Hva kan vi tilby?

Det tar mye tid å gjøre arkivundersøkelser, og vi har begrensede personalressurser til disposisjon. Derfor må vi legge vekt på hva du trenger opplysningene til, og tilpasse vår innsats etter det. Vi deler inn henvendelsene i tre grupper avhengig av formålet med forespørselen- rettigheter, faglige behov og hobby.

Rettigheter
Med rettigheter mener vi spørsmål om personlige forhold (f.eks. biologiske foreldre), saker som vedrører lønn og pensjon (f.eks. fartstid for sjøfolk) og rettigheter til fast eiendom. I slike saker foretar vi regulære arkivundersøkelser.

Faglige behov
Med faglige behov mener vi spørsmål som blir stilt i yrkessammenheng, særlig av profesjonelle forskere, master- og doktorgradsstudenter og journalister. Disse må gjøre undersøkelsene selv, men vi kan gjøre kurante oppslag i arkivene, veilede om kilder og finne frem materiale til kopiering. Vi tar hensyn til geografisk avstand og gir mer hjelp til dem som har vanskelig for å komme og arbeide på lesesalen.

Hobby
Med hobby mener vi alle andre spørsmål, f.eks. om slektshistorie. Vi kan ikke prioritere å legge mye arbeid i slike forespørsler. Vi kan slå opp f.eks. i en folketelling hvis navn og adresse er kjent, men vi har ikke anledning til å gjøre tidkrevende leteundersøkelser. Ellers opplyser vi om hvor brukeren kan finne informasjonen lett tilgjengelig andre steder, for eksempel på bibliotekene eller på Digitalarkivet.

Saksbehandlingstid

Svar blir vanligvis gitt i løpet av 15 virkedager, altså 3 uker. Spørsmål om rettigheter kan ta noe lengre tid, det samme gjelder søknader om adgang til taushetsbelagt materiale. Hvis det ikke lar seg gjøre å besvare henvendelsen innen 15 virkedager, sender vi ut et foreløpig svar med informasjon om når saken forventes ferdig behandlet.

Telefonhenvendelser

Du kan ringe til oss for å få generell informasjon om arkiver, rutiner og åpningstider. Vi mottar også henvendelser om fartstid for sjøfolk og tjeneste i Forsvaret. Andre typer henvendelser mottas kun skriftlig, da vi normalt ikke gjør oppslag i arkivene på grunnlag av opplysninger gitt over telefon.

Taushetsbelagte opplysninger

Søknader om innsyn i taushetsbelagte opplysninger skal sendes skriftlig og signert. Vi godtar ikke søknader sendt som e-post. Vi minner også om at taushetsbelagte opplysninger ikke skal sendes på e-post. Les mer om hvordan du søker innsyn i taushetsbelagte opplysninger.