Statoil ASA (SAST/A-101656/0001/)

Etter et enstemmig vedtak i Stortinget 14. juni 1972 ble Den norske stats oljeselskap A/S formelt etablert 18. september 1972. Selskapet ble opprettet som et aksjeselskap der staten var eneeier. Den norske stats oljeselskap A/S, senere også kalt Statoil, skulle være statens forretningsmessige ”arm” på petroleumssektoren og deltok etter hvert direkte i alle ledd i petroleumsindustrien.

Fra opprettelsen i 1972 og utover utviklet Statoil seg fra et lite selskap til et verdensomspennende konsern. Statoil ble gradvis et fullt integrert oljeselskap, og den ledende aktøren på norsk kontinentalsokkel. Utviklingen av Statoil har gått parallelt med utviklingen av Norge som en oljenasjon, og de to er uløselig knyttet sammen.

Serie Aba

Serie Dm: Statfjordarkivet 1973-1988

Statfjord-feltet ble funnet av Mobil Exploration Norway i 1974. Mobil var operatør på feltet fra starten og fram til Statoil overtok operatøransvaret 1. januar 1987. Ved overføringen av operatøransvaret for Statfjord-feltet ble også store deler av Mobils arkiver fra feltet overført til Statoil. Statfjordarkivet- serien inneholder blant annet korrespondanse, rapporter, avtaler, kontrakter, notater og forskjellige manualer. Mesteparten av materialet omhandler plattformene Statfjord A og Statfjord B. Det er også noe materiale som omhandler plattformen Statfjord C.

Utvalget her består av rapporten ”Hovedplan for overføring av operatøransvaret for Statfjord og lisens 037”, korrespondanse og notat rundt dåpen av Statfjord A, en studie av ”dropped object” og logg/rapport fra brannen i skaftet på Statfjord A 25. februar 1978.

Serie Eda: Statfjord Satellitt Produksjon STSP 1973-1995

Materialet i denne serien omhandler Statoils "Statfjord satellite project" (SSP). I følge Sektorhåndboken til Statfjord Satellitt Produksjon (STSP) datert mars 1991: "Utbyggingen av Statfjord Satellitter omfatter havbunnsinnstallasjoner på Statfjord Nord og Statfjord Øst, tilhørende rørledninger og kontrollkabler samt modifikasjonsarbeider på Statfjord C. Det skal bores 6 produksjonsbrønner og 4 vanninjeksjonsbrønner for hvert av feltene, samt tilrettelegges for ytterlige 2 fremtidige produksjonsbrønner fra hvert felt."

Statoil hadde eierskap i prosjektet sammen med Petoro, Exxon Mobil, ConocoPhillips og Shell. Kontrakten ble tildelt i 1992. Innholdet i serien er i all hovedsak datert mellom 1990 og 1995, men det finnes enkelte dokument fra 70- og 80- tallet Innholdet i materialet varierer mellom å handle om Statfjord Nord (STN), Statfjord Øst (STØ), Statfjord C (STC). Utvalget her består av engelske versjoner av Plan for utbygging og drift (PUD) for Statfjord Øst og Statfjord Nord fra 1989.

Serie Edb: Loggbøker fra Statfjordplattformene 1977

Loggboken er ført for perioden april til august 1977 og dekker blant annet utslep og plassering av Statfjord A plattformen.

Serie Edd: Manualer, prosedyrer, rutiner, håndbøker og referansemateriell 1976-1993 

Innholdet i denne serien består av utkast, revisjoner og redigerte utgaver av diverse manualer, prosedyrer, rutiner, håndbøker og referansemateriell for Statfjorddivisjonen/ Driftsdivisjon Stavanger (DDS). Serien består av materiale skapt av Mobil før operatørskifte på Statfjord i 1987, og av Statoil i tiden etter dette.

Serie Zd: Presseklipp 1973-2001

Denne serien består av presseklipp. Noe er samlet gjennom Argus og resten samlet av Statoil. Deler av serien er ordnet tematisk, mens resten er ordnet kronologisk etter dato og årstall, eller bare årstall. Utvalget her består av presseklipp som omhandler streiken på Statfjord i 1981.