Med få unntak får alle se de opplysninger som gjelder en selv, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 1, § 13 b nr. 1 og § 18 ff. Familiemedlemmer eller andre har ikke rett til partsinnsyn. Unntaket er hvis den kan forevises skriftlig fullmakt fra parten selv.

En person som har behov for å se taushetsbelagte opplysninger i en forvaltningssak for å kunne ivareta sine egne interesser i saken, vil også på visse betingelser kunne få se, eller til og med ha krav på å få se, taushetsbelagte opplysninger om andre personer. Denne adgangen til å gjøre seg kjent med dokumenter kan utøves gjennom fullmektig, for eksempel advokat.

Se her for informasjon om hvordan du søker partsinnsyn