Regesta Norvegica VIII

Regesta Norvegica VIII. 1391–1404

Hensikten med serien Regesta Norvegica  er å gi en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie. Det dreier seg om brev og andre dokumenter, bevarte og tapte, trykte og utrykte, som har med Norge, nordmenn og norske forhold å gjøre. Verket gir korte sammendrag (dvs. regester) av innholdet i hvert dokument, det gir opplysninger om datering og utstedelsessted, om oppbevaringssted, arkivsignatur, trykkested m.m. Kort sagt er Regesta Norvegica  en samling regester eller sammendrag av middelalderdokumenter som har eller kan ha betydning for norsk historie i vid forstand.

Det er til nå kommet ut 9 bind i serien. De dekker perioden 822-1419 og inneholder ca 11.700 regester. Det er planlagt å føre verket fram til rundt 1435.

Regesta Norvegica VIII dekker perioden 1391–1404. Dronning Margrete var aktiv regent i denne perioden og mange av regestene refererer derfor til henne. Her er også mange brev fra Vatikanet; de omhandler gjerne klostergods og andre kirkelige forhold i Norge. Lübeck var en av mange andre utenlandske byer som hadde omfattende korrespondanse med Norge i disse årene.

Ved A-M. Hamre, Oslo 2006

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00