Departementene i 1814 (RA/S-3899)

Grunnlaget for den senere departementsutviklingen ble lagt ved opprettelsen av Christian Frederiks Regjeringsråd i 1814. I instruksen for Regjeringsrådet 2. mars 1814 ble sakene fordelt mellom fem departement:

  • 1. departement: Finans- og skattevesen, offentlige kasser, det alminnelige regnskapsvesen. 
  • 2. departement: Indre bestyrelse vedkommende det benefiserte gods, de offentlige stiftelser, politi, vei- og telegrafsaker, post- og skyssvesenet, sesjonssaker. 
  • 3. departement: Rettspleien, juridiske spørsmål, bevillinger. 
  • 4. departement: Handels- og tollsaker. 
  • 5. departement: De offentlige håndverks- og fabrikkanlegg, skog- og bergvesen. 

Utenfor departementsstrukturen sto Sunnhetskollegiet (1809-1815), Overprovideringskommisjonen (1812-1814) og de militære kollegiene; Kommissariatskollegiet (1808-1815) og Sjøkrigskommissariatet/Sjøkrigskollegiet (1814-1815). Disse kollegiene tilhørte enevoldstidens forvaltningstradisjon og ble avviklet i løpet av desember 1814-mai 1815. Saksområdene ble dratt inn under de respektive departementene. Opplysningskomiteen (jf. instruksen 2. mars 1814) sorterte heller ikke under Christian Frederiks Regjeringsråd, men foredro sakene direkte for Regenten. Det gjaldt opplysningsvesenet, lærde skoler, allmueskoler og geistlige embeter m.v.

I forbindelse med 1814-jubileet er store deler av arkivet digitalisert. I første omgang (6. mars 2014) publiseres en del protokoller som vil være utstilt i 2014 og således ikke tilgjengelige på Riksarkivets lesesal.

Fa: 1. departement

Fd: 4. departement

  • L0045: Kopibok 5. mars-13. september 1814

Ff: Opplysningskomiteen

Tillegg

  • Se Finn kilde. Alle protokollene skal etter hvert bli tilgjengelige i Finn kilde, slik at brukerne får en samlet oversikt.

Justisdepartementet, Lovkomiteen 1814 (RA/S-1152)

E: Lovarbeider

5. departement for finans-, handels- og tollfaget (RA/S-3893)

Cb: Journaler og overgripende registre, Bilag til journalene