Avslag på søknader om innsyn kan alltid påklages til overordnet forvaltningsorgan. Vedtak truffet av Arkivverket kan påklages til Kulturdepartementet.

Ønsker du å klage på et vedtak om innsyn, skal klagen adresseres til den instans som traff vedtaket, i dette tilfellet Arkivverket. Saken vil deretter bli vurdert på nytt av Arkivverket. Dersom Arkivverket opprettholder avslaget vil Arkivverket videresende klagen til Kulturdepartementet for klagebehandling.