Første versjon av folketellingen 1910 ble gjort tilgjengelig i Digitalarkivet på 100-årsdagen den 1. desember 2010. Versjon 2 ble lagt ut den 29. mars 2011. Det er blitt gjort større eller mindre endringer (korreksjoner m.v.) i hele 488 av de 659 kommunene (74 %) mellom versjon 1 og 2.

Det er ennå ikke avgjort om neste oppdatering av folketellingen 1910 skal komme samlet som en versjon 3 høsten 2011, eller om dataene for de enkelte kommunene skal kunne oppdateres og legges ut uavhengig av hverandre. Uansett vil kildesjekkingen og korrigeringen av grunnlagsfilene, basert på feilmeldinger fra brukerne, skje løpende.

De vesentligste endringene

Kristiania

Det omfattende arbeidet med kompletthets- og kvalitetskontroll av transkriberingen, som ble gjennomført for alle kommuner unntatt Kristiania før utleggingen av versjon 1, er nå gjennomført også for hovedstaden. Noen bygninger på Grev Wedels plass og i Myntgaten, som i versjon 1 var plassert under en fiktiv tellingskrets 018 innenfor Vår Frelsers menighet, er f.eks. funnet å tilhøre tellingskrets 160 for Festningens område og er flyttet dit. Noen uteglemte enkeltpersoner er også føyd til.

I Kristiania er tellingskretsene nummerert innenfor hver menighet, ikke innenfor byen som helhet. De to første sifrene i kretsnummeret angir menigheten. Tellingskrets 082 er f.eks. krets 2 i Sagene menighet (08). Menighetens navn er nå påført i kretspostene, slik at menighetstilhørigheten fremgår ved fremvisning av bosteder og personer.

Sandefjord

Tellingskrets 5-12 (av 12) i Sandefjord, som i sin tid ble uteglemt under transkriberingen, er nå transkribert av RHD og lagt til databasen.

Vossestranden

De siste 4 bostedene og 13 personene i Vossestranden herred i Hordaland har vist seg å være dubletter av bosteder og personer i Kvam herred. De er nå fjernet fra førstnevnte.

Korreksjoner

I tillegg til det ovennevnte er noen hundre feiltranskriberte opplysninger blitt korrigert i versjon 2 av tellingen, etter først å ha blitt sjekket mot kilden. Dette er både feil som er avdekket ved kjøring av maskinelle tester av dataene i Riksarkivet, og feil som er blitt meldt av brukerne gjennom Digitalarkivets korrekturfunksjon.

Beregnet fødselsår og alder

Selv om folketellingen 1910 i utgangspunktet skal oppgi fødselsdato for alle personer, har det ikke alltid vært mulig for tellerne å skaffe disse til veie. Mange personer visste ikke selv når de var født, og det kunne være vanskelig å få tak informasjon om fraværende personer. Derfor er mange tusen personer i tellingen oppført bare med fødselsår, eller enda oftere bare med alder. Ofte var disse opplysningene også omtrentlig angitt, markert med ”ca.” e.l.

Oppgitt alder har konsekvent vært transkribert i merknadsfeltet, der den er til liten nytte. Den er nå systematisk blitt kopiert over til et eget aldersfelt, samtidig som feltet for fødselsdato/-år er fylt ut med et beregnet fødselsår basert på alderen. Dette er i versjon 2 gjort for flere tusen personer, som dermed kan fremsøkes på flere måter enn i versjon 1.  

Eksempel: Dersom en person i kilden er oppgitt som ”ca. 40 aar gml.” (transkribert i merknadsfeltet), er aldersfeltet nå i tillegg utfylt med ”40 ca” og fødselsårsfeltet med ”1870 ca”.

Det vil alltid fremgå på datavisningssidene i Digitalarkivet dersom et fødselsår er beregnet. I søkesystemet og i trefflistene vil beregnede fødselsår bli benyttet som andre fødselsår.

Permanente IDer og nettadresser

Fra og med versjon 2 av 1910-tellingen kan alle IDer knyttet til personer, bosteder osv. i denne betraktes som permanente. For eksempel vil IDen pf01036372009611 for alltid være knyttet til personposten til skuespilleren Hauk Aabel i 1910-tellingen. Videre vil URLen http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036372009611/ i overskuelig fremtid føre til en side i Digitalarkivet der denne tellingens opplysninger om Hauk Aabel og hans nærmeste familie og omgivelser vises frem.