1916. Vigsel 1900 22.2.1917 (fol 277-278 har borgerlig vigsel 1900-1916). Gravl 1900-3.4.1917 (fol 328 har døde dissentere 1901-1916). Innfl 1900-1916. Utfl 1900-1916. Innmeldte 1900-1917. Utmeldte 1900-1917. Dagreg 1.1.1900-31.3.1917.

Klokkerbøker

723.C01 1816-1845 04 Prestegjeldet. Stiklestad sokn; F/D 1816-1821. K 1817-1820. V 1817-1821. Hallan (Vinne) sokn; F/V/D 1817-1821. Vuku sokn; F/K/V/D 1843-1845. Alle sokn; F/K/V/D 1831.

723.C02 1858-1868 07 F/V/D 1858-1868.

723.C03 1869-1879 06 F/V/D 1869-1879.

723.C04 1879-1890 08 F/V/D 1879-1890. K 1881-1889. Df 1880-1889. D diss 1882-1888, fol 264. Opptegnelse om feiring av Martin Luthers 400-årige fødselsdag, fol 275.

723.C05 1890-1907 06 F/V/D 1890-1907. K 1890-1906. Df 1890-1906.

723.C06 1908-1927 09 F/V/D 1908-1927. K 1908-1920.

Sjeleregister

1809 02 Fra Nidaros bispearkiv, pk. 62.

724 Vuku

Historikk, ministerialbøker før 1891 og klokkerbøker; se også 723 Verdal (Stiklestad).

Ministerialbøker

724.A01 1891-1907 05 Dåp 04.01.1891-15.12.1907. Fødte dissentere 1901 (fol 58). Dødfødte 1891-1907. Konf. 1891-1907. Vigsel 06.01.1891-22.11.1907. Borg. vigsel 1894-1906 (fol. 96b). Gravl. 01.01.1891-30.12.1907. Døde dissentere 1901 (fol. 115.). Innflyttede 1891-1907. Utflyttede 1891-1908. Innmeldte 1897-1907. Utmeldte 1892-1906. Dagreg.

724.A02 1908-1915 06 Dåp 12.01.1908-15.07.1915. Fødte dissentere 1903-1909. Dødfødte 1908-1914. Konf. 1908-1915. Vigsel 07.01.1908-19.11.1915. Borgerlig vigde 1910-1915. Gravl. 17.01.1908-17.12.1915. Døde dissentere 1909-1914. Innflyttede 1886-1915. Utflyttede 1908-1914. Innmeldte 1910-1914. Utmeldte 1908-1915. Dagreg. 01.01.1909-14.09.1915.

Klokkerbøker

724.C01 1816-1845 09 F 1816-1835. K 1817-1842. V 1817-1843. D 1816-1842. I tillegg avskrift fra klokkerbok for Verdal 723.C01 av dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse 1843-1845.

724.C02 1836-1843 02 F 1836-1843.

724.C03 1879-1898 07 F/K/V/D 1879-1898. Df 1879-1895.

724.C04 1846-1878 15 F/K/V/D 1846-1878. Utf 1846.

724.C05 1899-1920 09 Dåp 08.01.1899-25.12.1920. Dødf. 1899-1918. Konf. 1899-1920. Vigsel 06.01.1899-30.12.1920. Gravl. 11.01.1899-30.12.1920.

Sjeleregister

1809 01 Fra Nidaros bispearkiv, pk. 62.

726 Vinne

Historikk, ministerialbøker, samt klokkerbøker 1817-1821; se 723 Verdal (Stiklestad).

Klokkerbøker

726.C01 1858-1868 02 F/V/D 1858-1868.

726.C02 1869-1897 03 F/V/D 1869-1897.

730 Inderøy (Sakshaug)

I 1589 sies det å ha vært 6 kirker i Inderøy prestegjeld, men det var ikke lenger bruk for Ulven og Kirknes kirker. Kirkene som ble igjen, var Sakshaug hovedkirke og annekskirkene Verran, Hustad og Røra (Salberg). Prestegjeldet skulle ha to prester. Mosvik var anneks til Ytterøy i 1589. Ved reskript 28.2.1766 ble Verran sokn overført til Ytterøy prestegjeld, og Inderøy ble et "fritt kall" etter å ha ligget til soknepresten i Vår Frue kirke i Trondheim. Ved kgl. res. 24.11.1866 ble det fra 1.5.1867 opprettet et residerende kapellani. Ved kgl.res. 21.2.1885 ble det tillatt å bygge en ny kirke av tre for Hustad sokn på gården Hegstad. Der skulle det også anlegges gravplass. Statsminister Ole Richter fikk ved kgl. res. 9.3.1886 innrette et privat gravsted på sin eiendom Rostad. Ifølge kgl.res. 29.3.1906 skulle soknenavnet Sakshaug endres til Inder¢y og Salberg til Røra. Ved kgl.res. 16.10.1911 ble soknenavnet Hustad endret til Sandvollan. Ved kgl. res. 22.5.1970 ble Mosvik sokn overført fra Ytterøy til Inderøy prestegjeld.

Ministerialbøker

730.A01 1733-1764 06 Prestegjeldet. F 1733-1762 (barn født utenfor ekteskap 1733-1759, fol 166b-174b, 1760-1762, fol 154). Forl/V 1741-1762. D 1735-1764. OS 1735-1749, fol 164-166, 1754-1765, fol 175-176. Sakristirett 1738-1742, fol 24.

730.A02 1762-1802 07 Prestegjeldet. F 1762-1802 (barn født utenfor ekteskap 1763-1802, fol 207-221b). K 1774-1801. Forl/V 1762-1802. D 1765-1802. Dr 1765-1802.

730.A03 1802-1816 03 Prestegjeldet. F/V/D 1802-1816. K 1802-1815. Dr 1802-1814.

730.A04 1816-1822 07 Prestegjeldet. F/V 1816-1822. K/D 1816-1821. Fl 1816-1821.

730.A05 1822-1830 12 Prestegjeldet. F/V/D 1822-1830. K 1822-1828. Fl 1822-1830. Dr 1822-1830.

730.A06 1830-1839 10 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/D 1830-1839. V 1831-1840. Fl 1831-1839. Vaks 1830-1839. Dr 1830-1839.

730.A07 1840-1854 14 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1840-1854. Fl 1840-1854. Vaks 1840-1853. Dr 1840-1854.

730.A08 1855-1865 13 Prestegjeldet. F/K/V/D 1855-1865. Fl 1855-1865. Vaks 1855-1863. Dr 1855-1865.

730.A09 1866-1878 09 Prestegjeldet. F/K/V/D 1866-1878. Fl 1866-1878. Vaks 1866. Dr 1866-1878.

730.A10 1879-1914 19 Sakshaug sokn. F/V/D 1879-1911. Df/K 1879-1910. BV 1897-1906. Innf 1879-1910. Utf 1879-1914. Innm 1879-1905. Utm 1881-1910. Dr (hele prestegjeldet) 1879-1901.

Klokkerbøker

730.C01 1816-1849 11 F 1816-1822 og 1830-1849. K 1816-1821 og 1830-1843. V 1816-1821 og 1830-1849. D 1816-1821 og 1830-1849. Fl 1816-1821 og 1830-1835.

730.C02 1850-1871 06 F/V/D 1850-1871.

730.C03 1872-1879 04 F/V/D 1872-1879. K 1875-1879.

730.C04 1880-1897 09 F/K/V 1880-1897. D 1880-1898. Df 1880-1897.

730.C05 1898-1924 11 F/D 1898-1924. K/V 1898-1923.

730.C06 1924-1933 04 Dåp 6.7.1924-1933. Konf. 1924-1931. Vigsel 1924-1933. Gravl. 27.6.1924-1933.

731 Røra (Salberg)

Historikk: se 730 Inderøy.

Ministerialbøker

731.A01 1879-1918 06 F/K/V/D 1879-1915. F diss 1904. Df 1882-1914. BV 1895-1897. D diss 1901. Innf 1886-1914. Utf 1879-1918. Innm 1898-1913. Utm 1886-1914.

Klokkerbøker

731.C01 1816-1874 08 F 1816-1821 og 1830-1874. K 1816-1821 og 1830-1864. V 1816-1821 og 1830-1874. D 1816-1821 og 1830-1875. Innf 1816-1821 og 1830-1854. Utf 1816-1821 og 1830-1855.

731.C02 1875-1911 05 F/D 1875-1911. K 1875-1903. V 1875-1910.

731.C03 1911-1935 05 Dåp 8.1.1911-27.10.1935. Konf. 1911-1935. Vigsel 1911-7.9.1935. Gravl. 10.3.1911-1935.

732 Sandvollan (Hustad)

Historikk: se 730 Inderøy.

Klokkerbøker

732.C01 1816-1881 06 F 1816-1821 og 1830-1880. K 1816-1821 og 1830-1835. V 1816-1821 og 1830-1880. D 1816-1821 og 1830-1881. Innf 1816-1821 og 1830-1835. Utf 1816-1821 og 1830-1836.
732.C02 1881-1911 04 F 1881-1911. K 1882-1910. V/D 1881-1910. Df 1882-1910.

