Norske supplikker 1660–1662, I

Norske supplikker 1660–1662, I

I forbindelse med arvehyllingen av den dansk-norske kongen 5. august 1661 ble det lagt fram en lang rekke søknader og klagebrev fra norske byer og bygder og fra enkeltpersoner.

Byene og ladestedene drev et intenst arbeid fram til sommeren 1662 for å sikre sine interesser på best mulig måte i form av byprivilegier. Samtidig la en rekke borgere fram sine klager. Både suplikkene som ble levert i forbindelse med hyllingen og de mange dokumentene som kom inn seinere, gjengis i denne utgaven, samt det generelle privilegiebrevet for byene av 30.07.1662 og de enkelte byenes privilegiebrev av samme dato.

Materialet har i større eller mindre grad tilknytning til arvehyllingsmøtet i Christiania i 1661, som er behandlet i Aktstykker til de norske stændermøders historie III (også tilgjengelig i Nettbutikken). Men ettersom supplikkene ikke ble tatt opp til behandling på møtet som stendene var innkalt til, valgte man å gi ut supplikkene som en egen publikasjon.

Av praktiske hensyn er stoffet fordelt på 2 bind. Bind I inneholder supplikkene fra byer og ladesteder. Resten av stoffet, supplikkene fra landdistriktene, fra offiserer, ryttere og soldater og diverse supplikker fra enkeltpersoner, er plassert i bind II, som avsluttes med sak- og navneregister for begge bindene.

Ved V. Eriksen og R. Fladby, Oslo 1988

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 250,00