Eneveldets menn i Norge

Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814

Riksarkivarens skriftserie nr. 7

Eneveldets menn i Norge gir oversikt over sivile sentrale embeter i Norge 1660-1814 og de personene som innehadde dem. Selv om eneveldets fellesadministrasjon lå i København, fantes det også på norsk grunn en rekke organer som ivaretok statens interesser for hele landet eller store deler av det.

Første del av boken inneholder en historisk fremstilling av over 80 organer, fra de mer kjente som stattholderembetet, Overhoffretten og bergverksadministrasjonen, til instanser som bare eksisterte en kort tid og har vært ganske ukjente hittil. På grunnlag av arkivmaterialet gis det opplysninger om når hvert organ ble opprettet, når det ble nedlagt eller delt og om hvilke oppgaver det skulle ha. Embetsinnehaverne står oppført i listeform.

Andre del består av korte, standardiserte biografier over personene som er nevnt i den første delen, 634 i alt. Her finnes data om fødsel, død og giftermål for embetsinnehaverne selv og deres ektefeller, med opplysninger om foreldre og svigerforeldre. Hovedtrekkene i yrkeskarrieren blir presentert, og det blir gitt kildehenvisning til ansettelsesbrev og henvisninger til biografisk og slektshistorisk litteratur.

Boken vil være et sentralt verk for forskere som søker opplysninger om statsmakt, administrasjonsapparat og sisiale eliter under eneveldet. Samtidig vil det fungere som et viktig slektshistorisk oppslagsverk.

Av T. Weidling, Oslo 2000

Porto er inkludert i prisen. 

Pris kr 300,00