Det norske kanslerembetet

Det norske kanslerembetet.
Kompetanse, funksjoner, arkivdannelse og overleveringsveier

Riksarkivarens skriftserie nr. 34

Det norske kanslerembetet opphørte i 1679 etter at det hadde eksistert i mer enn fire hundre år. I denne boken om kanslerembetet blir hovedvekten lagt på tiden etter reformasjonen i 1536–37. For første gang får vi her en samlet fremstilling av de oppgavene som ble pålagt kansleren eller som kansleren selv tok opp. Kansleren hadde sentrale funksjoner innenfor rettsvesenet, og i perioder spilte han en betydelig politisk rolle, særlig som talsmann for adelen i Norge. Men etter innføringen av eneveldet, og med en fastere rettergangsordning og en skjerping av straffereaksjonene, ble embetet til slutt overflødig.

Bare få dokumenter er bevart fra kanslerens eget arkiv. De er gjenfunnet i andre arkiver i Norge og Danmark. Forfatteren rekonstruerer veiene disse dokumentene har vandret og identifiserer andre dokumenter som er gått tapt.

Av H. Kongsrud, Riksarkivet 2011

Porto er inkludert i prisen.

Pris kr 300,00