Taushetsbelagte opplysninger dreier seg i første rekke om personlige forhold, men kan også være om forretningshemmeligheter og saker av betydning for rikets sikkerhet.

Opplysningene finnes i arkivene fordi det har vært nødvendig for myndighetene å ha dem tilgjengelig i en eller annen sammenheng. Vi har ofte selv gitt myndighetene disse opplysningene. De fleste av oss forutsetter at opplysningene bare brukes til det formål de virkelig trengs, og at de offentlige tjenestemenn og organer som må få kjennskap til opplysningene eller forvalter arkiv med slike opplysninger, ikke bringer dem videre.

Til tross for Arkivverkets formål om at arkivene skal gjøres tilgjengelig for bruk, vil det altså ikke være slik at alle opplysninger og dokumenter kan stilles til disposisjon for alle som ønsker å se dem. I henhold til lovgivning og inngåtte avtaler blir det satt sperrefrister av forskjellig varighet på de deler av arkivene der opplysningene finnes. Hvis det innvilges forsker- eller partsinnsyn, blir det satt strenge betingelser på bruken av opplysningene.