733 Mosvik

Historikk: 730 Ytterøy.

Ministerialbøker

733.A01 1817-1842 07 F/K/V/D 1817-1842. Innf 1818-1842. Utf 1817-1842.

733.A02 1843-1870 10 F/V/D 1843-1870. K 1843-1869 (1863-1869 på anhang bakerst i boka). Fl 1843-1870. Vaks 1843-1866.

733.A03 1870-1883 06 F/K/V/D 1870-1883. Fl 1870-1883.

733.A04 1884-1908 06 F/K/V/D 1884-1908. Df 1884-1907. Innf 1884-1907. Utf 1884-1908. Innm 1889. Utm 1888-1902.

Klokkerbøker

733.C01 1871-1887 05 F/K/V/D 1871-1887. Fl 1871-1887.

733.C02 1888-1918 06 F/K/V/D 1888-1918. Df 1890-1918. Innf 1888-1911 (1884-). Utf 1888-1916.

735 Sparbu (Mære)

I 1589 hadde Sparbu 3 kirker, Mære hovedkirke og annekskirkene Skei og Henning. Prestegjeldet hadde to prester. Ved reskript 9.9.1803 ble det residerende kapellaniet nedlagt. Ved kgl.res. 9.6.1866 ble det tillatt å bygge ny kirke for Henning sokn. Den delen av Skei sokn som lå i ladestedet Steinkjer, ble overført til det nye Steinkjer prestegjeld ved kgl.res. 7.3.1868. Ved kgl.res. 13.12.1900 ble soknenavnet Skei endret til Ogndalen. Ved kronprinsens res. 2.5.1905 ble det tillatt å vigsle Bodom kapell som sto på Kjesbu i Ogndalen. Grensen mellom Vuku sokn i Verdal prestegjeld og Ogndal sokn ble fastsatt ved kgl.res. 8.4.1938, og grensen mellom Ogndal og Snåsa prestegjeld ble fastsatt ved kgl.res. 19.8.1938. I brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Nidaros stiftsdireksjon 29.11.1968 ble det bestemt at Øvre Skjefte gnr 189 bnr 2, Nedre Skjefte gnr 189 bnr 1, Øvre Trana gnr 190 bnr 1 og Steinkjer gnr 192 bnr 1 i Steinkjer kommune med virkning fra 1.1.1969 skulle overføres fra Ogndal sokn til Steinkjer sokn og prestegjeld. Med brev fra Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet 19.4.1991 og i medhold av kgl.res. 2.4.1966 ble grensen mellom Mære sokn i Sparbu og Steinkjer sokn i Steinkjer prestegjeld regulert. Grunnkretsene S¢rlia, L¢-Figgja og en del av Lerkehaug (med unntak av gnr 91 bnr 1-3) ble overført fra Mære til Steinkjer sokn. Samtidig ble grensen mellom Ogndal sokn i Sparbu og Steinkjer og Egge sokn i Steinkjer prestegjeld regulert slik at grunnkretsene Svedjan, Fergeland og en del av Fagerheim (gnr 111 bnr 1 - tettbebyggelsen Midjo) ble overført fra Ogndal til Steinkjer, og en del av Fagerheim (gnr 187 bnr 1, 3, 5 -byggefelt Ris) ble overført fra Ogndal til Egge sokn, alt fra 1.6.1991.

Ministerialbøker

735.A01 1746-1761 07 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1746-1761. K 1746-1753. Noen spredte dåpsinnførlser 1740, s 3, 1763, s 451, 1764, s 462, 1765, s 464 og 1766, s 466.

735.A02 1762-1794 07 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1762-1794. K 1766-1794. OS 1766-1773, s. 445. Fattiges legder og fattiges penger. Et par dåpsinnførlser 1763-1764, s 7.

735.A03 1795-1816 06 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1795-1816. K 1795-1816.

735.A04 1816-1825 07 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1816-1825. K 1817-1824. Innf 1817-1824. Utf 1817-1825.

735.A05 1825-1835 07 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1825-1835. Fl 1825-1835. Vaks 1825-1835. Sparbu prestegjelds inndeling i vaksinasjonsdistrikter, fol 354. Dr 1830-1831.

735.A06 1836-1848 13 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1836-1848. Fl 1836-1848. Vaks 1837-1848. Dr 1836-1848.

735.A07 1849-1862 15 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1849-1862. Fl 1849-1862. Vaks 1849-1862. Dr 1849-1862.

735.A08 1863-1872 13 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1863-1872. Fl 1863-1872. Vaks 1863-1867. Dr 1863-1872.

735.A09 1873-1883 11 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1873-1883. Fl 1873-1883. Dr 1873-1883.

735.A10 1884-1908 12 Mære sokn. F/K/V/D 1884-1908. F diss 1900-1906, fol 137. Df 1884-1908. V diss 1895-1904.Innf 1885-1905. Utf 1884-1908. Innm 1895-1903. Utm 1892-1908. Dr 1884-1908 (hele prestegjeldet).

736 Ogndal (Skei)

Historikk og ministerialbøker før 1884; se 735 Sparbu.

Ministerialbøker

736.A01 1884-1906 06 F/K 1884-1905. V/D 1884-1906. F diss 1905, fol 94. Df 1884-1905. V diss 1892-1897, fol 182. D diss 1896, fol 211. Innf 1900-1905. Utf 1884-1905. Innm 1893-1899. Utm 1892-1900. Dr; se Sparbu 735.A10.

738 Henning

Historikk og ministerialbøker før 1884; se 735 Sparbu.

Ministerialbøker 

738.A01 1884-1902 03 F/K/V/D 1884-1902. Df 1887-1901. V diss 1895-1898, fol 91. Innf 1891-1902. Utf 1884-1902. Innm 1898. Utm 1893-1898. Dr; se Sparbu 735.A10.

739 Steinkjer

Egge var i 1589 sokn i Stod prestegjeld. Det senere ladestedet Steinkjer lå dels i Egge sokn, dels i Skei sokn i Sparbu prestegjeld. Steinkjer kirke ble innviet 2.8.1865. Den brant 15.8.1900, og ny kirke ble innviet 21.12.1902. Denne ble bombet 21.4.1940. Den nåværende Steinkjer kirke ble bygd i 1965. Steinkjer prestegjeld ble opprettet 20.4.1868 ved kgl.res. 7.3.1868. Det nye prestegjeldet ble satt sammen av ladestedet Steinkjer og av det resterende av Egge sokn i Stod prestegjeld. Steinkjer ble hovedsokn og Egge anneks. Fra 1.1.1969 ble Nedre Skjefte gnr 189 bnr 1, Øvre Skjefte gnr 189 bnr 2, Øvre Trana gnr 190 bnr 1 og Steinkjer gnr 192 bnr 1 i Steinkjer kommune overført fra Ogndal sokn i Sparbu til Steinkjer sokn og prestegjeld. Om regulering av grensene mellom Steinkjer og Sparbu prestegjeld i 1991, se Sparbu.

Ministerialbøker, Søndre Steinkjer, før 1838; se 735 Sparbu. Ministerialbøker, Nordre Steinkjer og Egge, før 1838; se 746 Stod.

Ministerialbøker

739.A01 1838-1868 04 Prestegjeldet, avd. for Søndre Steinkjer, Nordre Steinkjer og Egge. Avskrift av Sparbu og Stod kirkebøker i forb. med opprettelsen av Steinkjer prestegjeld i 1868. F/V/D 1838-1868. K 1838-1867. Innf 1838-1867.

739.A02 1868-1881 05 Prestegjeldet. F/V/D 1868-1881. K 1868-1880. Fl 1868-1881. Dr 1868-1881.

739.A03 1881-1895 07 Steinkjer sokn. F/V/D 1881-1895. K 1881-1894. Df 1882-1894. Fl 1882-1895. Innm 1893. Utm 1891-1894. Dr 1881-1895.

739.A04 1895-1903 08 Steinkjer sokn. F/V/D 1895-1903. K 1895-1903. F Steinkjer baptistkirke 1899-1902, fol 77. Df 1895-1903. V notarius publicus 1895-1903, fol 156. V Steinkjer baptistkirke 1899, fol 159. D Steinkjer baptistkirke 1903, fol 208. Fl 1895-1903. Innm 1896-1903. Utm 1895-1903. Dr 1895-1903.

Klokkerbøker

739.C01 1865-1882 05 F/K/V/D 1865-1882.

739.C02 1883-1898 05 F/V/D 1883-1898. K 1883-1897. Df 1884-1897. Dr 1883-1895.

739.C03 1898-1908 06 F/V/D 1898-1908. K 1898-1907. Df 1898-1906.

739.C04 1908-1917 07 F/K/V 1908-1917. D 1908-1918. Df 1908-1915.

740 Egge

Historikk: se 739 Steinkjer. Ministerialbøker før 1838; se 746 Stod. Ministerialbøker 1838-1881; se 739 Steinkjer.

