Regesta Norvegica II

Regesta Norvegica II. 1264–1300,

Hensikten med serien Regesta Norvegica er å gi en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie. Det dreier seg om brev og andre dokumenter, bevarte og tapte, trykte og utrykte, som har med Norge, nordmenn og norske forhold å gjøre. Verket gir korte sammendrag (dvs. regester) av innholdet i hvert dokument, det gir opplysninger om datering og utstedelsessted, om oppbevaringssted, arkivsignatur, trykkested m.m. Kort sagt er Regesta Norvegica en samling regester eller sammendrag av middelalderdokumenter som har eller kan ha betydning for norsk historie i vid forstand.

Det er til nå kommet ut 10 bind i serien. De dekker perioden 822–1430 og inneholder nærmere 13.000 regester. Det arbeides for tiden med å føre verket fram til rundt 1440.

Regesta Norvegica II dekker perioden 1264-1300.

Ved N. Bjørgo og S. Bagge, 1978

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 240,00