Tinglysingsmateriale er pantebøker og tilhørende panteregister. Dette er materiale som er sterkt etterspurt av eiendomsmeklere og advokater, men også av privatpersoner. Digitalisering av tinglysingsmateriale ble derfor prioritert høyest etter at kirkebøkene var ferdig digitalisert i 2007.

Statsarkivene hadde i utgangspunktet pantebøker og panteregister fram til og med 1935, for noen embeter lenger fram i tid. Nesten alt fantes på mikrofilm og kunne skannes fra disse. De viktigste unntakene var pantebøker og panteregister fra en del embeter under Statsarkivet i Trondheim og enkelte panteregister i stort format fra Statsarkivet i Oslo.

Skanningen fra mikrofilm ble avsluttet i 2008, og statsarkivene sto for indekseringen. En foreløpig brukertjeneste for fremvisning av og navigering i skanna tinglysningsmateriale ble lansert våren 2008. Materialet som ikke fantes på mikrofilm, har blitt skanna på bokskanner og bunkeskanner i etterkant. Indekseringsarbeidet er såpass tidkrevende at ikke alt har blitt publisert ennå.

Våren 2009 ble det gjort avtale med Statens kartverk om avlevering av pantebøker for perioden 1936-1950. Om lag 3500 pantebøker ble sendt til Riksarkivet for digitalisering og publisering i Digitalarkivet. Deretter ble pantebøkene fordelt på de respektive statsarkivene. I tillegg fikk Arkivverket tillatelse til å overta Gammel grunnbok fra infoland.no. Gammel grunnbok er registeret til tinglyst materiale 1936-1989. Mikrofilmene med Gammel grunnbok ble skannet i Riksarkivet 2009-2010.