Ministerialbøker

740.A01 1881-1895 03 F/V/D 1881-1895. K 1881-1894. BV 1895, fol 100. Innf 1882-1894. Utf 1881-1894. Innm 1895. Utm 1890-1895. Dr 1881-1883.

740.A02 1895-1907 04 F/V/D 1895-1907. K 1895-1906. Df 1896-1906. V notarius publicus 1899-1905, fol 82. Fl 1895-1906. Innm 1896-1904. Utm 1903-1905.

Klokkerbøker

740.C01 1868-1902 07 F/K/V/D 1868-1902.

740.C02 1903-1914 03 F/K/V 1903-1914. D 1903-1915. Df 1903-1914.

740.C03 1915-1927 04 F/V/D 1915-1927. K 1915-1926.

740.C04 1927-1939 04 Dåp 1928-20.8.1939. Konf. 1927-1938. Vigsel 1928-24.6.1939. Gravl. 1928-1938.

741 Beitstad/Solberg

Beitstad hadde i 1589 4 kirker, Solberg hovedkirke og annekskirkene Kirkreit (Malm), Eid (Elda på Namdalseid) og Lagtu (Beitstad). Kirkene skulle betjenes av to prester. Kirken på Kirkreit sto ifølge Kraft ennå i 1654, men den ble senere avløst av Bartnes kirke på østsida av Beitstadsundet. Ifølge Kraft skal Lagtu kirke sammen med det tilsvarende soknet være nedlagt midt på 1600-tallet. Ved reskript 9.9.1803 ble det residerende kapellaniet nedlagt. Ved kgl.res. 5.3.1850 ble det bestemt at Bartnes kirke skulle flyttes til gården Malmo, og at både kirke og sokn skulle få navn etter det nye kirkestedet. Samtidig ble soknegrensene regulert slik at gårdene Hollia, Stamnes, Bartnes, Grandhus, Rones og Hammer ble overført fra Malm sokn til Solberg (Beitstad) hovedsokn, mens Sågåstad, Strømnes, Holmvik, Landsem, Geilen og Tverås ble overført fra Solberg hovedsokn til Malm sokn. Kgl.res. 30.12.1853 tillot å oppføre en kirke for Namdalseid på Ås i stedet for den på Elda. Soknet skulle heretter kalles Ås. Ved kgl.res. 15.1.1866 ble det bestemt at det skulle bygges ny kirke for Solberg sokn på Utvik. Den gamle kirken skulle nedleggges når den nye var tatt i bruk. Ved kronprinsregentens res. 11.4.1885 ble det tillatt å bygge en ny kirke for Malm sokn noe vestenfor den gamle kirken. Ved kgl.res. 10.7.1894 ble det bestemt at Ås sokn heretter skulle kalles Namdalseid sokn. Ved kgl.res. 26.10.1895 ble det tillatt å vigsle kapellet som var bygd ved Selavatnet for fjellgårdene i Malm, Verran og Åfjord. Det skulle årlig holdes 4 gudstjenester, 2 ved soknepresten i Beitstad, 1 ved soknepresten i Ytterøy og 1 ved soknepresten i Åfjord. Det ble også tillatt å innvie et jordstykke ved kapellet til gravplass. Sela kapell fikk eget tilsyn etter kgl. res. 14.5.1902. Ved kgl.res. 28.2.1913 ble gårdene Aune vestre, gnr 14, bnr 2, og Aunet, gnr 15 bnr 2 i Malm sokn overført til Solberg sokn. Samtidig ble det bestemt at Solberg sokn heretter skulle hete Beitstad sokn. Soknenavnet Malme ble ved kgl.res. 18.9.1914 endret til Malm. Kgl.res. 10.9.1937 tillot å ta ned Sela kapell og bygge et nytt på samme tomt etter arkitekt Roar Tønseths planer. Ved kgl res. 3.6.1966 ble Malm sokn utskilt for sammen med Verran sokn i Ytterøy prestegjeld å danne et nytt Verran prestegjeld. Samtidig ble kallskapellanstillingen nedlagt.

Ministerialbøker

741.A01 1722-1804 08 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1722-1804 med rubrikker for dåp, begravelse, vigsel og off. skriftemål. K 1736-1815.

741.A02 1804-1816 02 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1804-1816, det meste av tiden med rubrikker for dåp, begravelse, vigsel og barn født utenfor ekteskap. K 1816.

741.A03 1817-1822 06 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1817-1822. K 1817-1821. Fl 1817-1822.

741.A04 1822-1836 08 Prestegjeldet. F 1822-1831. K 1823-1835. V/D 1822-1836. Fl 1822-1834. Vaks 1822-1835. Dr 1822-1836.

741.A05 1831-1836 02 Prestegjeldet. F 1831-1836.

741.A06 1836-1848 12 Prestegjeldet. F/V/D 1836-1848. K 1835-1847. Fl 1836-1848. Vaks 1836-1848. Dr 1836-1848.

741.A07 1849-1863 17 Prestegjeldet. F/V/D 1849-1863. K 1848-1863. Fl 1849-1863 (1844-). Vaks 1849-1863. Dr 1849-1863.

741.A08 1864-1877 13 Prestegjeldet. F/K/V/D 1864-1877. Fl 1864-1877. Vaks 1864-1877. Dr 1864-1877.

741.A09 1878-1888 05 Solberg sokn. F/K/V/D 1878-1888. Df 1878-1888. Fl 1878-1888. Dr 1878-1888.

741.A10 1899-1901 07 Solberg sokn. F/K/V 1889-1900. D 1889-1901. Df 1889-1900. Fl 1889-1900. Innm 1895-1900. Utm 1891-1897. Dr 1889-1900.

Klokkerbøker

741.C01 1817-1825 05 F/V/D 1817-1825. K 1817-1824. Fl 1817-1825.

741.C02 1899-1911 04 F/V/D 1899-1911. K 1899-1910. Df 1899-1910.

741.C03 1911-1926 06 F 1911-1925. K/V/D 1911-1926. Df 1911-1921.

742 Namdalseid (Elden/Ås)

Historikk og ministerialbøker før 1878; se 741 Beitstad.

Ministerialbøker

742.A01 1878-1890 04 F/K/V/D 1878-1890. Df 1880-1890. Fl 1878-1890. Utm 1890.

742.A02 1891-1905 05 F/K/V/D 1891-1905. Df 1893-1905. Innf 1899-1904. Utf 1891-1905. Innm 1892-1902. Utm 1891-1899.

Klokkerbøker

742.C01 1806-1816 04 Ført kronologisk 1806-1816. Kommunikanter 1817-1821.

742.C02 1817-1825 03 F/V/D 1817-1825. K 1817-1821. Innf 1817-1825. Utf 1817-1823.

742.C03 1898-1910 04 F/K/V/D 1898-1910.

742.C04 1911-1938 06 Dåp 1911-1938. Konf. 1911-1938. Vigsel 1911-1938. Gravl. 1911-1938.

744 Verran

Verran var i 1589 anneks til Inderøy, mens Malm var anneks til Beitstad med soknekirke på Kirkreit. Ved kgl.res. 26.10.1895 ble det tillatt å innvie det kapellet som var bygd ved Selavatnet for fjellgårdene i Malm, Verran og Åfjord. Det skulle holdes 4 gudstjenester årlig, 2 ved soknepresten i Beitstad, 1 ved soknepresten i Ytterøy og 1 ved soknepresten i Åfjord. Det ble også tillatt å innvie et jordstykke ved kapellet til gravplass. Ved kgl. res. 24.9.1915 ble det tillatt å vigsle Fines kapell, som var under bygging. Verran prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. 3.6.1966 sammensatt av Verran sokn i Ytterøy prestegjeld og Malm sokn i Beitstad prestegjeld. If¢lge brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Nidaros stiftsdireksjon 27.7.1967 ble Fram-Verran fra 1.1.1968 overført fra Verran sokn til Mosvik sokn (grense, se Ytter¢y).

Ministerialbøker før 1766; se 730 Ytterøy.

Ministerialbøker

744.A01 1817-1842 09 F/K/V/D 1817-1842. Innf 1818-1842. Utf 1817-1842.

744.A02 1843-1866 10 F/K/V/D 1843-1866 (K 1860-1866 i anhang bakerst i boka). Fl 1843-1866/1867. Vaks 1843-1866.

744.A03 1867-1881 04 F/K/V/D 1867-1881. Fl 1867-1881.

744.A04 1882-1904 06 F/K/V/D 1882-1904. Df 1882-1905. Innf 1882-1904 (1874-). Utf 1882-1905 (1868-). Utm 1893-1899.

Klokkerbøker

744.C01 1871-1885 05 F/K/V 1871-1885. D 1870-1885. Fl 1871-1885.

744.C02 1886-1905 05 F/K/V/D 1886-1905. Df 1890-1905. Innf 1886-1898. Utf 1886-1904. Utm 1893-1895.

