Regesta Norvegica IX

Regesta Norvegica IX. 1405–1419

Hensikten med serien Regesta Norvegica er å gi en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie. Det dreier seg om brev og andre dokumenter, bevarte og tapte, trykte og utrykte, som har med Norge, nordmenn og norske forhold å gjøre. Verket gir korte sammendrag (dvs. regester) av innholdet i hvert dokument, det gir opplysninger om datering og utstedelsessted, om oppbevaringssted, arkivsignatur, trykkested m.m. Kort sagt er Regesta Norvegica en samling regester eller sammendrag av middelalderdokumenter som har eller kan ha betydning for norsk historie i vid forstand.

Det er til nå kommet ut 9 bind i serien. De dekker perioden 822-1419 og inneholder ca 11.700 regester. Det arbeides for tiden med å føre verket fram til rundt 1440.

Regesta Norvegica IX dekker perioden 1405–1419, da bl.a. dronning Margrete dør og Erik av Pommern overtar styret. Det mest kjente dokumentet i dette bindet er dronningens instruks til kong Erik i anledning hans kroningsferd i Norge i 1405. Flere av regestene gjelder korrespondanse mellom den engelske kongen og det skandinaviske kongehus i forbindelse med kong Eriks ekteskap med prinsesse Filippa. Andre regester gjelder strid mellom hansakjøpmenn og engelske kjøpmenn i Bergen. Her er også mange brev fra Vatikanet.

Ved G.I. Pettersen, Oslo 2010

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00