PA 1513 - Norsk Vacuum Oil Company A/S (SAST/A-101918)

27. april 1918 ble det avholdt konstituerende generalforsamling for Norsk Vacuum Oil Company A/S i Oslo. Selskapet var knyttet til Vacuum Oil Company i USA. Stifterne var direktør Harald Nielsen, direktør Ludvig Castberg, direktør Odd Sættem og direktør Ernst Michaelsen fra Vacuum Oil Company i Danmark. Selskapets formål skulle være "handel og agentur samt fabrikation, navnlig av oljer og dermed beslægtede varer". I 1951 slo selskapet seg sammen med Sporveienes Bensindepot NOR A/S og skiftet navn til NOR og Vacuum A/S. I 1957 skiftet selskapet navn til Mobil Oil NOR A/S.

Serie A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1918-1949

Denne serien inneholder to protokoller med referat fra generalforsamlinger og styremøter.Den første protokollen er håndskrevet. Den andre protokoller ser ut til å være en maskinskrevet kopi av den første protokollen, men den er ikke komplett.

PA 1514 - Sporveienes Bensindepot, Norsk Oljeraffineri A/S (SAST/A-101919)

19. mars 1932 ble det holdt konstituerende generalforsamling i Sporveienes Bensindepot, Norsk Oljeraffineri (NOR) A/S. Tilstede var Kristiania Sporveiselskap, A/S Norsk Trafik, advokat N.M. Helliesen og advokat Eivind Eckbo. Selskapet skulle ha hovedkontor i Oslo. Selskapets formål var: "[...] omsetning av bensin, olje og oljeprodukter og hvad dermed står i forbindelse, eventuelt raffinering." John E. Winther ble ansatt som direktør for det nye selskapet. Det første driftsåret ble eiendommen Halvorshavn ved Filtvedt kjøpt. Her ble det bygget kaianlegg og lagertanker for petroleumsprodukter. Det ble også kjøpt inn en 200 tonns tanklekter og to tankbiler for transport. 29. juni 1932 mottok selskapet sin første bensinlast fra Hamburg. Etter dette ble selskapet hovedsaklig forsynt med oljeprodukter fra USA. Samtidig med etableringen av NOR inngikk det nye selskapet og Oslo Sporveier en fem års kontrakt om levering av drivstoff. Det første driftsåret solgte NOR oljeprodukter i Akershus fylke, men i løpet av 1933 etablerte selskapet tankanlegg i Lillehammer, Kristiansand, Sarpsborg og Ålesund. I 1933 overtok også NOR 16 pumpestasjoner og inngikk kontrakter om levering av bensin og petroleum til flere pumpestasjoner på Østlandet. Fram til 1938 etablerte NOR mange flere tankanlegg og pumpestasjoner fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord. I 1937 etablerte NOR to datterselskap for å ivareta selskapets interesser på Vestlandet og i Trøndelag. Vestenfjeldske Oljeselskap, NOR A/S med hovedkontor i Haugesund fikk ansvaret for markedet mellom Kristiansund og Flekkefjord. Nordenfjeldske Oljeselskap, NOR A/S med hovedkontor i Trondheim fikk ansvaret for markedet fra Kristiansund og hele Nord-Norge. I 1945 gjenopptok NOR kontakten med amerikanske oljeleverandører og sikret seg kontrakt på leveranser fra Sinclair Refining Co. I 1946 kjøpte selskapet to tankbåter som ble satt i kysttrafikk. Fram til 1951 utvidet selskapet også driften nord for Trondheim og bygget et nytt tankanlegg i Bodø. I 1951 slo NOR seg sammen Norsk Vacuum Oil Company og dannet selskapet NOR og Vacuum A/S. I 1959 ble de siste norske aksjonærene kjøp ut og selskapet fikk navnet Mobil Oil Norge.

Serie A: Møtebøker 1932-1951

Denne serien inneholder: en protokoll med referat fra styremøter og årsberetninger, to protokoller med referat fra arbeidsutvalget.

PA 1515 - Turistgarasjen A/S (SAST/A-101920)

Turistgarasjen A/S ble stiftet i Trondheim 3. februar 1937. Stifterne var O. Eidem, Torbjørn Haug, Håvard Farstad, Oskar Kleveland, Lars (uleselig etternavn), Johan J. (uleselig etternavn). Formålet for selskapet var "salg i smått av bensin og smøreolje og utleie av garasje". Bedriften ble startet spesielt for O. Eidem sitt rutebilselskap Autobuss A/S. Selskapet ble knyttet opp mot Sporveienes Bensindepot NOR gjennom Centrum Bilpark A/S i Trondheim som var garantist for startlånene til Turistgarasjen. 27. november 1958 ble det bestemt at Mobil Oil NOR A/S skulle overta aksjene.

Serie A: Forhandlingsprotokoller 1937-1958

Denne serien består av en forhandlingsprotokoll med referat og årsberetninger for bedriften.