744.C03 1906-1923 05 F/V/D 1906-1923. K 1906-1922. Df 1906-1911. Innf 1910-1911.

745 Malm

Historikk: se 744 Verran. Ministerialbøker før 1878; se 741 Beitstad.

Ministerialbøker

745.A01 1878-1895 04 F/D 1878-1895. K/V 1878-1894. Df 1878-1894. Innf 1877-1886. Utf 1878-1894 (1869-). Utm 1892-1893.

Klokkerbøker

745.C01 1802-1814 02 Bartnes sokn. Ført kronologisk 1802-1814.

745.C02 1817-1825 02 Bartnes sokn. F/V/D 1817-1825. K 1817-1821. Innf 1818-1823. Utf 1817-1824.

745.C03 1914-1937 06 Dåp 1914-1937. Konf. 1914-1937. Vigsel 1914-1937. Gravl. 9.3.1913-1937.

746 Stod (Forr)

Fra 1589 hadde Stod prestegjeld 5 kirker, hovedkirken på Forr, Egge, Kvam og Føling kirker og Ol kapell. Kirkene skulle betjenes av to prester. Kvam og Ol kirker hadde før ligget til Snåsa prestegjeld, men i 1589 fant man det praktisk å overføre kirkene til Stod. Ol kirke på Kirkol ble nedlagt i 1692. Forr nye kirke ble innviet 15.10.1846. Ved kgl.res. 9.3.1867 ble Føling kapellsokn utskilt som eget sokn fra Egge sokn. Ved kgl.res. 7.3.1868 ble Steinkjer med Egge sokn fra 20.4.1868 gjort om til eget prestegjeld med Steinkjer som hovedsokn og Egge som anneks. Det residerende kapellaniet i Stod ble ved kgl.res. 27.3.1869 nedlagt, og kapellaniets arkiv skulle overføres til Steinkjer sokneprestembete. Ved kgl.res. 27.1.1877 ble det tillatt å bygge ny kirke og anlegge begravelsesplass for Kvam sokn på Østre Kvam.

Ministerialbøker

746.A01 1688-1759 05 Prestegjeldet. F/D 1688-1759 (F 1702-1710 mangler). K 1736-1757 (bare antall). Forl/V 1690-1759. Utf 1696-1759. OS 1740-1759.

746.A02 1760-1815 06 Prestegjeldet. F/V/D 1760-1815. K 1761-1815. Utf 1760-1799. De fattiges penger.

746.A03 1816-1827 07 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1816-1827. Fl 1816-1827.

746.A04 1826-1846 08 Prestegjeldet. F 1826-1846. K 1828-1845. V/D 1827-1846. Fl 1828-1846. Vaks 1827-1845. Dr 1827-1846.

746.A05 1846-1859 12 Prestegjeldet. F/K/V/D 1846-1859. Fl 1846-1859. Vaks 1847-1859. Dr 1846-1859.

746.A06 1860-1877 11 Prestegjeldet. F/K/V/D 1860-1877. Fl 1860-1877. Vaks 1860-1867. Dr 1860-1877.

746.A07 1878-1899 11 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/K/D 1878-1899. V 1878-1900. Df 1878-1899. Innf 1878-1899. Utf 1878-1900. Innm 1898 (Kvam sokn). Utm 1888-1898. Dr 1878-1897.

746.A09 1900-1908 03 Forr sokn. F/K/V/D 1900-1908. Df 1900-1907. Innf 1900-1904. Utf 1900-1908. Dr 1900-1908.

Klokkerbøker

746.C01 1908-1933 02 F/V/D 1908-1933. K 1908-1932.

747 Kvam

Historikkm og ministerialbøker; se 746 Stod.

Klokkerbøker

747.C01 1816-1842 03 F 1816-1842. K 1816-1828 og 1841-1842. V/D 1816-1828. Innf 1828. Utf 1827. Side 67-70 har råd for syke dyr og akerbruksliste 1840.

747.C02 1908-1939 05 Dåp 23.2.1908-20.8.1939. Konf. 1908-1938. Vigsel 27.2.1908-26.8.1939. Gravl. 20.4.1908-10.7.1939.

748 Følling

Historikk og ministerialbøker før 1900; se 746 Stod.

Ministerialbøker

748.A01 1900-1908 02 F/K/V/D 1900-1908. Innf 1902-1907. Utf 1900-1908. Innm 1900.

Klokkerbøker

748.C01 1908-1960 01 F 1908-1960. K 1909-1909 og 1928. V 1908-1955. D 1908-1959. Kun perioden 1908-1920 er filmet.

749 Snåsa

I 1589 var det to kirker i Snåsa prestegjeld, hovedkirken på Snåsa og Devik-kirken i Sørli ("Findelijd"). Tidligere hadde Kvam og Ol kirker tilhørt Snåsa prestegjeld, men disse ble i 1589 overført til Stod prestegjeld. Snåsa prestegjeld skulle ha en prest. Ved kgl.res. 14.10.1871 ble Nordli og Sørli kapellsokn utskilt fra Snåsa og gjort til et eget Lierne prestegjeld med Nordli som hovedsokn og Sørli som anneks. Grensen mellom Ogndal sokn i Sparbu prestegjeld og Snåsa ble fastsatt ved kgl.res. 19.8.1938. Med virkning fra 1.5.1973 ble Snåsa prestegjeld overført fra Indre Namdal prosti til Nord-Innherad prosti.

Ministerialbøker

749.A01 1733-1787 08 Snåsa og Lierne. F/D 1733-1787 (s 40 har en uteglemt dåp fra 1747). Forl/V 1733-1786. OS 1734-1766. Opptegnelser, bl.a. om noen av prestene, s 8-13. Om jordforbedring 1831-1850, s 14-17. Statistikk 1834-1835, s 30-35. Om prestegården, s 36.

749.A02 1787-1816 07 Snåsa og Lierne. F/D 1787-1816. Forl/V 1787-1817. Vaks 1812-1816. Series pastorum, s 91. Opptegnelser; først i boka, s 93, bl.a. om skoleholdere og kirkesangere, s 468-482, hendelser 1828-1848, s 510 og 520-540, om prestegården, s 52, om visitaser.

749.A03 1817-1857 11 Snåsa sokn. F 1817-1848. K 1817-1856. V/D 1817-1857. Df 1825-1838 Innf 1819-1864. Utf 1817-1856. Ekstrakt av folketallet i Snåsa 1835 og 1846, s 187. Statistikk, s 189.

749.A04 1834-1853 06 Snåsa og Lierne. F 1834-1853. K 1834-1851. V 1834-1850. D 1834-1849. Fl 1834-1847 (1826-). Vaks 1835-1856 ( 1833-). Dr 1834-1849.

749.A05 1847-1856 04 Snåsa sokn. F 1847-1856. Kommunikanter 1822-1825. En df 1850. Et dødsfall uten år. En utf 1853.

749.A06 1857-1872 11 F/K/V/D 1857-1872 (Dåpslistene 1857-1866 har opplysning om klokkeslett for fødsel). Fl 1857-1873. Vaks 1857-1867. Dr 1857-1872. Fol 358b-359 og 469-471b har opptegnelser om Snåsa kirke, prestegården, skolevesenet, om det kristelige liv i menigheten m.m.

749.A07 1873-1887 10 F/V/D 1873-1887. K 1873-1886. Fl 1873-1887. Dr 1873-1887.

749.A08 1887-1903 11 F/D 1887-1903. K/V 1887-1902. Df 1888-1903. Innf 1887-1903. Utf 1887-1902. Utm 1896. Dr 1887-1903.

749.D01 1857-1872 05 Kirkebokutdrag. F/V/D 1857-1873. K 1857-1872.

749.D02 1873-1887 05 Kirkebokutdrag. F/V/D 1873-1887. K 1873-1886.

749.D03 1887-1902 05 Kirkebokutdrag. F 1887-1903. K 1887-1888. V/D 1887-1902.

749.D04 1903-1915 02 Kirkebokutdrag. F 1903-1915.

Klokkerbøker

749.C01 1817-1829 04 F/V/D 1817-1829. K 1817-1828. Innf 1819-1828. Utf 1817-1829.

749.C02 1924-1932 06 F/K/V/D 1924-1932.

755 Lierne (Nordli)

I 1589 var "Findelijd" sokn i Snåsa prestegjeld med gudstjeneste to ganger i året. Kirken som lå på Devik i Sørli, ble brent av svenskene i krigen 1611-13, men gjenoppført like etter. Lierne prestegjeld ble opprettet ved kgl.res.14.10.1871 med Nordli som hovedsokn og Sørli som anneks. Ved kgl.res. 24.7.1871 var det tillatt å oppføre ny kirke på Deviks grunn i Sørli. Eierne og brukerne av Skogen, Tunnsjøen, Ingelsvatnet, Limingen og Devika i Nordli sokn fikk tillatelse til å bygge kapell og anlegge kirkegård på Tunnsjøens grunn ved kgl.res. 11.4.1874. Tunnsjø kapell ble innviet 22.4.1876. For kapelldistriktene Røyrvik og Trones i Grong prestegjeld og Tunnsjø kapelldistrikt i Lierne prestegjeld ble det ved kgl.res. 26.4.1912 ansatt en hjelpeprest, og Tunnsjø kapell fikk eget kirketilsyn.

