Norge og stormaktene 1906–14

Norge og stormaktene 1906–14, I
Aktstykker i Det Kgl. Utenriksdepartements arkiv

Fra utgivers forord:
Da Utenriksdepartementet i 1952 sendte ut første bind av serien "Skrifter utgitt av Det Kgl. Utenriksdepartements arkiv", stillet Departementet i utsikt at dokumentene vedrørende integritetstraktaten 1907 og Nordsjø-deklerasjonen 1908 skulle bli offentliggjort i samme serie. Den publikasjon som her foreligger, var opprinnelig planlagt som en utgave av aktene vedrørende forhandlingene om integritetstraktaten. Denne sak henger imidlertid nøye sammen med Nord- og Østersjøspørsmålet og ruller dessuten opp hele forholdet til Sverige i årene etter unionsoppløsningen. Under arbeidets gang fant jeg det derfor formålstjenlig å endre bokens plan. En sammenhengende, kronologisk ordnet rekke dokumenter omfattende tidsrommet 1906–1914 – mente jeg – ville på en bedre måte sette integritetstraktaten inn i sin rette historiske sammenheng og samtidig gi et fullstendigere billede av Norges mellomfolkelige stilling i denne periode.

Det er første bind i denne serie som nå offentliggjøres. Rekken av aktstykker er ført frem til ca. 1. oktober 1907 og omhandler først og fremst integritetstraktaten.

Skrifter utgitt av Det Kgl. Utenriksdepartements arkiv nr. 3

Ved R. Omang, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1957

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 100,00