Industridepartementet, Oljekontoret (SAST/A-101348)

Før opprettingen av Oljedirektoratet (OD) var behandlingen av statlige kontinentalsokkelsaker lagt til Bergverkskontoret i Industridepartementet. Et kontinentalsokkelutvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens res. 8. november 1963 bisto Industridepartementet i utarbeidelse av lover og bestemmelser. Ved kgl. res. 9. april 1965 ble Statens Oljeråd opprettet. Oljerådet bistod Industridepartementet som rådgivende organ vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på sokkelen. I første konsesjonsrunde var Statens Oljeråd konsesjonsgivende myndighet. På grunn av stor økning i saksmengden ble det i 1966 opprettet et eget oljekontor i Industridepartementet.

Det er arkivmateriale fra disse virksomhetene som presenteres her. Ved opprettelsen av OD i 1972, ble dette arkivmaterialet overført fra Industridepartementet, fordi OD trengte dette for å kunne utføre sine oppgaver. Arkivene ble på et tidspunkt ordnet etter ODs arkivnøkkel. Materialet ble avlevert fra Oljedirektoratet til Statsarkivet i Stavanger.

Serie Da L1 inneholder selve arkivnøkkelen (side 1-44). Resten av serie Da inneholder dokumentene som er ordnet i henhold til denne arkivnøkkelen.

Serie Da: Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel, 1963-1975

Serie Db: Saksarkiv ordnet uten nøkkel, 1963-1973

Serie Di: Saksarkiv Deep Water Pipeline, 1972-1975

Oppdatert 10. mars 2015.