Statsarkivet på Hamar har digitalisert de fem eldste elevprotokollene fra arkivet Toftes Gave (SAH/SKOLE-007).

Fc Elevprotokoller 1841-1925

Historikk

Toftes Gave ble stiftet av grosserer Andreas Tofte 12. august 1842 på Grønland i Aker. Toftes Gave skulle være en rednings-, forbedrings- og forsørgelsesanstalt for eldre, forsømte barn av begge kjønn. I 1846 ble anstalten flyttet til Helverschaus løkke og senere til Munkedamsveien 37 i Kristiania, hvor grosserer Tofte hadde fått oppført nye lokaler. Stiftelsen ble skjenket til Kristiania kommune ved gavebrev 20. mars 1847. Det var ved denne anledningen det ble bestemt at anstalten skulle bære navnet Toftes Gave. I 1860 ble det opprettet en anstalt på Risebro i Ullensaker.

Toftes Gave ble flyttet til gården Sund på Helgøya i 1877. Den nye anstalten skulle bygges slik at den fylte de krav kapittel 6 § 8 i straffeloven av 20. august 1842 stilte til anstalter for kriminelle barn. Stortinget bevilget penger til byggearbeidene. Etter planene skulle den nye anstalten oppta 120 gutter, hvorav 40 etter straffelovens bestemmelser. Toftes Gave ble med det et grensetilfelle mellom skolehjem og fengsel.

Anstalten skulle først og fremst dekke behovene til Kristiania, Aker og andre bidragsytende kommuner. Var det plass, kunne også gutter fra andre kommuner opptas. Kvoten på 40 plasser for kriminelle gutter skulle etter Justisdepartementets sirkulære 25. april 1879 fordeles mellom følgende jurisdiksjoner: Kristiania, kjøpstedene i Smålenene og Buskerud, Hamar, Lillehammer og Gjøvik, samt Aker, Hamar, Nordre Hedemarken og Toten, Vardal og Biri sorenskriverembeter. Fra 1888 ble dette endret, slik at det nå skulle omfatte Kristiania og Hamar stifter i sin helhet.

Toftes Gave ble omlagt i 1900 som følge av loven av 6. juni 1896 om forsømte barn. Nå ble anstalten innrettet som alminnelig skolehjem av mildere type (for forsømte og kriminelle gutter i alderen 6-18 år). Ved kongelig resolusjon 17. september 1900 ble Toftes Gave godkjent som skolehjem. I formålsparagrafen (§ 2) het det: "Hjemmets Formaal er ved Undervisning, ved passende Arbeide og Bekjæftigelse og i det hele ved en i kristelig Aand ledet Opdragelse at uddanne saadanne Gutter til hæderlige og nyttige Medlemmer af Samfundet."

Alle skolehjem var underlagt Kirke- og Undervisningsdepartementets kontroll. Som skolehjem var Toftes Gave beregnet å ha opp til 150 elever - fortrinnsvis fra Kristiania og Aker. Anstalten skulle bestyres av et representantskap på 12 medlemmer og en direksjon på fem medlemmer. Representantskapet skulle velges av Kristiania formannskap og fattigstyre og av bidragsyterne for øvrig. Direksjonene skulle ha sete i Kristiania. Den skulle føre den direkte kontroll med hjemmets virksomhet, økonomi, regnskaper og forvaltning, samt utarbeide instrukser og sørge for årsberetninger. Representantskapet tilsatte en forstander (bestyrer) som skulle være daglig leder av skolehjemmet. Forstanderen skulle overfor elevene utøve den myndighet som loven om forsømte barn tilla skolehjemsbetyrere. Vergerådene kunne beslutte at et barn skulle innsettes i skolehjem, men forstanderen kunne motsette seg dette (i samråd med direksjonen). Forstanderen kunne også avgjøre om en elev skulle slippes ut for godt eller på prøve, men han måtte føre et visst tilsyn med den utskrevne og om nødvendig ta eleven tilbake til skolehjemmet. Ved skrivelse fra Kirke- og undervisningsdepartementet 17. oktober 1900 ble reglementene for bespisning, bekledning og straffer ved Toftes Gave godkjent.

Toftes Gave ble nedlagt som skolehjem 1. juli 1949. De elevene som da var ved hjemmet, ble overført til Bastøy.