Kirkeordinansen av 1607. Forordning om ekteskapssaker gitt 1582

Kirkeordinansen av 1607
 og
 Forordning om ekteskapssaker gitt 1582

Faksimileutgave; opprinnelig trykt i København 1607.

Fra tittelbladet:

"En Kircke Ordinans / Huor effter alle / Baade Geistlige oc Verdslige vdi Norgis Rige / skulle sig rette oc forholde / Giffuit Aar 1607.
Her hoss findis oc Trycket
Forordning om Ecteskabs Sager / Huor effter alle Capitteler vdi Norge skulle haffue sig at rette / Giffuit Aar 1582."

Oslo 1985

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00