Agdesiden dombok 1636

Lagtingsprotokoller: Agdesiden dombok 1636

Agdesiden dombok 1636 utgjør én håndskrevet protokoll i folioformat i arkivet etter Kristiansand lagdømme, og er blant de eldste bevarte lagmannsprotokoller i Norge.

Av i alt 55 saker er det hele 35 eiendomssaker som fordeler seg på tvister om eiendomsgrenser, åbot, gjenbygsling og åsete, samt skifter som gjaldt odelsgods, pantegods og annet jordegods. De resterende 20 sakene dreide seg om kosthold og reiseutgifter, skatte- og tiendeytelser, tollsvik ved tømmerutførsel, fiskekvoter, skogshogst og sagbruk, leie av kirkekyr, skysskafferi og injurier.

Denne kildeutgaven vil ikke bare kunne gi svar på spørsmål om eiendomsforhold i Agder på 1630-tallet, men også om slektskap og eiendomsforhold tilbake til 1500-tallet. Skriftlige atkomstbrev (hjemmelsbrev) og odelsskifter finnes gjengitt både fra 1400- og 1500-tallet.

Part i sakene (enten som saksøker eller saksøkt) fordeler seg slik mellom ulike samfunnsgrupper:

- Bøndene er part i over halvparten av alle saker, og i nærmere to tredjedeler av eiendomstvistene.
- Handelsmenn er part i sak i en fjerdedel av alle saker, og i en femtedel av eiendomstvistene.
- Offentlige tjenestemenn (lensherre, fogd, sorenskriver, toller), er part i ca. en femtedel av alle saker og eiendomstvistene.

Ved utgivelsen av denne domboka foreligger samtlige norske lagtingsprotokoller fram til 1636 i trykte kildeutgaver.

Ved K. Julien og O. Sandaaker, Oslo 1998

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00