Historiker Halvard Bjørkviks upubliserte manus Det norske krongodset i middelalderen og Det norske krongodset i reformasjonshundreåret er fra november 2014 i sin helhet tilgjengelig på Arkivportalen. Manusene er relevant lesning for historikere, forskere og studenter med middelalder og reformasjonshundreåret som spesiale. Det er Seksjon for privatarkiver i Riksarkivet som har tilrettelagt manusene for publisering. Bjørkviks samarbeidspartnere har sørget for den digitale avskriften, en prosess som beskrives i forfatterens forord.

Disse manusene er produktet av et omfattende grunnforskningsarbeid som Halvard Bjørkvik utførte på 1950- og 1960-tallet. Intensjonen til forskeren var å ferdigstille og klargjøre manuset for utgivelse, men han gikk over i andre krevende stillinger, blant annet ved Norges Lærerhøyskole/Universitetet i Trondheim, deretter ved Norsk Folkemuseum, Norges Museumsforbund og Universitetet i Oslo. Utgivelsen ble derfor aldri realisert. Fagmiljøet har vært henvist til å sirkulere private opptrykk av manusene, som utgjør den eneste samlede fremstilling av de norske krongods.

Halvard Bjørkvik er født i 1924. Han har hatt et langt virke som historiker og organisasjonsmann og er en sentral aktør innen norsk lokal- og kulturhistorie. Riksarkivet har mottatt hans forskningsarkiv. Det er foreløpig uordnet i påvente av ressurser til et ordningsprosjekt. Publiseringen av Det norske krongodset I og II som digitale filer, skjer etter avtale med forfatteren selv.