Manuskriptsamlingen (RA/EA-3667)

Manuskriptsamlingen inneholder overveiende originale manuskripter i vid forstand. Med manuskript mener vi her løselig en tekst i original eller kopi, som er håndskrevet eller maskinskrevet. Riksarkivets manuskripter står vilkårlig oppstilt etter de tradisjonelle formater folio, qvarto, octavo og sedecimo. Materialet er for størstedelen av privat proveniens. Men manuskriptene kan inneholde så vidt omfattende emner at de iallfall etter eldre oppfatning synes uegnet til å danne privatarkiver.

F: Manuskripter i folioformat

G: Manuskripter i kvartoformat

H: Manuskripter i oktavoformat