Ministerialbøker før 1817; se 749 Snåsa.

Ministerialbøker

755.A01 1817-1864 09 Egne avd. for Nordli og Sørli. F/K/V/D 1817-1864. Df 1840. Fl 1826-1864.

755.A02 1865-1881 05 Nordli m/ Tunnsjø og Sørli. F/K/V/D 1865-1881. Fl 1865-1881. Vaks 1866. Dr 1866-1881.

755.A03 1882-1902 06 Nordli m/ Tunnsjø. F/K/D 1882-1902. V 1882-1901. Df 1882-1901. Innf 1883-1902 (1880-). Utf 1882-1902. Dr 1882-1902.

757 Sørli

Historikk: se 755 Lierne (Nordli). Ministerialbøker før 1817; se 749 Snåsa. Ministerialbøker 1817-1881; se 755 Lierne (Nordli).

Ministerialbøker

757.A01 1882-1904 05 F/V/D 1882-1904. K 1883-1904. Df 1882-1904. Innf 1882-1904. Utf 1882-1904 (1876-).

Klokkerbøker

757.C01 1903-1923 04 F/K 1904-1922. V 1903-1922. D 1904-1923. Df 1904-1922.

757.C02 1923-1939 04 Dåp 1923-1939. Konf. 1923-1938. Vigsel 1923-1939. Gravl. 1923-1939.

758 Grong

Grong og Harran (Gløshaug) var i 1589 sokn i Overhalla prestegjeld. Grong prestegjeld ble opprettet ved deling av Overhalla prestegjeld etter kgl.res. 28.10.1820 med Grong som hovedsokn og Harran og Høylandet som annekser. Ved kgl.res. 14.11.1822 ble det tillatt å bygge et kapell på Trones til bruk for nybyggerne i Namsallmenningen. Nybyggere og samer i Røyrvik fikk tillatelse til å bygge kapell etter kgl.res.16.2.1828. Røyrvik kapell ble innviet 11.9.1828. Kapellene på Trones og Røyrvik fikk egne tilsyn ved kgl.res. 14.5.1901. Ved kgl.res.28.2.1855 ble det tillatt å bygge ny kirke for Høylandet sokn. Ved kgl.res. 22.7.1872 ble det tillatt å bygge ny kirke for Harran sokn på gården Fiskem. Mens Trones kapell i Harran sokn var under ombygging, ble det ved kgl.res. 18.11.1910 tillatt å bruke Trones skolehus til kirkelige handlinger. For kapelldistriktene Røyrvik og Trones i Grong prestegjeld og Tunnsjø kapelldistrikt i Lierne prestegjeld ble det ved kgl.res. 26.4.1912 ansatt en hjelpeprest. Ved regj.res. 5.1.1923 ble gårdene Fossland, gnr 33 bnr 1-16, overført fra Harran til Grong sokn. Samtidig ble kapelldistriktene Trones (gnr 49-65) og Røyrvik (gnr 66-74) omgjort til henholdsvis Namsskogan og Røyrvik sokn. Ved kgl.res. 3.5.1935 ble Folmer gnr 47 bnr 2 i Harran sokn og herred overført til Namsskogan sokn og herred. I samme resolusjon ble grensen mellom Harran og Namsskogan fastsatt. Høylandet sokn ble ved kgl.res. 4.7.1958 overført fra Grong til Overhalla prestegjeld fra 1.7.1958. Namsskogan og Røyrvik ble ved kgl.res. 28.5.1959 utskilt som eget prestegjeld.

Ministerialbøker før 1821; se 764 Overhalla.

Ministerialbøker

758.A01 1821-1841 07 Prestegjeldet. F Grong 1821-1840. F Høylandet 1821-1841. F Harran 1821-1841. K 1823-1839. V Grong 1822-1840. V Høylandet 1821-1841. V Harran 1821-1841. D Grong 1821-1841. D Høylandet 1821-1841. D Harran 1821-1840. Fl 1821-1839. Vaks 1822-1838. Dr 1821-1839. Bakerst i boka; "Beretninger over hvad Mærkværdigt der er forefaldt i Henseende til Kaldets Kirke, Præstegaard, Enkesæde, det beneficerede Gods, de geistlige Personer i Kaldet med videre" 1821-1833. Folkemengden 1769, 1801, 1814, 1825, 1835 og 1845.

758.A02 1839-1868 11 Grong, Høylandet og Harran, avd. for de enkelte sokn. (758.A01 og 758.A02 var opprinnelig en bok, men ble delt ved nyinnbinding i 1925.) F/V/D 1839-1868. K 1840-1868. Fl 1839-1850. Vaks 1840-1867. Dr 1839-1868.

758.A03 1869-1879 06 Grong, Høylandet og Harran, avd. for de enkelte sokn. F/K/V/D 1869-1879. Dr 1869-1879.

Klokkerbøker

758.C01 1816-1825 02 F 1816-1825. K/V 1817-1824. D 1817-1825.

759 Harran

Historikk: se 758 Grong. Ministerialbøker 1749-1757 og 1765-1821; se 764 Overhalla. Ministerialbøker 1821-1879; se 758 Grong.

Ministerialbøker

759.A01 1706-1748 01 Ført kronologisk 1706-1748. MINI 759.A02 1758-1765 01 Ført kronologisk 1758-1765. Bakerst i boka; sakristirett.

Klokkerbøker

759.C01 1816-1825 02 F Harran 1816-1825. F Høylandet 1817-1821. K 1818-1824. V 1816-1825. D 1817-1825.

762 Røyrvik

Historikk: se 758 Grong.

Ministerialbøker

762.A01 1828-1832 01 Røyrvik og Trones kapeller. Røyrvik; F 1828-1832. K 1830-1832. V 1828-1830. D 1829-1831. Fl 1828-1831. På to løse sedler; K 1832 og kommunikanter 1828. Trones; F 1832. D 1830. Dr for begge kapeller 1828-1832.

762.A02 1833-1879 08 Røyrvik og Trones kapeller i separate avdelinger. F/V/D 1833-1879. K 1833-1878. Fl 1833-1878. Dr Røyrvik 1833-1879 med kirkeregnskap for Røyrvik kapell 1833-1834. Dr Trones 1833-1879 og kirkeregnskap for Trones kapell 1833-1834.

764 Overhalla (Ranem)

Overhalla prestegjeld hadde i 1589 5 kirker og to prester. Den ene presten skulle betjene hovedkirken på Ranem og Skage kirke, mens en kapellan skulle betjene Grong, Høylandet og "Glaszøø" (Gløshaug i Harran) kirker. Ved kgl.res. 28.10.1820 ble Grong, Harran og Høylandet utskilt som et eget Grong prestegjeld. Samtidig ble det residerende kapellaniet nedlagt og Sævik sokn overført fra Fosnes til Overhalla prestegjeld. Sævik sokn var siden 1818 midlertidig betjent av res.kap. i Overhalla. Ved kgl. res. 21.3.1860 ble Sævik sokn delt, slik at området nord for Bjørumselva og Namsenfjorden skulle utgjøre et nytt sokn under navnet Vemundvik. Ved kgl.res. 24.1.1863 ble det tillatt anlagt en ny begravelsesplass for Sævik sokn på Klinga samtidig som det ble bygd ny kirke der. Når den nye kirke var tatt i bruk, kunne kirken på Sævik rives og kirkegården der nedlegges. Overhalla prestegjeld ble på nytt delt ved kgl.res 13.5.1865. Prestegjeldet skulle nå bestå av Ranem hovedsokn og Skage anneks, mens Vemundvik og Sævik sokn ble utskilt for sammen med ladestedet Namsos å utgjøre Namsos prestegjeld. Høylandet sokn ble overført fra Grong til Overhalla prestegjeld i 1958. Ved kgl.res. 16.2.1963 ble Kongsmo krets i Foldereid sokn i Kolvereid prestegjeld, med unntak av Grytbogen, gnr 13 bnr 1, overført til Høylandet sokn. Ved kgl.res. 9.8.1963 ble Galguften, gnr 91 bnr 1, og Hauknes, gnr 91 bnr 2, fra 1.1.1964 overført fra Høylandet til Ranem sokn.

Ministerialbøker

764.A01 1745-1758 02 Forl 1745-1758.

764.A02 1748-1779 08 Prestegjeldet. F 1748-1779. K 1758-1779. Forl 1748-1761. V 1749-1779. D 1749-1779. OS 1749-1779. Regnskap over fattiges penger 1748-1791.

764.A03 1758-1765 04 Ranem sokn. Ført kronologisk 1758-1765. Opptegnelser bak i boka.

