PA 1512 - Esso Exploration and Production Norway Inc. (SAST/A-101917)

Esso Exploration Norway Inc. ble formelt opprettet av Standard Oil Company (New Jersey), senere Exxon Corporation, 1. juni 1965. Richard J. Loeffler ble utpekt som selskapets første sjef og kom til Norge i mai 1965. Ved tildelingen av de første konsesjonene på norsk kontinentalsokkel 13. april 1965 fikk selskapet tildelt de tre første lisensene. 19. juli 1966 boret boreriggen "Ocean Traveller" selskapets første letebrønn på norsk sokkel. Selskapet fortsatte leteboringen og fant små mengder olje i flere letebrønner. Etter hvert som oljeproduksjonen kom i gang på norsk sokkel deltok Esso Exploration som medeier i flere lisenser, blant annet Statfjord, Sleipner, Odin, Balder, Jotun, Grane og Brage. Selskapet fikk først hovedkontor i Stavanger sentrum og senere på Forus utenfor Stavanger.

På begynnelsen av 1980-tallet var selskapet medeier i tolv lisenser og operatør på syv lisenser på norsk sokkel. Selskapet hadde også utvidet med regionkontor i Bergen og distriktskontor i Harstad. I 1985 ble alle Esso-selskapene i Norge omorganisert. Ansvaret for alle Essos oljeaktiviteter, deriblant leting og produksjon, ble samlet i selskapet Esso Norge A/S. Alle ansatte i Esso Exploration ble overført til det nye selskapet. Esso Exploration ble stående igjen uten ansatte, men med finansielt ansvar for Essos aktiviteter på norsk kontinentalsokkel. I 1999 fusjonerte Exxon Corporation og Mobil Corporation internasjonalt til ExxonMobil Corporation. I Norge overtok det nye selskapet eierskapet av de norske datterselskapene i Esso og Mobil organisasjonen. Esso og Mobils organisasjoner i Norge ble deretter integrert med hverandre.

Serie Aa: Styredokumenter 1965-1993

Denne serien inneholder referater fra styremøter, aksjonærmøter og generalforsamlinger. Det er også vedtekter for selskapet her.

Serie Ea: Sak og korrespondanse, 1962-1984

Denne serien inneholder forskjellig sak- og korrespondansemateriale og arkivmateriale som omhandler selskapets aktiviteter. Første del av serien inneholder brønnrapporter fra selskapets første leteboringer på norsk sokkel. Her er det også materiale angående deling av brønndata, geologiske rapporter, forhandlinger, samarbeid og avtaler med andre selskaper, leteboringsprogram og prosjektrapporter fra leteboringen. Serien inneholder innkommende og utgående telekser og korrespondanse med Houston, Oslo, North Sea Operators Committee, andre Essoselskaper i Europa og underleverandører. Det er korrespondanse med norske myndigheter og grunnlagsmateriale for deltagelse i konsesjonsrunder. Det er materiale fra forskjellige underkommiteer i selskapet, miljøvernarbeid, opplæring av personell, personellbehov og forskning.

Oppdatert 10. mars 2016.