Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I

Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I
indeholdende Bidrag til Norges Historie af utrykte Kilder

Innholdsfortegnelse bind I:

 1. Historiske Optegnelser af Carl Deichman
 2. Andragende fra Kjøbstædernes Deputerede ved Arvehyldningen 1661
 3. Den almindelige Landscommission 1661
 4. Bidrag til Oplysning om Norges Folkemængde, Skattevæsen, Handel osv. i Tiden nærmest før Reformationens Indførelse. (Meddelt af I. E. Sars)
 5. Prinds Christians Hyldning i Norge 1656
 6. By-Vedtægter fra det sextende og syttende Aarhundrede
 7. De norske Committeredes Erklæring om Norges Indkomst og Vilkaar 1662
 8. Statholder U. F. Gyldenløves Forslag angaaende Justitien, Militsen, Indkomsterne og Handelen i Norge 1666
 9. Statholder Gyldenløves og Jørgen Bjelkes Betænkning angaaende Norges Administration 1670
 10. Forhandlinger om Oprettelse af en Bank i Norge 1760–1773
 11. Navne-Register
 12. Sag-Register

Bind I består av 3 hefter; hefte 1 i begrenset antall. Angitt pris gjelder samlet for hele bindet.

Bind II og III i denne serien er også tilgjengelig i nettbutikken.

Christiania 1865–1870

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 250,00