764.A04 1780-1798 07 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1780-1798 med rubrikker for dåp, begravelse, vigsel og konfirmasjon. Forl med tillatelse til å vies i huset, s 449-450. Søknader om opphevelse av forlovelse, s 462-463. Om visitaser, s 564. Bakerst om dåpsattester for militære.

764.A05 1799-1816 08 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1799-1816 med rubrikker for dåp, begravelse, vigsel og konfirmasjon. Først i boka "Fortegnelse over de Attester og Angivelser Sognepræsten aarlig haver at afgive.." og spesifikasjon over kontribusjonen for kirkene i Overhalla. Forhør i anledn. dødfødte barn 1804-1810, s 538-545. Opphevelse av trolovelser, s 566-567.

764.A06 1816-1823 05 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F/V/D 1816-1823. K 1817-1823. Utf 1817.

764.A07a 1824-1864 12 Prestegjeldet. F 1824-1858. K 1824-1864.

764.A07b 1824-1864 14 Prestegjeldet. V/D 1824-1865.Fl 1830-1858. Vaks 1824-1857. Dr 1824-1864.

764.A08 1858-1880 08 Prestegjeldet. F 1858-1867. K 1864-1880. V/D 1866-1880. Fl 1858-1867. Vaks 1858-1867. Dr 1865-1867.

764.A09 1867-1880 04 Prestegjeldet. F 1867-1880. Fl 1867-1880. Dr 1868-1880.

764.A10 1881-1896 06 Ranem sokn. F/K/V 1881-1896. D 1881-1897. Df 1881-1894. BV 1893-1896, fol 123. Innf 1881-1894 (1879-). Utf 1881-1901 (1877-). Innm 1893-1898. Utm 1893-1896. Dr 1881-1896.

Klokkerbøker

764.C01 1816-1824 02 F/D 1816-1824. K 1817-1821. V 1816-1823.

Sjeleregister

1753-1789 01 Samer i Overhalla prestegjeld. Fra Nidaros bispearkiv, pk. 55.

765 Høylandet

Historikk: se 764 Overhalla. Ministerialbøker 1749-1757 og 1765-1821; se 764 Overhalla. Ministerialbøker 1821-1879; se 758 Grong. Klokkerbok (dåp) 1816-1821: se Harran 759.C01

Ministerialbøker

765.A01 1706-1748 02 Ført kronologisk 1706-1748.

765.A02 1758-1765 02 Ført kronologisk 1758-1765. Bak i boka, sakristirett.

Klokkerbøker

765.C01 1817- 1851 04 F 1818-1851. K 1817-1838. V 1817-1843. D 1816-1846. Innf 1824-1840. Utf 1824-1831. Statistikk, opptegnelser.

767 Skage

Historikk og ministerialbøker før 1881; se 764 Overhalla.

Ministerialbøker

767.A01 1881-1899 04 F/K/V 1881-1899. D 1881-1900. Df 1881-1899. BV 1891-1898, fol 123. Innf 1881-1894 (ca. 1875-). Utf 1881-1899 (1873-). Innm 1892-1898. Utm 1891-1898.

Klokkerbøker

767.C01 1817-1823 02 F/V 1817-1823. K 1818-1821. D 1816-1823.

768 Namsos

Namsos lå i 1589 i Fosnes prestegjeld med Sævik som kirkested. Sævik sokn var gått over til Overhalla i 1820 og ble delt i Sævik og Vemundvik sokn i 1860. Ved kgl.res. 23.3.1859 ble det bestemt at det skulle bygges kirke for ladestedet Namsos, som skulle bli eget sokn når kirken var innviet. Kirkeinnvielsen fant sted 19.10.1859. Den delen av Lille Andvika som lå i Fosnes prestegjeld, ble ved kgl.res. 28.3.1863 overført til Vemundvik sokn. Namsos prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. 13.5.1865 ved at Namsos ladested sammen med Sævik og Vemundvik sokn ble utskilt fra Overhalla prestegjeld. Namsos kirke ble hovedkirke. Ved kgl.res. 7.2.1880 ble det tillatt oppsitterne på Hals, Kattmarka, Gullvika, Toddum, Havika, Bjørum og Høyknes i Vemundvik sokn å anlegge en gravplass på grunnen til Høyknes og oppføre et likkapell der. Ved kgl.res. 8.5.1885 ble det bestemt at Sævik sokn for framtida skulle kalles "Klingen" sokn. Soknekirken var flyttet til Klinga fra Sævik ved kgl.res. 24.1.1863. Kirke- og undervisningsdepartementet bestemte i brev til Nidaros stiftsdireksjon 2.2.1970 at fra 1.3.1970 skulle gnr 14 (Gullvika) bnr 1-2, 7, 13, 17-21, 23, 25-28 og 30 og gnr 17 (Bjørum) bnr 1, 3, 5, 8, 16-17, 19 og 24-25 i Vemundvik overføres til Namsos sokn. I brev fra Kirke- og undervisningsdepartementet til Nidaros stiftsdireksjon 29.1.1985 ble det bestemt at grensen mellom Namsos og Vemundvik sokn fra 1.7.1985 skulle reguleres slik at den

"- følger på Namsossiden grensen for gnr 13 Katmarken, 14 Gullvika, 17 Bjørum og 18 Høyknes. På Vemundviksiden følger grensen gnr 15 Toddum, 16 Havik og 9 Vemundvik."

Ministerialbøker 1689-1697; se 770 Klinga (Sævik). Ministerialbøker 1751-1820; se 773 Fosnes. Ministerialbøker 1819-1823; se 770 Klinga (Sævik). Ministerialbøker 1821-1865; se også 764 Overhalla. Klokkerbøker 1815-1824; se 770 Klinga (Sævik).

Ministerialbøker

768.A01 1836-1865 06 Namsos, Sævik og Vemundvik. Avskrift av Overhalla kirkebok. F 1836-1865.

768.A02 1837-1865 03 Namsos, Sævik og Vemundvik. Avskrift av Overhalla kirkebok. K 1837-1865.

768.A03 1836-1865 02 Namsos, Sævik og Vemundvik. Avskrift av Overhalla kirkebok. V 1836-1865.

768.A04 1836-1865 02 Namsos, Sævik og Vemundvik. Avskrift av Overhalla kirkebok. D 1836-1865.

768.A05 1865-1874 10 Prestegjeldet. F/K/V/D 1865-1874. Fl 1866-1874. Vaks 1866. Dr 1865-1869.

768.A06 1869-1888 02 Prestegjeldet. Dr 1869-1888.

768.A07 1874-1887 06 Prestegjeldet. F/V/D 1874-1887. K 1875-1886. Fl 1875-1888.

768.A09 1889-1931 05 Prestegjeldet. Dr 1889-1931.

770 Klinga (Sævik)

Historikk: se 768 Namsos. Ministerialbøker 1751-1818; se 773 Fosnes. Ministerialbøker 1820-1865; se også 764 Overhalla. Ministerialbøker 1836-1887; se 768 Namsos.

Ministerialbøker

770.A01 1689-1697 01 Ført kronologisk 1689-1697.

770.A02 1819-1823 01 F/V/D 1819-1823. K 1820-1822.

Klokkerbøker

770.C01 1815-1824 02 F/D 1815-1824. K 1816-1822. V 1815-1823. Innf 1817. Utf 1816.

770.C02 1902-1940 06 F 1902-1940. D 1902-1941. Df 1902-1916.

771 Flatanger (Sør-Flatanger)

I 1589 nevnes Halmøy kirke i Fosnes prestegjeld. Flatanger prestegjeld ble opprettet ved kgl.res. 26.2.1870, da Halmøy sokn fra 1.7.1870 ble utskilt fra Fosnes prestegjeld. Det nye prestegjeldet skulle deles i to sokn, Sørflatanger og Nordflatanger, med Halmøyfjorden og Nordstraumen som soknegrense. Den eldre Halmøy kirke skulle flyttes til Vik og bli soknekirke for Sørflatanger, og det skulle bygges ny kirke for Nordflatanger på Lauvøya.

Ministerialbøker 1751-1840; se 773 Fosnes.

Ministerialbøker

771.A01 1689-1738 04 Halmøy sokn i Fosnes prestegjeld. Ført kronologisk 1689-1738.

771.A02 1840-1869 06 Avskrift av Fosnes kirkebok vedk. Halmøy sokn. F/K/V/D 1840-1869. Fl 1840-1869.

771.A03 1870-1884 08 F/K/V/D 1870-1884. Fl 1870-1884. Dr 1870-1885.

771.A04 1885-1910 09 Vik sokn. Dåp 11.3.1885-20.1.1910. Dødfødte 1886-1910. Konf 1885-1910. Vigsel 1.2.1885-29.11.1910. Gravl. 1.2.1885-28.8.1910. Inn- og utfl 1885-1910. Innmeldte 1896-1898. Utmeldte 1892-1902. Dagreg 1.1.1885-30.12.1910.

