Offentlighetsloven inneholder bestemmelser som gir anledning til å unnta fra offentlighet opplysninger som berører utenrikssaker og forsvars- og sikkerhetssaker (§ 20 og 21).

Den myndighet som utsteder et slikt dokument, gir beskjed om at dette skal unntas fra offentlighet ved å påføre dokumentet en graderingsbetegnelse. Hvilke betegnelser som kan brukes dersom det gjelder rikets sikkerhet, er beskrevet i sikkerhetsloven og varierer fra Begrenset til Strengt hemmelig. Det er bare det organ som har gradert dokumentet, dvs. påført slik betegnelse, som kan oppheve graderinger eller sette graderingen på et lavere nivå.

Ifølge sikkerhetsloven opphører slik gradering automatisk etter 30 år, dersom det ikke er uttrykkelig bestemt at det er nødvendig med gradering for lengre tid. Selv om et dokuments gradering etter sikkerhetsloven opphører, kan det inneholde opplysninger som er taushetsbelagte etter de vanlige bestemmelsene i forvaltningsloven.