Termini Juridici

Jens Bjelke, Termini Juridici I, Tekst 

Dette er en faksimileutgave av Jens Bjelkes bok, opprinnelig trykt i 1634.

I boken gjengis innholdet av den danske og den norske lov, summarisk og på vers. I tillegg inneholder boken en fortegnelse over juridiske termer, fra dansk og norsk lov, med forklaring på dansk og latin og med henvisning til lovene. Termini Juridici regnes derfor også for å være den første norske ordboken.

Tittelbladet fra utgaven av 1634 lyder slik:

"Den Danske oc Norske Lougs des Summariske Indhold offuer huert Capittel i samme Lower Verss. oc Rytmicè forfattet.

Med en Taffle eller Register derhoes paa alle de Danske oc Norske Mørcke Glosser oc Juridiske Terminis som begge Lower indeholder sampt andre Tractater oc Landzens Brug medgiffver / Ihuert Rige Danmarck oc Norge.

Med deris Rette oc vdførlige Forklaring."

Ved S. Kolsrud, Oslo 1952

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 200,00