772 Nord-Flatanger

Historikk: se se 771 Flatanger (Sør-Flatanger). Før 1885: se 771 Flatanger (Sør-Flatanger)

Ministerialbøker

772.A01 1885-1912 07 Lauvøy sokn. Dåp 1.1.1885-12.1.1913. Dødfødte 1885-1910. Konf 1885-1912. Vigsel 17.5.1885-29.12.1912. Gravl 14.12.1884-8.12.1912. Innfl 1885-1912. Utfl 1885-1913. Innmeldte 1896-1902. Utmeldte 1896-1912.

773 Fosnes

Fosnes prestegjeld hadde i 1589 4 kirker og to prester. Hovedkirken på Fosnes og Halmøy (Flatanger) kirke skulle betjenes av den ene presten og Vik (Otterøy) og Sævik av den andre. Sævik sokn ble ved kgl.res. 28.10.1820 overført til Overhalla prestegjeld etter at soknet siden 1818 var betjent av den residerende kapellan i Overhalla, da kapellaniet i Fosnes midlertidig ble nedlagt ved kgl.res. 24.4.1818. Ved kgl.res. 17.5.1848 ble Fosnes prestegård solgt, og kapellangården Vik på Otter¢ya ble prestegård. Ved kgl.res. 6.4.1859 ble Vik hovedsokn i Fosnes prestegjeld. Den delen av Lille Andvika (lnr 208c) som lå i Fosnes prestegjeld, ble ved kgl.res. 28.3.1863 overført til Vemundvik sokn. Ved kgl.res. 26.2.1870 ble Halmøy sokn utskilt som et eget Flatanger prestegjeld. Øygruppa Gjæslingan (matr.nr. 79-82) ble ved kgl.res. 11.6.1888 overført fra Fosnes til Vikna sokn i Nærøy prestegjeld. Ved kgl.res.24.9.1898 ble det bestemt at den nedbrente Fosnes annekskirke skulle gjenoppbygges på gården Dun, og at det til bruk for oppsitterne i den nordlige delen av Fosnes anneks skulle bygges et kapell på Mo (Salen kapell) Der skulle det holdes 10 gudstjenester årlig. I samband med deling av Fosnes herred i herredene Fosnes og Otterøy ble det ved kgl.res. 21.3.1912 bestemt at Vik sokn skulle kalles Otterøy sokn.

Ministerialbøker

773.A01 1751-1783 09 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1751-1783.

773.A02 1784-1816 04 Prestegjeldet. Ført kronologisk 1784-1789. F/Forl/V 1789-1816. K 1790-1813. D 1789-1815. Dr og antall kommunikanter 1789-1816.

773.A03 1815-1830 09 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. Sævik sokn bare til 1818. F/V/D 1815-1830. K 1816-1830. Fl 1819-1830.

773.A04 1815-1845 07 Fosnes sokn. F/V/D 1815-1845. K 1817-1840.

773.A05 1831-1856 11 Prestegjeldet. F/K/D 1831-1856. V 1830-1856. Fl 1831-1856 (1828-). Dr 1830-1856.

773.A06 1857-1870 13 Prestegjeldet. F/V 1857-1870. K/D 1857-1869. Fl 1857-1869. Vaks 1857-1867. Dr 1857-1870.

773.A07 1870-1888 10 Prestegjeldet. F/D 1870-1888. K 1870-1886. V 1870-1887. Fl 1870-1887 (1864-). Dr 1870-1888.

773.A08 1887-1910 07 F/K/D 1887-1909. V 1887-1910. Df 1890-1905. Innf 1887-1905. Utf 1887-1910. Utm 1893-1909.

774 Otterøy (Vik)

Historikk og ministerialbøker 1751-1887; se 773 Fosnes.

Ministerialbøker

774.A01 1693-1738 04 Ført kronologisk 1693-1738.

774.A02 1887-1903 08 F/K/V/D 1887-1903. F diss 1891-1902. Df 1890-1902. V diss 1892-1903. Fl 1887-1903. Innm 1892-1903. Utm 1891-1903. Dr 1887-1898.

Klokkerbøker

774.C01 1910-1934 07 Dåp 1910-4.3.1934. Dødf. 1910-1916. Konf. 1910-1933. Vigsel 1910-10.1.1934. Gravl. 1910-10.3.1934.

780 Kolvereid

I 1589 h¢rte Kolvereid til Nærøy prestegjeld, men det nevnes ingen kirke der, mens Foldereid ("Follen") nevnes som sokn under Nærøy prestegjeld. Ved reskript 7.4.1797 ble Nærøy prestegjeld delt slik at Kolvereid, Foldereid og Leka skulle utgjøre et nytt Kolvereid prestegjeld. Gårdene Horven og Osen skulle fortsatt tilhøre Nærøy. Kapellangården Kolvereid ble prestegård, og det residerende kapellaniet i Nærøy ble inndratt ved at kapellanen ble sokneprest i Kolvereid. Ved kgl.res. 20.4.1861 ble Leka utskilt som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 8.10.1877 ble det bestemt at Kolvereid hovedkirke skulle flyttes til gården Galtnes og oppføres som kapellkirke for Oppløyfjorden i Kolvereid hovedsokn, men ved kgl.res. 7.3.1878 ble Bogen bestemt som kirkested. Ved kgl.res. 5.4.1879 ble gårdene Finne, Kj¢løy, Urshals og Finnestrand fra 1.1.1880 overført fra Foldereid sokn til Kolvereid sokn. Ved kgl.res. 9.11.1901 ble Kjeøya gnr 19 bnr 4-5 overført til Nærøy prestegjeld. Grensen mellom Vassås sokn i Nordland og Foldereid ble fastsatt ved kgl.res. 12.5.1939. Salsbruket kapell ble bygd i 1950. Ved kgl.res. 16.2.1963 ble Kongsmo krets i Foldereid sokn i Kolvereid prestegjeld, med unntak av Grytbogen, gnr 13 bnr 1, overført til Høylandet sokn. I brev 16.1.1969 til Nidaros stiftsdireksjon bestemte Kirke- og undervisningsdepartementet at Bogen kapell i Oppløyfjorden for ettertida skulle kalles Lund kapell.

Ministerialbøker 1660-1664; se Nordland, Folda MINI 853.A01.

Ministerialbøker

780.A01 1736-1786 06 Ført kronologisk 1736-1786. K fra 1748. MINI 780.A02 1787-1814 03 Fra 1797 også Leka og Foldereid. Ført kronologisk 1787-1814. Leka sokn, fol 69-80b; F 1806-1814. K 1811. V 1806-1813. D 1806-1814. Antall kommunikanter 1806-1814. Statistikk for Kolvereid prestegjeld 1798-1831, fol 81-83. Fortegnelse over prester i Kolvereid, Nærøy, Overhalla og Fosnes, fol 86. Fortegnelse over døpte eller gravlagte uekte barn 1787-1814, fol 87. Folketallet 1801, 1815, 1825, 1835, 1845 og 1855, fol 88.

780.A03 1815-1829 07 Prestegjeldet, avd. for de enkelte sokn. F 1815-1829. K 1816-1829. V/D 1815-1830. Fl 1815-1829.

780.A04 1830-1844 12 Prestegjeldet. F 1830-1844 (Leka fra 1829). K/V/D 1830-1844. Fl 1830-1844. Vaks 1832-1844. Dr 1830-1844.

780.A05 1845-1856 11 Prestegjeldet. F/K/V/D 1845-1856. Fl 1845-1856. Vaks 1845-1856. Dr 1845-1856.

780.A06 1857-1874 13 Prestegjeldet. F/V/D 1857-1874. K 1857-1873. Fl 1857-1874. Vaks 1857-1868. Dr 1857-1869.

780.A07 1874-1885 07 Prestegjeldet. F/K/V/D 1874-1885. Fl 1874-1885.

780.A08 1886-1903 06 Kolvereid sokn. Dåp 00.01.1886-01.06.1903. Dødf. 1886-1903. Konf. 1886-1903. Vigsel 11.05.1886-27.12.1903. Borgerlig vigde 1902 (fol. 132). Gravl. 1886-1903. Innflyttede 1886-1898. Utflyttede 1886 (1879)-1911. Innmeldte 1895-1902. Utmeldte 1891-1902. Dagreg., se Foldereid sokn.

Klokkerbøker

780.C01 1815-1877 08 F Kolvereid 1815-1828. F Leka 1815-1826. F Foldereid 1815-1820 og 1838-1877. K 1816-1819, Foldereid også 1858-1870. V Kolvereid 1815-1820. V Leka 1816-1819. V Foldereid 1815-1819 og 1851-1877. D Kolvereid 1815-1820. D Leka 1815-1820. D Foldereid 1815-1819 og 1851-1877. Innf 1815-1816. Utf 1815-1817.

780.C02 1866-1883 03 F/D 1866-1884. K/V 1866-1883.

780.C03 1884-1898 04 F/K/V/D 1884-1898.

780.C04 1899-1911 03 F/V/D 1899-1911. K 1899-1910.

780.C05 1911-1927 04 F/V/D 1912-1927. K 1911-1927.

