PA 1534 - Østlandske Petroleumscompagni A/S (SAST/A-101954)

A/S Østlandske Petroleumscompagni (ØPC) ble stiftet 29. oktober 1892 og startet sin virksomhet 1. mai 1893. Selskapet ble stiftet av oljefirmaet A. Hiorth ved innehaver Andreas R. Lind, samt grossererne F. Mørch-Reiersen og Otto Pedersen. Blant stifterne var det også representanter fra Det Danske Petroleums Aktieselskap (DDPA), som hadde kontakt med Standard Oil Company i USA. Alle petroleumsproduktene ble i starten kjøpt av DDPA.

På stiftelsesmøtet ble det bestemt at Østlandske Petroleumscompagni per 1. mai 1893 skulle overta petroleumsbeholdningene til A. Hiorth, F. Mørch-Reiersen og Otto Pedersen. Samtidig skulle det nye selskapet kjøpe enkelte faste eiendommer som de tre stifterne eide, blant annet tankanlegget på Steilene i Oslofjorden. Selskapet solgte petroleumsprodukter på hele Østlandet og langs kysten til og med Agderfylkene.

Under første verdenskrig skapte det vanskeligheter at ØPC måtte gå gjennom DDPA når de ville importere petroleumsprodukter og den norske regjering ba derfor om at ØPC skulle opprette direkte kontakt med Standard Oil Co. Dette ble gjort på et møte i London 15. august 1919. Representanter fra Standard Oil Co., DDPA, ØPC og Vestlandske Petroleumscompani (VPC) ble enige om at Standard Oil Co. skulle overta DDPA sine aksjer i VPC og ØPC. Det ble også bestemt at det i Norge skulle inngås et økonomisk samarbeid mellom VPC, ØPC, Vallø Oljeraffineri og Norsk-Amerikansk Petroleumscompani (Napco). I 1922 ble "Den store direksjon" opprettet for å koordinere arbeidet i de fire selskapene.

Samarbeidet mellom de fire hadde en rekke svakheter. I 1934 ble det bestemt at ØPC skulle overta eierskapet i de tre andre selskapene, men at selskapene skulle bestå som egne enheter. Denne endringen førte til et tunggrodd og vanskelig system å administrere. For å lette driften ble derfor Napco innlemmet i VPC 1. januar 1949 og opphørte som eget selskap. ØPC og Vallø Oljeraffineri, som hadde skiftet navn til Norsk-Amerikansk Mineraloljecompagni (Namco), gjorde det samme 1. januar 1951. Namco gikk inn i ØPC og opphørte som eget selskap. Østlandske Petroleumscompani stod da igjen som eier av Vestlandske Petroleumskompani. I 1953 ble det bestemt at ØPC og VPC skulle slås sammen slik at det kun stod igjen et selskap med bånd til Standard Oil Co. i Norge. Samtidig skiftet det nye selskapet navn til Aksjeselskapet Norske Esso.

Serie Aa: Møtebøker og referatprotokoller

Seriebeskrivelse: Denne serien inneholder referater fra generalforsamlinger og referatprotokoller fra direksjonen og disponentkomiteen. Serien inneholder også protokoller fra Den Administrerende Direksjon som administrerte de fire samarbeidende selskapene Vestlandske Petroleumskompani, Norsk-Amerikansk Petroleumskompani og Valløy Oljeraffineri. Det er også protokoller fra etter ØPC gikk over til Aksjeselskapet Norske Esso.

Oppdatert 6. februar 2014.