Riksarkivets diplomsamling omfatter en rekke samlinger og arkiver. De inneholder i hovedsak enkeltstående dokumenter. Så godt som alle middelalderkilder i Riksarkivet inngår i Diplomsamlingen.

Riksarkivet har skannet perioden 1570-1670 fra serien RA-diplom papir. Serien er valgt ut fordi diplomer som skrevet på papir, er de enkleste å håndtere i forbindelse med skanning. Diplomer som er skrevet på pergament, er for eksempel stivere og skjørere. Tidsavgrensingen er valgt fordi de fleste diplomene som er eldre enn 1570, er trykt i Diplomatarium Norvegicum . Serien går fram til og med 1670. Yngre materiale av samme karakter finnes i arkivet Localia.

Sammen med diplomene har vi skannet regester, som gir et kort sammendrag av diplomenes innhold. For perioden 1572-1581 har Seksjon for eldre arkiver også maskinskrevet regestene for alle utrykte diplomer i Riksarkivet og utarbeidet steds- og personregister. Registrene vil dessverre ikke bli kronologisk utvidet, men de er svært nyttige for tidsrommet de dekker.

Diplomene er tilgjengelige gjennom Finn kilde .

Sist oppdatert 9. oktober 2014.