780.C06 1928-1942 05 Dåp 1928-1942. Konf. 1928-1941. Vigsel 1928-1941. Gravl. 1928-1941. Utmeldte 1933-1934.

783 Foldereid

Historikk: se 780 Kolvereid. Ministerialbøker 1660-1664; se Nordland, Folda MINI 853.A01. Ministerialbøker etter 1814; se 780 Kolvereid. Klokkkerbøker 1815-1877; se 780 Kolvereid.

Ministerialbøker

783.A01 1689-1814 09 Ført kronologisk 1689-1714 og 1732-1814.

783.A02 1886-1918 06

Klokkerbøker

783.C01 1878-1893 03 F 1878-1893 (fol 38 har to innførsler fra 1903-1904). K 1887-1892. V 1878-1892. D 1878-1893. Df 1886-1891.

783.C02 1894-1919 03 F 1894-1916. V 1894-1912. D 1894-1919. Df 1902-1915.

784 Nærøy

I 1589 hadde Nærøy prestegjeld 4 kirker og to prester. En femte kirke skulle bygges på Vikna. Nærøy, Laugsnes (i Varøya) og Vikna kirker skulle betjenes av den ene presten, Leka og Foldereid ("Follen") av den andre. Prestegjeldet ble delt ved reskript 7.4.1797, da Kolvereid med Leka og Foldereid ble utskilt som eget prestegjeld. Det residerende kapellaniet ble nedlagt, da kapellanen ble sokneprest i Kolvereid. Etter dette besto Nærøy prestegjeld av hovedsoknet Nærøy og annekset Vikna. Ved kronprinsens res. 31.7.1884 ble det bestemt at Nærøy hovedkirke ble nedtatt og gjenoppført. Ny kirke på Lundring ble innviet 12.5.1885. Øygruppa Gjæslingan ble ved kgl.res. 11.6.1888 fra 1.1.1889 overført fra Fosnes til Vikna sokn i Nærøy prestegjeld. Ved kgl.res. 23.2.1895 ble det tillatt å bygge et kapell på "Bergs Haug" på Rørvik i Vikna sokn og opprette en begravelsesplass i nærheten. Ved kgl. res. 9.11.1901 ble Kjeøya gnr 19 bnr 4-5 overført til Nærøy prestegjeld. Ved kgl.res. 12.12.1905 ble det pålagt soknepresten å m¢te to ganger årlig på hjelpekirkegården som skulle anlegges på Steine, for å forrette jordfesting. If¢lge kgl.res. 7.4.1906 skulle det fra 1.6.1906 tilsettes en kallskapellan i Nærøy prestegjeld. 784 Nærøy (forts.)

Ved kgl.res. 25.2.1908 ble det pålagt en av prestene i Nærøy prestegjeld å m¢te 1 gang årlig på hjelpekirkegården som er tillatt anlagt på Valøya i Vikna sokn for å holde jordfesting. Ved regjeringsres. 9.12.1910 ble det tillatt å bygge et kapell på gården Steine (Steine kapell) i Nærøy sokn. Vikna sokn ble utskilt som eget prestegjeld fra 1.10.1914 ifølge kgl.res. 7.4.1914. Samtidig ble kallskapellaniet nedlagt.

Ministerialbøker 1660-1664; se Nordland, Folda MINI 853.A01.

Ministerialbøker

784.A01 1730-1785 09 Ført kronologisk 1730-1785. K fra 1737.

784.A02 1785-1815 04 Fra 1798 også Vikna. Ført kronologisk 1785-1815.

784.A03 1816-1829 06 Prestegjeldet. F/K/V/D 1816-1829. Fl 1816-1829.

784.A04 1829-1859 19 Prestegjeldet. F/K/D 1830-1859. V 1829-1859. Fl 1829-1859. Vaks 1829-1854. Dr 1829-1859.

784.A05 1860-1876 14 Prestegjeldet. F/K/V/D 1860-1875. Fl 1860-1876. Vaks 1860-1867. Dr 1860-1876.

784.A06 1876-1879 03 Prestegjeldet. F/K/V/D 1876-1879. Fl 1876-1879. Dr 1876-1880.

784.A07 1880-1887 05 Nærøy sokn. F/K/V/D 1880-1887. Df 1880-1897. Innf 1880-1886. Utf 1880-1887. Utm 1883. Dr 1880-1888.

784.A08 1888-1899 08 Dåp 1888-1899. Dødf. 1888-1899. Konf. 1888-1899. Vigsel 1888-1899. Borgerlig vigsel 1894-1897. Gravl. 4.8.1887-1899. Innfl. 1888-1895. Utfl. 1888-1895. Utmeldte 1894-1900. Dagreg. 1.1.1888-31.12.1899.

Klokkerbøker

784.C01 1816-1822 03 Prestegjeldet. F/V/D 1816-1822. K 1816-1821. Fl 1816-1821.

786 Vikna

I 1589 er det sagt at det skal bygges en kirke på Vikna. Det ville bli den femte kirken i Nærøy prestegjeld. Kirken ble bygd på Garstad. Den brente etter lynnedslag i 1854, men ble tillatt gjenoppført ved kgl.res. 13.4.1855. Ved kgl.res. 23.2.1895 ble det tillatt å bygge kapell på Bergshaugen på Rørvik, og det ble tillatt å anlegge begravelsesplass i nærheten av kapellet. Vikna sokn i Nærøy prestegjeld ble eget prestegjeld fra 1.10.1914 etter kgl.res. 7.4.1914.

Ministerialbøker 1660-1664; se Nordland, Folda MINI 853.A01. Ministerialbøker 1798-1879 og klokkerbøker; se 784 Nærøy.

Ministerialbøker

786.A01 1710-1798 11 Ført kronologisk 1710-1798. K fra 1774.

786.A02 1880-1887 07 F/K/V/D 1880-1887. F diss 1881-1887, fol 85. Df 1880-1887. Innf 1880-1885. Utf 1880-1887. Utm 1883-1887. Dr 1906-1911.

786.A03 1888-1898 07 Dåp 26.02.1888-26.12.1898. Fødte dissentere 1887-1899. Dødf. 1888-1899. Konf. 1888-1898. Vigsel 01.01.1888-31.12.1898. Borgerlig vigsel 1888-1898. Gravl. 1888-20.11.1898. Innfl. 1888-1896. Utfl. 1888-1895. Innmeldte 1892-1898. Utmeldte 1888-1898.

786.A04 1899-1912 08 Dåp 01.01.1899-17.11.1912. Fødte dissentere 1900-1912. Dødf. 1900-1912. Konf. 1899-1912. Vigsel 03.01.1899-28.12.1912. Borgerlig vigsel 1899-1912. Gravl. 1899-1912. Døde dissentere 1907-1912. Innfl. 1904-1912. Utfl. 1902-1912. Innmeldte 1904-1912. Utmeldte 1904-1912.

788 Leka

Leka var i 1589 et sokn i Nærøy prestegjeld. Ved kgl res. 20.4.1861 ble Leka sokn utskilt fra Kolvereid prestegjeld som eget prestegjeld. Ved kgl.res. 11.10.1866 ble det tillatt å oppføre to kirker i prestegjeldet, en på Leka, og en på gården Gravvik på fastlandet. Det skulle også anlegges kirkegård ved Gravvik kirke. Gravvik kirke skulle være ferdig senest 6 år etter at Leka kirke var tatt i bruk, men det gikk noe lenger tid, da Leka kirke ble innviet 27.10.1867 og Gravvik kirke 17.9.1875. Ved kgl.res.30.9.1882 ble Leka prestegjeld delt i to sokn, hovedsoknet Leka og annekset Gravvik.

Ministerialbøker 1660-1664; se Nordland, Folda MINI 853.A01. Ministerialbøker 1806-1842; se 780 Kolvereid.

Ministerialbøker

788.A01 1710-1805 11 Ført kronologisk 1710-1805. K fra 1738. MINI 788.A02 1843-1862 02 Avskrift av Kolvereid kirkebok. F 1843-1863. K/V/D 1843-1862.

788.A03 1863-1877 07 F/K/V/D 1863-1877. Fl 1863-1877. Vaks 1863-1867. Dr 1863-1877.

788.A04 1878-1902 09 F/K/V 1878-1901. D 1878-1902. Df 1878-1901. Fl 1878-1901. Utm 1897. Dr 1878-1901.

Klokkerbøker

788.C01 1888-1913 06 F/V 1888-1913. K/D 1888-1912. Df 1890-1911.

789 Gravvik

Historikk: se 788 Leka. Ministerialbøker før 1878; se 788 Leka.

Ministerialbøker

789.A01 1878-1910 06 F/K/V/D 1878-1910. Df 1879-1909. BV 1909, fol 182. Innf 1879-1908. Utf 1878-1910. Innm 1899-1900. Utm 1897.

Klokkerbøker

789.C01 1888-1931 07 F 1888-1931. K 1889-1895, 1902 og 1906-1911. V 1888-1917. D 1888-1918. Df 1889-1898.