PA 1516 - Nor Hotellkompani A/S (SAST/A-101921)

Nor Hotellkompani A/S ble stiftet i Oslo 15. oktober 1948. Stifterne var Forenede Industrier A/S, Olaf Eckbo, Sporveienes Bensindepot NOR A/S, Nils W.K. Eckbo, Finn Blakstad og Dankert Mellbye. Selskapet formål skulle være "Erhvervelse av fast eiendom, oppførelse av hoteller, hotelldrift og hvad hermed står i forbindelse". Det ble etablert et hotell i Oppdal i 1949. Driften av hotellet gikk ikke så godt som forventet. På en ekstraordinær generalforsamling 24. november 1954 ble det bestemt at alle aktiva skulle overføres til selskapet NOR og Vacuum A/S og at NOR Hotellkompani deretter skulle avvikles.

Serie A: Referatprotokoller 1948-1955

Denne serien består av en protokoll med referat fra generalforsamlinger og styremøter.

PA 1517 - A/S Strømsø Bensinstasjon (SAST/A-101922)

Strømsø Bensinstasjon ble stiftet i Drammen 24. mars 1933. Stifterne var Wilhelm Olsen jr., Olav Hansen, Peder Espeseth og Sigurd B. Iversen. Selskapets formål var å drive en bensinstasjon i Drammen. Wilhelm Olsen kjøpte aksjemajoriteten med 22 av 40 aksjer i Strømsø og ble alene valgt til styre for bensinstasjonen. Han inngikk også kontrakt med om levering av bensin til bensinstasjonen. Wilhelm Olsen drev også flere bensinstasjoner i området rundt Drammen. I mars 1934 gikk Wilhelm Olsen konkurs og hans aksjer i Strømsø Bensinstasjon ble solgt til Sporveienes Bensindepot, NOR A/S. NOR overtok som leverandør av bensin til Strømsø og finansierte flere utvidelser av bensinstasjonen. I 1937 ble det bygget en garasje med smøre- og vaskehall i tilknytning til bensinstasjonen. Driften av Strømsø Bensinstasjon gikk ikke så bra som forventet og inntjeningen var dårlig. I 1941 overtok NOR alle aksjene i selskapet og bestemte at Strømsø Bensinstasjon skulle avvikles.

Serie A: Referatprotokoller 1933-1941

Denne serien består av en protokoll med referat fra generalforsamlinger og styremøter.

PA 1518 - Tromsø Depotkompani NOR A/S (SAST/A-101923)

Tromsø Depotkompani NOR A/S ble stiftet i Tromsø 21. august 1939. Stifterne var W. Holmboes Kulhandel ved W. Holmboe og Sporveienes Bensindepot NOR A/S ved direktør Eckbo. Selskapets formål var "innkjøp og drift av eiendommen Fr. Nansenspl. 1a i Tromsø, utleie av eiendommen til lagerplass til kull, olje, salt m.v., lossing og utlevering av disse varer, samt oppførelse av oljetanker og kullkran og hvad derved står i forbindelse". Arbeidet med å klargjøre eiendommen for drift kom i gang på slutten av 1939. Arbeidet ble forsinket under andre verdenskrig og først i 1946 var området ferdig planert og to tanker for olje kommet på plass. Kullkranen som var tiltenkt området ble ikke levert og salg av kull kunne ikke starte umiddelbart etter krigen. Den 2. juni 1959 ble det på en ekstraordinær generalforsamling bestemt at Mobil Oil Nor A/S skulle få overta alle aktiva og passiva i selskapet og at Tromsø Depotkompani NOR A/S skulle avvikles.

Serie A: Styremøter 1939-1959

Denne serien består av en protokoll med referat fra styremøter.

PA 1519 - Nordenfjeldske Oljeselskap, NOR A/S (SAST/A-101924)

Nordenfjeldske Oljeselskap, NOR A/S holdt konstituerende generalforsmaling i Trondheim 8. september 1937. Stifterne var disponent Lars Sæter, J.J. Sæter, brukseier John Grimsmo, disponent O. Eidem, Turistgarasjen A/S og Sporveienes Bensindepot NOR A/S. Selskapets formål skulle være "omsetning av bensin, petroleum, solarolje, smøreolje og lignende produkter, som innkjøpes sammen med Sporveienes Bensindepo NOR A/S, Oslo". Selskapet bygget ut et salgsnettverk med bensinstasjoner og tankanlegg i Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal og Nordland. Selskapet var deleid og samarbeidet tett med Sporveienes Bensindepot NOR. Sammenslåingen av Norsk Vacuum Oil Company og Sporveienes Bensindepot NOR til NOR og Vacuum A/S i 1951 fikk derfor virkning på Nordenfjeldske Oljeselskap. Selskapet begynte å selge produkter fra det amerikanske Secony Vacuum Oil Company (senere Mobil Oil). I 1958 ble det bestemt at Nordefjeldske Oljeselskap skulle slås sammen med Mobil Oil NOR og i 1962 ble selskapet endelig oppløst.

Serie A: Møtebøker 1937-1962

Denne serien består av en protokoll med referat fra styremøtene og årsberetninger.

PA 1583 - Norsk Agip AS (SAST/A-102405)

PA 1740 - Amoco Norway Oil Company (SAST/A-102405)

PA 1766 - Hess Norge AS (SAST/A-102451)

Oppdatert 10. mars 2016.